Encyklopedie Nápověda

ložiska  přírodní nahromadění nerostné suroviny, jež dovoluje nebo by mohlo dovolit její praktické využití. Podle druhu suroviny se rozeznávají ložiska kaustobiolit (uhlí, ropa) a ložiska kovových a nekovových surovin neboli rudní a nerudní (rudy - nerudy). Toto dělení je velmi subjektivní a různě chápané, např. bauxit, magnezit a beryl mají typický nekovový vzhled a bývají obvykle řazeny k nerudám, ačkoliv jsou zdrojem kovů hliníku, hořčíku a berylia. Podle původu jsou ložiska různě klasifikována, lze je např. rozdělit na:

1. Ložiska magmatická spjatá s krystalizací magmatu, která jsou většinou součástí magmatického tělesa; typickým příkladem jsou ložiska chromitu a platiny. odmíšení.

2. Ložiska kontaktně metasomatická, která se nejčastěji vyskytují při kontaktech granitoidů, které působily na své okolí nejen tepelně, nýbrž dodávaly i Si, Al, Fe a další prvky. V těchto podmínkách mohly být karbonáty (zvláště vápence) přeměněny v ložiska např. Fe, Cu nebo Pb-Zn rud. Syn. lož. pyrometasomatická.

3. Ložiska pegmatitová vzniklá společnými účinky plynů, par a hydrotermálních roztoků unikajících z tuhnoucího magmatu (velmi přibližně za teplot 400 až 600 °C). Mají podobu žil v magmatitech nebo metamorfitech, obsahují živce, křemen, slídy, fluorit, apatit a také méně běžné prvky, jako např. Li, Be, Nb Ta atd.

4. Ložiska hydrotermální vzniklá ukládáním minerální substance z horkých roztoků (vycházejících nejčastěji z magmatického zdroje) v průběhu jejich výstupu vzhůru, v závislosti na klesající teplotě a tlaku. Teplota roztoků byla asi 50 až 500 °C a podle ní se rozeznávají ložiska a) epitermální (50 až 200 °C), vzniklá nehluboko pod povrchem, příkladem jsou rudy Hg, Sb, Au, Ag; b) mezotermální (200 až 300 °C) - např. rudy Au s křemenem, Ag Pb, Cu a mnohé jiné; c) hypotermální (syn. katatermální), vzniklá za nejvyšších teplot (300 až 500 °C) a tlaků, tj. v největších hloubkách - patří k nim některé rudy Sn, W a Au s křemenem. Hydrotermálního původu je většina žilných a metasomatických ložisek (žíl, metasomatóza); žilná ložiska jeví někdy výraznou zonálnost. Blíže hydrotermáln, obr. 41, 79, 80.

5. Ložiska zvětrávací vzniklá a) rozkladem a odnosem nebo vyloužením jalové složky při zvětrávání; příkladem jsou reziduální neboli zbytková ložiska např. zlata, železa, kasiteritu aj. (užitkové minerály zůstávají na místě, ve zvětralině - obr. 122); b) vyluhováním užitkové látky a jejím podpovrchovým vysrážením a koncentrací - tzv. ložiska infiltrační (např. některé fosfáty); c) nahromaděním nových minerálních substancí - např. některé kaolíny (obr. 88), bauxity; d) podpovrchovým obohacením zejména sulfidických rud při jejich výchozech (supergenn obohacení) a vznik železného klobouku neboli gosan.

6. Ložiska sedimentární vznikající ukládáním obvykle ve vodním prostředí; jsou mimořádně důležitá (mnohé Fe a Mn rudy - obr. 33, obr. 123, uhlí, ropa, vápence, síra, fosfáty, evapority atd. ). Někdy se na jejich vzniku podílela jen mechanická koncentrace (říční i mořská rýžoviska např. Au, Pt, kasiteritu aj. - obr. 225), jindy pochody biochemické až biogenní (uhlí, ropa, některé Fe rudy) nebo čistě chemické (evapority); některá ložiska jsou i vulkanosedimentárního původu, zvláště sedimentárně hydrotermálního (přínos kovů podmořskými hydrotermami).

7. Ložiska metamorfní vznikající při regionální metamorfóze, příkladem jsou ložiska grafitu, korundu, magnetitu aj. Studium ložisek se postupně vyvinulo v ložiskovou geologii, důležitý obor zabývající se vyhledáváním, popisem i genezí ložisek všeho druhu. viz též zásoby ložisek.

Hydrotermální siderito-barytová žíla (čelba důlní chodby - příklad geologické dokumentace)

obr. Hydrotermální siderito-barytová žíla (čelba důlní chodby - příklad geologické dokumentace)

Obr. 41.   1 - fylit, 2 - rozložený fylit, 3 - křemen, 4 - siderit, 5 - baryt, 6 - kalcit, d - zlom.Metasomatické zrudnění.

obr. Metasomatické zrudnění.

Obr. 79.   Rudní minerály hydrotermálního původu (vyznačené silnými tečkami) se nahromadily hlavně ve vápencích (3), jejichž zatlačováním (metasomatózou) vznikla ložiska obsahující četné relikty původních vápenců. V pórovitých pískovcích (1) je kromě rudní žíly vyvinuto i zrudnění impregnačního typu, zatímco břidlice (2) neumožnily vznik větších rudních akumulací.Schéma sledu (zonálnosti) vylučování prvků (jejich minerálů a ložisek) v závislosti na vzdálenosti od zdrojového granitového plutonu.

obr. Schéma sledu (zonálnosti) vylučování prvků (jejich minerálů a ložisek) v závislosti na vzdálenosti od zdrojového granitového plutonu.

Obr. 80.   Vertikální řez. Obdobná zonálnost se projevuje i v horizontálním směru.Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

obr. Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

Obr. 88.  Ložisko kaolínu Stará Role u Karlových Varů (ověřeno vrty).Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

obr. Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

Obr. 122.  Ruda se vyskytuje na povrchu vápenců a v krasových dutinách; v nadloží jsou břidlice (4) a silicity (5). Arkansas.Ložisko pyritu a Fe-Mn rud ve středočeském proterozoiku u Chvaletic

obr. Ložisko pyritu a Fe-Mn rud ve středočeském proterozoiku u Chvaletic

Obr. 123.  1 - břidlice s drobami, 2 - černé břidlice s pyritem, 3 - ložisko Fe-Mn rud, 4 - břidlice bohaté pyritem (tzv. kyzové břidlice).Těžké minerály, jako monazit, diamanty a zlato (tečkované),

obr. Těžké minerály, jako monazit, diamanty a zlato (tečkované),

Obr. 225.   se v říčních sedimentech hromadí zejména v náplavech uvnitř meandrů. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

gosan hydrotermální kaustobiolit odmíšení supergenní žíla

Na tento termín se odkazuje

infiltrace katatermální kontaktní metasomaticky metamorfismus metamorfismus nekovové nerostné suroviny nerudy pyrometasomatický reziduální rozsyp ruda rudní těleso žíla

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007