Česká geologická služba
Úvodní stránka > Technologie CCS > Ukládání CO2
Přihlášení

Ukládání CO2

Ukládání oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaného lidskou činností pod zemský povrch pomáhá v boji proti změně klimatu tím, že se tento skleníkový plyn nedostane do atmosféry.

Nejedná se přitom o žádnou novinku nebo čistou teorii. Tento princip v praxi funguje mnohem déle, než bychom si mohli myslet – existuje totiž celá řada geologických systémů, v nichž byl CO2 zcela přirozeně uložen po dlouhá tisíciletí. Stejně tak se CO2 již desítky let využívá ke zvýšení účinnosti těžby ropy v těžebním průmyslu. Tento postup je znám pod zkratkou EOR – Enhanced Oil Recovery.

Po celém světě najdeme mnoho navzájem podobných geologických útvarů, do nichž bychom mohli uložit množství CO2 odpovídající průmyslovým emisím tohoto skleníkového plynu za několik stovek let. Přestože geologické ukládání plynů je zcela přirozený proces a v průmyslu se úspěšně využívá již řadu desetiletí, vysvětlit tento proces veřejnosti není vždy zcela jednoduché.

Jak geologické ukládání funguje?

Při geologickém ukládání se CO2 zachycený během průmyslových výrobních procesů injektuje (vtlačuje) do horninových struktur hluboko pod zemským povrchem. Zde zůstane trvale uložen a nedostane se do atmosféry.

Podívejte se na informativní video o ukládání CO2 a jeho bezpečnosti.

Vhodná úložiště obvykle vyžadují následující geologické parametry:

  • Souvrství hornin musí mít dostatek drobných, milimetrových dutin, nazývaných póry, které může CO2 vyplnit.
  • Póry v hornině musí být dostatečně propojené, aby byla zajištěna dostatečná propustnost (permeabilita). Ta je nezbytná k tomu, aby úložiště mohlo absorbovat CO2 rychlostí, kterou je do podzemí vtláčen. Při dostatečné propustnosti se plyn může rovnoměrně rozptýlit po celém úložišti.
  • Nad úložištěm musí být dostatečně silná vrstva těsnicí horniny, která funguje jako „poklička“ a brání pronikání uloženého CO2 zpět na zemský povrch.

Geologické ukládání CO2

Geologické ukládání CO2 - zobrazení různých možností ukládání CO2:

  1. Jako hluboké slané akvifery označujeme hluboko uložené geologické vrstvy obsahující slanou vodu. Ta může být pouze lehce slaná (brakická), ale může také obsahovat mnohonásobně vyšší koncentrace solí nežli voda mořská; v každém případě však nebývá pitná. Vrstva se slanou vodou je shora utěsněna nepropustnou horninou umožňující trvalé uložení CO2.
  2. CO2 lze vtláčet do netěžitelných, hluboko uložených uhelných slojí, kde vytlačí přítomný metan, naváže se na uhlí a zůstane trvale uložen. Tento typ ukládání se prozatím nachází ve fázi výzkumu a dosud neexistují žádné funkční projekty většího rozsahu.
  3. V procesu EOR vtláčený CO2 zvyšuje výtěžnost ložisek ropy v závěrečné fázi těžby.
  4. Vytěžená ložiska ropy a plynu, kde další těžba již není ekonomicky rentabilní, která však nabízejí vhodné prostředí pro trvalé uložení CO2.

Vzorek jádra

Vzorek jádra.

Na světě naštěstí existuje spousta míst, kde se vyskytují horninové struktury splňující tyto požadavky. Většina z nich se nachází v rozsáhlých geologických útvarech označovaných jako sedimentární pánve. Právě v sedimentárních pánvích se nacházejí téměř všechna naleziště ropy a zemního plynu. Ropa, plyn (a někdy také přírodní CO2) jsou zde nejčastěji „uvězněny“ v pískovcových, vápencových a dolomitových strukturách podobných těm, které mohou fungovat jako vhodná úložiště CO2.

Právě přirozené geologické parametry těchto horninových struktur, které v sobě dokázaly uvěznit ropu a zemní plyn na dlouhé miliony let až do objevení ložiska, jsou důkazem toho, že uložení CO2 pod zem je reálnou možností snížení množství skleníkových plynů v atmosféře. V sedimentárních pánvích se také vyskytují mnohá ložiska uhlí. Proto se v jejich blízkosti – a tím pádem tedy i v blízkosti potenciálně vhodného úložiště CO2 – nachází i řada uhelných elektráren, jež patří k největším zdrojům emisí CO2. V jiných případech a pro jiné průmyslové podniky však úložiště mohou ležet od potenciálního úložiště značně daleko.

Jak se CO2 vtláčí (injektuje) pod zem a proč tam zůstává?

