English English icon Česká geologická služba
Úvodní stránka > Zahraniční spolupráce
Logo ČGS

Logo EEA Grants

Financováno z EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Přihlášení

Zahraniční spolupráce

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Českou geologickou službou a The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) v oblasti acidifikace a eutrofizace povrchových vod. Cílem spolupráce je rozšíření výzkumu o oblast vztahu mezi abiotickými faktory prostředí (chemické složení povrchových vod – kvalita vod) a diverzitou bioindikačních skupin při definování ekologického stavu tekoucích vod, tak jak je definován v evropské směrnici o vodě (Water Framework Directive).

Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Nezisková vědecká instituce se sídlem v Oslu (Norsko) zaměřená na aplikovaný výzkum akvatických ekosystémů a to včetně technických úprav, podpory legislativy a sociálních aspektů dopadů znečištění či klimatické změny na společnost. Je silnou zavedenou institucí s velkým mezinárodním renomé, zejména v oblasti acidifikace, eutrofizace a výzkumu vlivu globální změny na vodní ekosystémy.

V navrhovaném projektu bude NIVA provádět monitoring fytobentosu jako ukazatele ekologického stavu vodních toků. Složení fytobentosu je účinným bioindikačním prostředkem ke zjištění ekologického stavu a míry acidity prostředí pomocí nerozsivkových druhů bentických řas. Ty jsou zejména vhodné ke stanovení míry živinové úrovně vod (tzv. perifyton index of trophic status PIT) a míry acidifikace (acidification index perifyton AIP). Cílem je vyhodnotit závislost složení diverzity společenstev bentického fytoplanktonu na chemismu vod a tyto závislosti využít k odhadu budoucích změn v diverzitě primárních producentů a určit, kterým směrem se bude vyvíjet ekologický stav zkoumaných povodí.