Česká geologická služba
Úvodní stránka > Zajímavé odkazy
Přihlášení

Zajímavé odkazy

Tato stránka mapuje na Internetu informační zdroje o zachytávání oxidu uhličitého a jeho ukládání do vhodných geologických struktur, odkazy na projekty, které se touto problematickou zabývají, a další tematicky relevantní webové stránky.

Evropská unie

Evropská komise - stránky o zachytávání a ukládání CO2

Stránky Evropské komise věnované problematice zachytávání a ukládání CO2 (CCS)

Evropská komise - výzkum a inovace

Informační stránky EK pro výzkum a inovace

Evropská komise - energetika

Stránky Evropské komise pro energetiku.

Evropská komise - Generální ředitelství pro klimatickou akci

Stránky DG Climate Action obsahují řadu informací o změně klimatu a důležité odkazy, mj. na stránky Systému emisního obchodování EU aj.

SET plán

Strategický energetický technologický plán EU zahrnuje 10 klíčových akcí. Rozvoj CCUS je zařazen jako akce č. 9; výzkumné a inovační aktivity a jejich cíle jsou popsány v Implementačním plánu pro CCS a CCU.

Inovační fond

Program zřízený k financování demonstračních projektů nízkouhlíkových technologií včetně CCUS

Horizon 2020 (2014-2020)

Dobíhající 7-letý výzkumný a inovační program EU s rozpočtem téměř 80 mld. €

Horizon Europe (2021-2027)

Nový rámcový program EU pro výzkum, vývoj a inovace s rozpočtem 95,5 mld €

ZEP - Evropská technologická a inovační platforma pro nulové emise

Stránky technologické a inovační platformy ZEP, která je poradním nástrojem Evropské komise, průmyslu, výzkumných institucí a nevládních organizací pro zachytávání, využívání a ukládání CO2

EurActiv

EurActiv – nezávislý server poskytující informace o dění a vývoji v EU

Celosvětové programy a iniciativy

Rámcová konvence OSN o změně klimatu (UNFCCC)

Úmluva stanoví celosvětový rámec pro mezivládní aktivity směřující ke zmírnění následků změny klimatu. Uznává skutečnost, že klimatický systém Země je společným bohatstvím, jehož stabilita může být narušena antropogenními emisemi oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Konvenci již ratifikovalo 189 zemí.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC)

IPCC byl ustaven Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) k objektivnímu, otevřenému a transparentnímu posuzování změny klimatu.

IEA Greenhouse Gas R&D Programme

Program skleníkových plynů Mezinárodní energetické agentury (IEA GHG) je forma mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je rozvíjet technologie, šířit výsledky a identifikovat cíle pro výzkum v oblasti redukce emisí skleníkových plynů.

Carbon Sequestration Leadership Forum

Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) je mezinárodní iniciativa na vládní úrovni, zaměřená na rozvoj technologií zachytávání a ukládání CO2.

Global Carbon Capture and Storage Institute

Celosvětová organizace zaměřená na podporu vývoje, demonstračních projektů a uplatnění technologie CCS

Oil and Gas Climate Initiative

Iniciativa šéfů velkých ropných a plynových firem zaměřená na technologie pro zmírnění změny klimatu včetně CCS.

Vědecko-výzkumné a informační sítě

ENeRG

Evropská síť pro výzkum geo-energií, s rozsáhlými aktivitami v oblasti geologického ukládání CO2.

CO2 GeoNet

Evropská síť excelence pro geologické ukládání CO2, vzniklá v rámci 6. rámcového programu EU; nyní funguje jako asociace výzkumných institucí.

Mezinárodní výzkumné sítě koordinované IEA-GHG

Program výzkumu a vývoje pro skleníkové plyny Mezinárodní enrgetické agentury (IEA-GHG) koordinuje řadu mezinárodních sítí sdružujících organizace stojící v čele výzkumu a vývoje v dané oblasti CCS. Jde o networky zaměřené na spalování v kyslíkové atmosféře (oxyfuel), vysokoteplotní cykly pevné smyčky (solid looping), monitoring (uloženého CO2), environmentální dopady ukládání CO2, náklady CCS, posuzování rizik, modelování a sociální výzkum.

