Encyklopedie Nápověda

reziduální  zbylý; reziduum - zbytek. 1. Termíny se nejčastěji užívají k označení produktů zvětrávání (mechanického, chemického), kdy na místě zůstávají stabilní složky původních hornin (zvláště křemen) nebo stabilní produkty rozkladu nestabilních složek (např. kaolinit vzniklý rozkladem živců; obr. 88). Tvoří-li tyto produkty skutečné horniny, nazývají se reziduální horniny (např. laterit, terra rossa, reziduální jíl apod. ). Také vyplavení nebo vyvátí jemnějších složek vede ke vzniku reziduí (reziduálních sedimentů). regolit. 2. Reziduální magma je zbytkové magma zbylé po krystalizaci většiny jeho součástí. 3. Reziduální ložiska (ložiska).

Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

obr. Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

Obr. 88.  Ložisko kaolínu Stará Role u Karlových Varů (ověřeno vrty). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

laterit ložiska

Na tento termín se odkazuje

sedimenty zbytkový

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007