Encyklopedie Nápověda

žíla  deskovité těleso tvořené minerálními substancemi, které vnikly do pukliny nebo systému puklin, většinou v genetické souvislosti s magmatickou činností (výjimkou jsou např. kalcitové žíly ve vápencích). Podle vztahu žil k okolním horninám se rozeznávají 1. pravé žíly, které pronikají okolní horniny diskordantně (nesouhlasně) a 2. ložní žíly uložené konkordantně (souhlasně) s okolními vrstevnatými horninami (obr. 268). Podle složení lze rozlišit žíly, jejichž výplní jsou žilné (hypabysální) magmatické hornin nebo minerály různého druhu; jde-li o rudní minerály, mluví se o rudních žilách (nejčastěji bývají hydrotermálního původu - ložiska). Jejich výplň často jeví zonální stavbu (v ideálním případě nejstarší minerální asociace krystalizovala na stěnách rudních žil, tj. při jejich kraji, mladší asociace uprostřed žíly). Žíly často naduřují, zeslabují, vykliňují a opět nasazují (obr. 269). V rozpukaných vrstevnatých horninách mohou žíly přeskakovat z jedné spáry do druhé. Kříží-li se dva nebo více systémů žil, mluví se o žilné síti; žilný roj (obr. 270) je větší počet radiálních nebo rovnoběžných žil. Žilník je soustava hustých a nepravidelných, většinou drobných rudních žil a žilek. Mocnost žíly je kolmá vzdálenost jejich okrajů.

Pravé a ložní žily vyvřelin

obr. Pravé a ložní žily vyvřelin

Obr. 268.  Ukázka pravé a ložní žíly a jejich vzájemných vztahů v geologické situaci. Pravá žíla (červená barva) je mladší, protože protíná žílu ložní (zelená barva).Příklad žilného ložiska (příčný řez)

obr. Příklad žilného ložiska (příčný řez)

Obr. 269.  Na obrázku je příklad žilného ložiska, na kterém jsou rudní žíly (červené) dobývány s pomocí systému štol a sledných chodeb. Vytěžná hlušina je skladována na odvalech (haldách), rudy jsou zpracovávany v úpravně.Roj žil (schéma)

obr. Roj žil (schéma)

Obr. 270.  1 - přibližně rovnoběžné (subparalelní) žíly vyvřelin, 2 - žíly radiálně uspořádané vzhledem k matečnému magmatickému tělesu (růžová barva).Žíly vyvřelin

obr. Žíly vyvřelin

Obr. 279.  1 - pravá žíla, při jejím okraji je patrná rychle utuhlá (ochlazená) zóna s jemnozrnnou strukturou; 2 - ložní žíly 
Text a obrázky: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

ložiska magmatické horniny

Na tento termín se odkazuje

ložiska žilník

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007