Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologické disciplíny > Inženýrská geologie
Loading

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie je mladá aplikovaná geologická věda. Zabývá se především vztahem geologického prostředí se stavbami různého druhu. Její chabé počátky sahají do doby, kdy byly geologové příležitostně přivoláváni ke stavebním nehodám. K rozvoji této disciplíny vedly různé katastrofy jako např. sesuvy. Inženýrská geologie je věda empirická, což znamená že její závěry většinou plynou z praktických zkušeností. Lze ji také považovat za typický příklad interdisciplinární vědy (zasahuje do geologie, stavebnictví a životního prostředí). Na prvním místě není v inženýrské geologii složení hornin, jejich stáří a nebo způsob jejich vzniku, ale důležité jsou technologické vlastnosti jako například únosnost, stlačitelnost, propustnost, těžitelnost.

V současné době je možné vymezit čtyři základní poslání inženýrských geologů:

  • Inženýrsko-geologické podmínky výstavby v krajině - V tomto případě je úkolem inženýrských geologů zhodnotit podmínky pro zakládání staveb. Je nutné provést inženýrsko-geologický průzkum a zhodnotit inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry lokality a posoudit zda je možné provádět stavební práce. Rovněž se stanoví, jakým způsobem by měla být stavba založena a vypočítá se teoretické sedání stavby.
  • Inženýrská geologie v územním plánování - Inženýrští geologové by se měli podílet na tvorbě územních plánů, aby nemohlo docházet k realizacím staveb v nevhodných územích jako jsou například území záplavová, sesuvná atd. Cílem by mělo být takové oblasti vyhledat a zanést je do územních plánů.
  • Výpomoc při dobývání nerostných surovin - V tomto případě se řeší zejména otvírky nových zdrojů nerostných surovin pro velké stavební akce jako jsou například stavby přehrad, komunikací atd.
  • Environmentální problematika - Úkolem inženýrské geologie je také rekultivace krajiny po ukončení těžby a také realizace skládek odpadu. Co se týče skládek je nutné vybrat vhodnou lokalitu s co nejméně propustným podložím, zajistit těsnicí materiály, zajistit uzavření včetně kvalitního zatěsnění a následný monitoring skládky.

Aktuality

Odkazy

Můj kousek Země
Virtuální muzeum
Databáze dekoračních kamenů
Databáze významných geologických lokalit v ČR
Přihlášení