English English icon Česká geologická služba
Logo ČGS

Logo EEA Grants

Financováno z EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Přihlášení

Projekt GEOMON

Malá lesní povodí jsou výborným nástrojem sledování dlouhodobých změn, protože se v nich neprojevuje místní znečištění jako například odpady z lidských sídel, emise z dopravy či splachy agrochemikálií ze zemědělství. Jsou v nich ale dobře sledovatelné dlouhodobé změny, jako jsou následky kyselého deště, vysoká depozice dusíku nebo vliv očekávané klimatické změny. A čím delší řadu měření máme, tím lépe jsme schopni tyto trendy zachytit a použít ke strategickému rozhodování jak negativní vlivy nejlépe eliminovat.

Seminář k zakončení projektu

V prosinci se konal odborný seminář k příležitosti ukončení projektu. Jednotliví vědečtí pracovníci prezentovali výsledky své části výzkumu na projektu. Semináře se zúčastnilo 31 lidí z řad vědeckých a odborných pracovníků.

Pozvánka na seminář

Odběr půdních vzorků

Mapky zobrazující lokalizaci kvalitativních a kvantitativních půdních sond najdete v Postupu prací.

Fotky s ukázkou půdních sond najdete ve Fotogalerii.

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.


Zdroj: http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196