Po zachycení se CO2 obvykle stlačí do tekuté formy, která má téměř stejnou hustotu jako voda. Poté se přepraví do lokality úložiště a pomocí vrtu se vtlačí hluboko pod zem do porézních horninových vrstev. Póry těchto podzemních vrstev jsou zpočátku naplněné jinou tekutinou – ropou, plynem nebo slanou vodou. Zatímco většina současných projektů CCS využívá ukládání ve spojení s EOR, budoucí projekty se budou muset čím dál tím více orientovat na hluboké slané akvifery, které mají na Zemi ve srovnání s nalezišti ropy a plynu mnohem větší rozšíření a nabízí tak větší teoretický úložný potenciál.

Intenzifikace těžby ropy

Intenzifikace těžby ropy.

Vzhledem k tomu, že vtláčený CO2 je o něco lehčí než slaná voda, vyskytující se spolu s ním v úložném rezervoáru, má tendenci stoupat vzhůru a jeho část se přesune do horní části úložiště, kde je zadržena pod nepropustnou těsnicí horninou, která funguje podobně jako poklička. Ve většině přírodou vytvořených systémů se mezi rezervoárem a zemským povrchem nachází větší množství takových bariér.

Část uvězněného CO2 se pomalu začne rozpouštět ve slané vodě a zůstane v ní vázána (tento proces se označuje jako zadržení pomocí rozpouštění). Další část CO2 může uvíznout ve velmi drobných pórech (jde o takzvané zbytkové, či reziduální zadržení). Posledním typem zadržení jsou reakce rozpuštěného CO2 s horninami v rezervoáru, při nichž se tvoří nové minerály. Tomuto procesu říkáme mineralizace (či minerální zadržení); ta může být poměrně rychlá, ale i velmi pomalá. Během této reakce se CO2 mění na pevný nerost a v této podobě zůstane trvale uložen.

Je podzemní ukládání CO2 bezpečné?

Při pilotních, výzkumných i průmyslových projektech se do hlubokých slaných akviferů každoročně přečerpá několik milionů tun CO2. Jasně se přitom ukazuje, že tato injektáž je bezpečná a účinná. Již dlouhé desítky let pak geologické ukládání CO2 zcela bezpečně funguje v ropném průmyslu jako druhotný efekt technologie EOR.

To potvrzují i poznatky získané v rámci aktivit mezivládních a průmyslových partnerských sdružení, výzkumných programů a sítí (networků) zainteresovaných subjektů. U probíhajících projektů CCS nebyly zjištěny žádné zásadnější dopady na bezpečnost, zdraví či životní prostředí a rovněž i v ropném průmyslu se EOR během čtyř desítek let, kdy se tato metoda využívá, osvědčilo jako velmi bezpečný postup.

Jak můžeme vědět, že to funguje?

Ropný a plynárenský průmysl má s injektáží CO2 do podzemí více než 40leté zkušenosti. Během této doby byla do geologických rezervoárů kvůli zefektivnění těžby vtlačena téměř miliarda tun CO2. Tento proces se označuje zkratkou CO2–EOR. Oxid uhličitý se do ložiska uhlovodíků obvykle vtláčí pod tlakem v kapalném nebo tzv. superkritickém (tekutina s vysokou hustotou i tekutostí) skupenství. Takto se může smísit s ropou, která je pak „tekutější“(méně viskózní) a její těžba je jednodušší. To v konečném důsledku znamená vyšší efektivitu těžby. Směs CO2 a ropy se dostává k povrchu, kde se CO2 od ropy opět oddělí, znovu se zachytí a použije pro opětovnou injektáž. Díky tomuto cyklickému postupu po dotěžení ložiska téměř všechen použitý CO2 zůstane uložen pod zemí (tento proces se označuje jako druhotné uložení). Pod zemský povrch lze uložit velká množství CO2 – bezpečně, jistě a na velmi dlouhou dobu.

Jaké množství CO2 můžeme pod zem uložit?

Podle odhadů mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) dosahuje celosvětová kapacita potenciálních úložišť úrovně dvou bilionů tun – s doplněním, že „potenciál může být ještě mnohem vyšší“ (IPCC, 2005, Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage: Summary for Policymakers).

Novější a cílenější studie provedené v Severní Americe, Evropě, Austrálii a jiných částech světa pak ukázaly, že v mnoha oblastech nabízejí hluboké slané akvifery a vytěžená ložiska ropy a plynu potenciál pro geologické uložení objemu CO2 odpovídajícího několika stovkám let emisí. Vzájemná blízkost zdrojů CO2 a vhodných geologických úložišť se liší v závislosti na řadě faktorů. Mnoho oblastí a zdrojů disponuje bohatým výběrem možností uložení, jiné naopak budou muset investovat do účinných přepravních systémů. V některých regionech může být potenciál CCS omezen právě nedostatkem vhodných úložišť.

Výběr a popis potenciálních úložišť je jedním z nejnákladnějších kroků rané fáze projektů CCS. Přesto se této etapě nelze vyhnout a měla by proběhnout co nejdříve. Samotné ukládání je pak aspektem, který z celého procesu CCS připoutává největší pozornost veřejnosti.