EERA-CCS

Společný program pro zachytávání a ukládání CO2 je jedním ze 17 programů EERA - Evropské energetické výzkumné aliance.

Projekty výzkumu a vývoje spolufinancované EU

ACCLAIM (2012-2014)

Projekt financovaný z evropského Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, zaměřený na spalování metodou tzv. "chemické smyčky" (chemical looping, CLC), pokračovatel projeku ÉCLAIM.

Accsept (2006-2007)

"Akceptování zachytávání a ukládání CO2, ekonomika, politika a technologie" - projekt 6. rámcového prgramu EU, zaměřený na hlavní překážky implementace technologií zachytávání a ukládání CO2 v Evropě.

ACT - Accelerating CCS Technologies (2016-2023)

Akce typu ERA-NET Cofund, zahájená v rámci programu Horizon 2020; sdružuje národní a evropské zdroje na podporu výzkumu CCS. V rámci prvních dvou výzev podpořila 20 mezinárodních výzkumných projektů.

CACHET (2006-2009)

Integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na vývoj technologií pro redukci emisí CO2 při výrobě energie ze zemního plynu za současné produkce vodíku.

CACHET II (2010-2012)

Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na reaktory s permeabilními vodíkovými membránami pro zachytávání CO2 před spalováním u uhelných i plynových elektráren.

CAESAR (2008-2011)

Výzkum pokročilých materiálů, procesů a konstrukce reaktoru pro tzv. parní reformování (water-gas shift) při výrobě elektřiny v kombinovaném paroplynovém cyklu. Projekt 7. rámcového programu EU.

CaOling (2009-2013)

Vývoj zachytávání CO2 po spalování pomocí oxidu vápenatého. Projekt 7. rámcového programu EU.

CAPRICE (2007-2008)

Projekt 6. rámcového programu EU zaměřený na mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti zachytávání CO2 po spalování s využitím aminových procesů.

CAPSOL (2011-2014)

Projekt 7. rámcového programu zaměřený na inovaci a intergraci v oboru zachytávání CO2 po spalování (post-combustion).

CarbFix (2011-2014)

Kombinovaný průmyslově-výzkumný projekt (Island/USA/EU) zkoumá jako první na světě minerální fixaci CO2 in situ.

CASTOR (2004-2008)

"CO2 od zachycení k uložení" - integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený zejména na zachytávání CO2 po spalování (post-combustion capture).

CEMCAP (2015-2018)

Zachytávání CO2 z výroby cementu. Projekt programu H2020.

CESAR (2008-2011)

Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na vývoj levné technologie zachytávání CO2 po spalování, která by měla poskytnout ekonomicky schůdné řešení pro nové elektrárny i pro retrofit těch stávajících

CGS Europe (2010-2013)

Celoevropská koordinační akce v oboru geologického ukládání CO2. Projekt 7. rámcového programu EU.

CHEERS (2017-2022)

Čínsko-evropská řešení redukce emisí. Projekt programu H2020, zaměřený na vývoj technologie spalování metodou chemické smyčky s integrovaným zachytáváním CO2.

CO2CARE (2011-2013)

Projekt 7. rámcového programu EU, zaměřený na výzkum postupů při uzavírání úložiště CO2.

CO2 Europipe (2009-2011)

Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na otázky transportu CO2.

CO2PipeHaz (2009-2013)

Kvantitativní posouzení rizik a následků havárie produktovodů pro CO2; projekt 7. rámcového programu EU.

CO2QUEST (2013-2016)

"Technicko-ekonomické posouzení vlivu kvality CO2 na jeho dopravu a ukládání" - projekt 7. rámcového programu EU.

CO2 ReMoVe (2006-2012)

"Výzkum, monitoring, verifikace" - projekt 6. rámcového programu EU zacílený na výzkum v oblasti monitoringu a verifikace geologického ukládání CO2.

CO2SINK (2004-2010)

Integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na ukládání CO2 do slaného akviferu v Německu.

