English English icon Česká geologická služba
Úvodní stránka > Kontakty
Logo ČGS

Logo EEA Grants

Financováno z EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Přihlášení

Kontakty

Česká geologická služba

Respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní informace v oboru věd o Zemi pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby na území ČR. Činnost České geologické služby je založena na optimálním propojení služeb pro společnost se špičkovým výzkumem v oblasti geologických věd, přírodních zdrojů, geologických rizik a ochrany životního prostředí. Jako mezinárodně uznávaná vědecká instituce pružně reaguje na potřeby dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání a popularizaci věd o Zemi.

V oboru monitoringu malých lesních povodí má ČGS více než 20letou tradici. Monitoring započal v 80. letech 20. století, a mnohá povodí tak mají více než 30 letou řadu sledování, systém je provozován jednotnou metodikou na 14 povodích od roku 1994. Původní účel bylo zjistit úroveň a trendy acidifikace vod, půd a lesních ekosystémů. Systém velmi dobře dokumentuje výrazný pokles kyselé depozice a zlepšení stavu vod i lesa. Stále ovšem přetrvávají problémy s okyselením půd a s nadměrným zásobením ekosystémů dusíkem z atmosférické depozice. V posledních letech je na povodích dokumentován vliv klimatické změny. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem je monitoring technicky zabezpečen tak, aby mohl probíhat efektivně i v dalších nejméně pěti letech po ukončení projektu.

Řešitelé

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Vedoucí projektu, odborné vedení projektu.

Vladimír Bláha

Terénní a laboratorní práce.

Mgr. Jan Čuřík

Odběr vzorků v terénu, servis terénních zařízení.

RNDr. Pavla Holečková, PhD.

Zpracování a vyhodnocení geochemických dat.

Vladimíra Chlupáčková

Laboratorní práce

RNDr. Tomáš Chuman, PhD.

Analýza a zpracování geochemických dat, vyhodnocení výsledků, metodické vedení odběrů půd.

RNDr. Pavel Krám, PhD.

Terénní monitoring, zpracování a vyhodnocení dat.

Mgr. Anna Lamačová

Hydrologické modelování a zpracování hydrologických dat.

RNDr. Vladimír Majer, CSc.

Grafické a statistické zpracování dat.

Ing. Oldřich Myška

Vyhodnocení geochemických analýz půd, práce v terénu.

Mgr. Filip Oulehle, PhD.

Správa databáze chemického složení srážek, odtoku a půdního složení, kalibrace biogeochemických modelů.

Ing. Michaela Plisková

Finanční a administrativní správa projektu.