Česká geologická služba
Úvodní stránka > Ke stažení
Přihlášení

Ke stažení

Tato stránka obsahuje odkazy na důležité dokumenty a publikace souvisící s technologií CCS a příbuznými tématy.

Základní informační materiály

Geologické ukládání CO2

Informační leták přináší na 4 stranách klíčové otázky a odpovědi týkající se geologického ukládání oxidu uhličitého

Co to vlastně je geologické ukládání CO2?

Česká verze 20-stránkové informační brožury vytvořené Asociací CO2GeoNet.

Geologické řešení změny klimatu

Česká verze informačního letáku, který vznikl v rámci projektu EU CO2NET2 v roce 2007.

Stav CCS ve světě - 2018

Souhrnná zpráva australského Global CCS Institute (anglicky; link na stránky GCCSI).

Zvláštní zpráva IPCC o zachytávání a ukládání CO2 (2005)

Publikace Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC).

Legislativa

Zákon č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Zákon, který do českého práva implementuje Směrnici EU o geologickém ukládání oxidu uhličitého (link na stránky MV ČR).

Rozhodnutí Evropské komise 2010/345/EU

Pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů ze zachytávání, přepravy a geologického ukládání oxidu uhličitého (česky; link na stránky EK).

Směrnice EU o geologickém ukládání oxidu uhličitého

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/31/ES vydaná dne 5.6.2009 (česky; link na stránky EK)

Podpůrné dokumenty k implementaci Evropské směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého

4 podpůrné dokumenty k usnadnění implementace evropské směrnice do národního práva členských států EU (anglicky; link na stránky EK).

Dokumenty EU

Usnesení Evropského parlamentu o technologii CCS

Usnesení EP ze 14.1.2014 o implementační zprávě r r. 2013 "Vývoj a aplikace technologie zachytávání a ukládání oxidu uhličitého v Evropě".

Nařízení EP - hlavní směry pro transevropské energetické sítě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (česky, link na stránky EK).

Sdělení Evropské komise "o budoucnosti zachytávání a ukládání CO2 v Evropě"

Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 27. března 2013 (anglicky, link na stránky EK)

Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030

Zelená kniha - dokument Evropské komise z 27. března 2013 (česky; link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Energetický plán do roku 2050"

Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 15.12.2011 (česky; link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050"

Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 8.3.2011 (anglicky; link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období – návrh na integrovanou evropskou energetickou síť"

Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 17.11.2010 (česky; link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Podpora prvních demonstračních projektů udržitelné výroby energie z fosilních paliv"

Sdělení EK Evropskému parlamentu a Evropské radě z 23.1.2008 (česky; link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Evropský strategický plán pro energetické technologie"

Sdělení EK Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 22.11.2007 (česky; link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020"

Sdělení EK Evropské radě a Evropskému parlamentu z 10.1.2007 (česká verze; link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Omezení celosvětové změny klimatu na dva stupně Celsia: Postup do roku 2020 a na další období"

Sdělení EK Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 10.1.2007 (česká verze; link na stránky EK)

Dokumenty Evropské technologické platformy pro bezemisní elektrárny (ETP ZEP)

Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) v energeticky náročných průmyslových odvětvích

Zpráva o možnostech využití CCS v průmyslových zařízeních - ocelárnách, cementárnách, rafineriích, chemických provozech; vydáno v červnu 2013 (anglicky; link na stránky ETP ZEP)

Bio-CCS - cesta vpřed pro Evropu

Společná studie Evropských technologickýxh platforem pro biopaliva a pro bezemisní elektrárny z r. 2012, zaměřená na spalování biomasy v kombinaci s technologií CCS (anglicky; link na stránky ETP ZEP)

Náklady na zachytávání, dopravu a ukládání CO2

Studie ETP ZEP z r. 2011 (anglicky; link na stránky ETP ZEP)

Zprávy o změně klimatu

Změna klimatu 2013: Fyzikální vědecký základ

Příspěvek pracovní skupiny I k 5. hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC)

Změna klimatu 2014: Důsledky, adaptace a zranitelnost

Druhá část 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)

Změna klimatu 2014: Zmírnění změny klimatu

Třetí část 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)

Změna klimatu 2014: Syntéza

Čtvrtá, závěrečná část 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)

Další dokumenty

Technologický plán rozvoje: Zachytávání a ukládání CO2

Vydala IEA - Mezinárodní energetická agentura v červnu 2013 (anglicky; link na stránky IEA)

Poziční dokument sítě ENeRG "Potřeba Evropského atlasu úložišť CO2"

Dokument Evropské sítě pro výzkum geo-energií (anglicky; link na stránky ENeRG)

Nutnost velkoplošného testování technologie geologického ukládání oxidu uhličitého

Stanovisko nevládní organizace Bellona z r. 2009 (česky, pdf, 3 strany)

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice

Studie konzultační společnosti McKinsey z r. 2008 (česky, pdf, 83 stran).

Best practice manuál projektu CO2STORE

Manuál je založen na výsledcích projektu CO2STORE (http://www.co2store.org) a případových studiích ukládání CO2 ve slaných kolektorech: Sleipner, Kalundborg, Mid-Norway, Schwarze Pumpe - Schweinrich a Valleys (anglicky; link na stránky CO2STORE)

Výsledky celoevropského průzkumu názorů na CCS

Výsledky průzkumu názorů zainteresovaných stran na zachytávání a ukládání CO2, uskutečněného v rámci projektu ACCSEPT (anglicky; link na stránky ACCSEPT)

Prezentace projektu CO2NET EAST

(v angličtině, dle osnovy EU, doc, 88 kB)

Prezentace z workshopu CO2NET EAST v Zagrebu

Prezentace z workshopu "Zachytávání a ukládání CO2 - odpověď na hrozící změnu klimatu", konaného 27.-28. února 2007 v Zagrebu (Chorvatsko). Na webu CO2NET-EAST.