CO2STORE (2003-2006)

Ukončený projekt 5. rámcového programu EU, věnovaný ukládání CO2 do akviferů, se 4 případovými studiemi.

COCATE (2010-2012)

Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na rozvoj infrastruktury pro technologii CCS schopné spojit geologická úložiště s různými zdroji emisí CO2 střední velikosti v určitém regionu.

COMET (2010-2012)

Projekt 7. rámcového programu zaměřený na trasport a ukládání CO2 v oblasti západního Středomoří.

DECARBit (2008-2012)

Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na vývoj technologií nové generace pro zachytávání CO2 v tepelných elektrárnách spalujících uhlí a zemní plyn.

DemoCLOCK (2011-2015)

Projekt 7. rámcového programu zaměřený na demonstraci technologie chemické smyčky (CLC).

DEMOYS (2010-2014)

Projekt FP7 se zaměřením na membrány pro separaci vodíku a kyslíku využitelné pro technologii CCS.

Dynamis (2006-2009)

"K produkci vodíku a elektřiny se zachytáváním a ukládáním CO2" - projekt 6. rámcového programu EU, součást iniciativy HYPOGEN, jejímž cílem je uvést do r. 2015 do provozu první průmyslové zařízení na výrobu vodíku a elektřiny z fosilních paliv.

ECCO – European value chain for CO2 (2008-2011)

Projekt 7. rámcového programu zaměřený na evropskou infrastrukturu pro CCS a hodnotové řetězce CCS, včetně intenzifikace těžby ropy a plynu (EOR/EGR).

ECCSEL (od r. 2011)

Evropská výzkumná infrastruktura pro CCUS – nyní má formu konsorcia, několik dřívějších fází bylo financováno z FP7 a H2020. Poskytuje otevřený přístup k více než 80 výzkumným zařízením v Evropě.

ÉCLAIR (2008-2012)

Projekt financovaný evropským Výzkumným fondem pro uhlí a ocel, zaměřený na vývoj oxidů kovů pro technologii spalování metodou chemické smyčky (chemical looping, CLC).

ECO2 (2011-2015)

“Podmořské ukládání CO2: Vliv na mořské ekosystémy” – projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na environmentální aspekty řízení projektů ukládání CO2 v marinním prostředí.

ENCAP (2004-2009)

"Zlepšené zachytávání CO2" - integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na zachytávání CO2 před spalováním (pre-combustion capture).

EU GeoCapacity (2006-2008)

"Posouzení evropské kapacity pro geologické ukládání oxidu uhličitého" - projekt 6. rámcového programu EU zahrnuje i nové členské a kandidátské země EU.

GESTCO (2000-2003)

"Geologické ukládání CO2 ze spalování fosilních paliv" - ukončený projekt 5. rámcového programu EU posuzoval potenciál pro ukládání CO2 v 8 zemích "staré EU".

HY2SEPS (2005-2008)

"Hybridní systémy separace vodíku a oxidu uhličitého" - projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na vývoj hybridních membrán pro separaci H2 a CO2 pro dekarbonizaci fosilních paliv při zachytávání CO2 před spalováním.

iCAP (2010-2013)

Projekt FP7 usilující odstranit technologické bariéry zachytávání CO2 před a po spalování (post-combustion a pre-combustion capture) pomocí vývoje nových technologií.

ISCC (2004-2006)

"Inovační technologie zachytávání CO2 in-situ pro zplyňování pevných paliv" - projekt 6. rámcového programu EU.

INNOCUOUS (2010-2013)

“Inovativní nosiče kyslíku pro spalování metodou chemické smyčky” – projekt 7. rámcového programu.

IoLiCAP (2011-2014)

Projekt FP7 zaměřený na rozpouštědla na bázi iontových roztoků pro zachytávání CO2 po spalování.

JOULE II - Podzemní ukládání oxidu uhlčitého (1993-1995)

První evropský výzkumný projekt zaměřený na ukládání CO2 v rámci Programu pro nejaderný energetický výzkum JOULE II (3. rámcový program ES).

