Česká geologická služba
Úvodní stránka > Ke stažení
Přihlášení

Ke stažení

Tato stránka obsahuje odkazy na důležité dokumenty a publikace souvisící s technologií CCS a příbuznými tématy.

Základní informační materiály

Geologické ukládání CO2

Informační leták přináší na 4 stranách klíčové otázky a odpovědi týkající se geologického ukládání oxidu uhličitého

Co to vlastně je geologické ukládání CO2?

Česká verze 20-stránkové informační brožury vytvořené Asociací CO2GeoNet.

Geologické řešení změny klimatu

Česká verze informačního letáku, který vznikl v rámci projektu EU CO2NET2 v roce 2007.

Stav CCS ve světě - 2020

Souhrnná zpráva australského Global CCS Institute (anglicky; link na stránky GCCSI).

Zvláštní zpráva IPCC o zachytávání a ukládání CO2 (2005)

Publikace Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC).

Legislativa

Zákon č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Zákon, který do českého práva implementuje Směrnici EU o geologickém ukládání oxidu uhličitého (link na stránky MV ČR).

Směrnice EU o geologickém ukládání oxidu uhličitého

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/31/ES vydaná dne 5.6.2009 (česky; link na stránky EK)

Podpůrné dokumenty k implementaci Evropské směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého

4 podpůrné dokumenty k usnadnění implementace evropské směrnice do národního práva členských států EU (anglicky; link na stránky EK).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

V příloze IV, čl. 21-23 je definována metodika stanovení emisí skleníkových plynů pro jednotlivé segmenty CCS - zachycování, přepravu a geologické ukládání CO2 (včetně druhotné intenzifikace těžby uhlovodíků).

Dokumenty EU

Sdělení Evropské komise "Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030"

Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 17.9.2020, které navrhuje stanovit nový cíl snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 (česky; link na stránky EK)

Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal)

Sdělení EK Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 11.12.2019 (česky; link na stránky EK)

Usnesení Evropského parlamentu o technologii CCS

Usnesení EP ze 14.1.2014 o implementační zprávě r r. 2013 "Vývoj a aplikace technologie zachytávání a ukládání oxidu uhličitého v Evropě".

Sdělení Evropské komise "o budoucnosti zachytávání a ukládání CO2 v Evropě"

Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 27. března 2013 (anglicky, link na stránky EK)

Sdělení Evropské komise "Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050"

Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 8.3.2011 (anglicky; link na stránky EK)

Dokumenty Evropské technologické a inovační platformy pro nulové emise (ETIP ZEP)

Klíčová role nízkoemisního vodíku pro dosažení evropských klimatických ambicí

Zpráva zdůrazňuje význam tzv. "modrého" vodíku vyráběného s využitím technologie CCS pro rozvoj vodíkové ekonomiky; vydáno v lednu 2021 (anglicky; link na stránky ETIP ZEP)

Evropa potřebuje robustní systém účtování pro odstraňování CO2 z atmosféry

Zpráva obsahuje definici termínu odstraňování CO2 z atmosféry (Carbon Dioxide Removal - CDR) a návrh pravidel pro výpočet "negativních" emisí dosahovaných jednotlivými technologiemi CDR, zejména v souvislosti s CCUS, včetně názorné grafiky (anglicky; link na stránky ETIP ZEP)

Metoda pro výpočet pozitivních vlivů CCS a CCU na změnu klimatu

Studie ETIP ZEP z r. 2020 (anglicky; link na stránky ETIP ZEP)

Role CCUS ve scénářích omezení nárůstu globální teploty pod 2 stupně

Studie ETIP ZEP z r. 2018 (anglicky; link na stránky ETIP ZEP)

Klimatická řešení pro průmysl EU: vztah mezi elektrifikací, využíváním a ukládáním CO2

Studie ETIP ZEP z r. 2017 (anglicky; link na stránky ETIP ZEP)

Zprávy o změně klimatu

Změna klimatu 2021: Fyzikální vědecký základ

Příspěvek pracovní skupiny I k 6. hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC)

Zvláštní zpráva IPCC o globálním oteplení o 1,5 stupně Celsia

Zpráva popisuje očekávané dopady oteplení o 1,5 stupně a scénáře, které k dosažení takto nízké změny teploty povedou. Je zdůrazněna role technologií odstraňování CO2 z atmosféry (CDR), včetně BECCS (kombinace výroby bioenergie a CCS).

Změna klimatu 2014: Důsledky, adaptace a zranitelnost

Druhá část 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)

Změna klimatu 2014: Zmírnění změny klimatu

Třetí část 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)

Změna klimatu 2014: Syntéza

Čtvrtá, závěrečná část 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)

Další dokumenty

Technology Readiness and Costs of CCS

Zpráva Global CCS Institute o technologické připravenosti a nákladech CCS; vydáno v březnu 2021.

Klimaticky neutrální Česko

Studie poradenské společnosti McKinsey z listopadu 2020 se se zabývá scénáři dekarbonizace české ekonomiky do roku 2030 a 2050. Nákladově optimální scénář plné dekarbonizace naší ekonomiky do roku 2050 přisuzuje důležitou roli technologii CCS.

The Value of Carbon Capture and Storage

Zpráva se zabývá významem CCS pro dosažení dlouhodobých klimatických cílů a jeho očekávanými ekonomickými přínosy; vydáno v květnu 2020.

Poziční dokument sítě ENeRG "Potřeba Evropského atlasu úložišť CO2"

Dokument Evropské sítě pro výzkum geo-energií (anglicky; link na stránky ENeRG)

Prezentace projektu CO2NET EAST

(v angličtině, dle osnovy EU, doc, 88 kB)