LEILAC (2016-2020)

Projekt rámcového programu Horizon 2020 zaměřený na využití CCS při výrobě cementu a vápna, včetně výstavby pilotního zařízení v cementárně Lixhe.

MOF4AIR (2019-2023)

"Metal Organic Frameworks (MOF) pro adsorpční procesy CO2 ve výrobě elektřiny a energeticky náročných průmyslových odvětvích" - výzkumný projekt programu Horizon 2020

MOVECBM (2006-2008)

"Monitoring a verifikace druhotné intenzifikace těžby slojového metanu" - projekt 6. rámcového programu EU, pokračování RECOPOLu, cílem je zkoumat možnosti ukládání CO2 v uhelných slojích a souvisící procesy.

MUSTANG (2009-2013)

Projekt 7. rámcového programu zaměřený na kvantifikaci hlubinných slaných akviferů pro geologické ukládání CO2.

NANOGLOWA (2006-2011)

"Optimální nanomembrány a instalace pro zachytávání CO2 z elektráren" - projekt 6. rámcového programu EU.

NASCENT (2001-2004)

"Přírodní analogie pro ukládání CO2 do geologického prostředí" - projekt 5. rámcového programu EU, zaměřený na výzkum přírodních výskytů CO2.

NEARCO2 (2009-2011)

Projekt FP7, zabývající se otázkami komunikace projektů CCS s veřejností.

OCTAVIUS (2012-2017)

Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na zachytávání CO2 po spalování a jeho přípravu pro využití v demonstračních projektech

PANACEA (2012-2014)

"Predikce a monitoring dlouhodobého chování CO2 uloženého do hlubokých geologických formací" - projekt 7. rámcového programu EU.

Průzkum vlivu komunikace o zachytávání a ukládání CO2 na veřejnost (2009-2010)

Projekt financovaný v rámci mechanismu FENCO-ERA NET.

RECOPOL (2001-2005)

Ukončený projekt 5. rámcového programu EU, zaměřený na ukládání CO2 do uhelných slojí.

RISCS (2010-2013)

"Výzkum dopadů a bezpečnosti při ukládání CO2" - projekt FP7 zaměřený na porozumění možným environmentálním dopadům geologického ukládání CO2.

SiteChar (2011-2013)

"Charakterizace evropského ukládání CO2" - projekt FP7, který má přinést technická doporučení pro charakterizaci úložišť a návod pro správné udělování licencí z pohledu regulátora i žadatele.

STRACO2 (2008-2009)

“Podpora regulačních aktivit pro zachytávání a ukládání CO2”, projekt 7. rámcového programu zaměřený na přezkoumání vývoje a implementace regulačního rámce EU pro CCS. Součástí projektu je i podpora mezinárodní spolupráce, zejména s Čínou.

ULTimateCO2 (2011-2015)

Projekt FP7 věnovaný dlouhodobému chování CO2 v úložišti se zaměřením na účelnost a bezpečnost.

Průmyslové projekty a inciativy

SACS (1998-2004)

Demonstrační projekt monitorování CO2 uloženého do slaného akviferu (Sleipner, Severní moře). V prvních fázích podpora EU (4. a 5. rámcový program).

CO2 Capture Project

CCP je mezinárodní program financovaný společnostmi ze skupiny největších světových energetických firem.

Equinor (dříve Statoil)

Projekty zachytávání a ukládání CO2 jako součást nových energetických řešení - Northern Lights, Sleipner, Snohvit, In Salah, Mongstad ...

Shell

Aktivity a projekty firmy Shell v oboru CCS

Schlumberger Carbon Services

Služby firmy Schlumberger pro projekty CCS.

Total

Firemní stránky zaměřené na uhlíkovou neutralitu, včetně aktivit v oboru CCS

Projekt Weyburn-Midale

První projekt druhotné intenzifikace těžby ropy pomocí antropogenního CO2 v Kanadě a USA.

Boundary Dam

První elektrárna vybavená technologií CCS v kanadském Saskatchewanu, v provozu od roku 2014.

Petra Nova

Největší elektrárna vybavená technologií CCS v americkém Texasu.

Decatur - ADM Illinois ICCS project

První průmyslový projekt BioCCS zachytávající CO2 při výrobě etanolu.

Národní programy

CATO

Nizozemský národní výzkumný program pro zachytávání a ukládání CO2.

GEOTECHNOLOGIEN

Německý výzkumný program Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum; v sekci "Průzkum, využití a ochrana podzemí" zahrnuje řadu výzkumných projektů zaměřených na geologické ukládání CO2.

CCS stránky britské vlády

Stránky britského Department of Energy and Climate Change.

Zachytávání a ukládání CO2 v Norsku

Stránky norského Ministerstva ropy a energie.

Výzkum ukládání CO2 v USA

Stránky amerického Ministerstva energetiky (Department of Energy)

Otway

První australský demonstrační projekt CCS, financovaný Společným výzkumným centrem pro technologie skleníkových plynů CO2CRC.

Spřízněné stránky v ČR

Ministerstvo životního prostředí - ochrana klimatu a energetika

Stránky MŽP věnované změně klimatu a emisím skleníkových plynů.

Oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu

Stránky Oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu.

Projekt CO2-SPICER (2020-2024)

'Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku' - česko-norský výzkumný projekt z programu TAČR KAPPA, financovaný Norskými fondy a TAČR

Projekt METAMORPH

'Hybridní nanomateriály pro zachytávání a konverzi uhlíku' - česko-norský výzkumný projekt z programu TAČR KAPPA, financovaný Norskými fondy a TAČR

Norské fondy 2009-2014 - program CZ08 (CCS)

Program Norských fondů období 2009 - 2014 pro oblast "Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)/ Zvýšení povědomí laické a odborné veřejnosti".

Projekt REPP-CO2 (2015-2016)

Česko-norský projekt s názvem "Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v ČR", financovaný z Norských fondů.

Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR (2015-2016)

Česko-norský projekt financovaný z programu CCS Norských fondů.

Projekt HITECARLO (2015-2017)

Výzkumný projekt s názvem "Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky", financovaný z programu CCS Norských fondů.

Projekt ShaKE (2015-2016)

Česko-norský projekt s názvem "Zachycování a ukládání CO2 - sdílení znalostí a zkušeností", financovaný z programu CCS Norských fondů.

Projekt TOGEOS (2009-2010)

Česko-norský výkumný projekt s názvem 'Ke geologickému ukládání oxidu uhličitého v České republice'; řešitelé Česká Geologická služba a International Research Institute of Stavanger.

Časopisy a newslettery

International Journal of Greenhouse Gas Control

Mezinárodní časopis pro regulaci skleníkových plynů - společný projekt IEA GHG a vydavatelství Elsevier.

Greenhouse News

Newsletter Programu skleníkových plynů Mezinárodní energetické agentury (IEA GHG).

Carbon Capture Journal

Časopis a newsletter pro zachytávání a ukládání CO2 vydávaný ve Velké Británii.

GEO ENeRGY

Newsletter Evropské sítě pro výzkum geo-energií (ENeRG).

Carbon Storage Newsletter

Newsletter se zaměřením na CCS, vydávaný Národní energetickou technologickou laboratoří USA (NETL) od roku 2001.

Zdroje informací o technologiích CCS

Konkrétní fakta o zachytávání a ukládání CO2

Informativní video o významu technologie CCS.

Zaostřeno na CCS

Informativní video s názornými animacemi ukazujícími jak funguje zachytávání, doprava a ukládání CO2.

Bezpečné úložiště: Uzavření uhlíkové smyčky

Informativní video o ukládání CO2 a jeho bezpečnosti.

GreenFacts

Vědecká fakta o zachytávání a ukládání CO2 na webu GreenFacts, nezávislé neziskové organizace.

Bellona CCS web

Informační website norské environmentální nevládní organizace.

ZERO CCS web

Stránky nadace ZERO (Zero Emissions Resource Organisation) - nazávislé neziskové organizace se sídlem v Norsku, která podporuje bezemisní řešení pro zmírnění změny klimatu.