Česká geologická služba
Úvodní stránka > Slovníček
Přihlášení

Slovníček pojmů

A

Abatement - Snížení, omezení

Redukce množství nebo intenzity emisí nebo jiného znečištění
Reduction in the degree or intensity of emissions or other pollutants

Absorption - Absorpce

Chemické nebo fyzikální zachycení molekul do objemu pevné látky nebo kapaliny; vznikne buď roztok nebo směs
Chemical or physical take-up of molecules into the bulk of a solid or liquid, forming either a solution or compound

Acid gas - Kyselý plyn

Jakákoli směs plynů, která se při rozpuštění ve vodě změní na kyselinu (obvykle označuje H2S + CO2 oddělené ze zemního plynu)
Any gas mixture that turns to an acid when dissolved in water (normally refers to H2S + CO2 from sour gas).

Adsorption - Adsorpce

Zachycení molekul na povrchu pevné látky nebo kapaliny
The uptake of molecules on the surface of a solid or a liquid

Anthracite - Antracit

Uhlí s nejvyšším obsahem uhlíku, tedy nejvyšší kvality
Coal with the highest carbon content and therefore the highest rank

Anticline - Antiklinála

Zvrásněné geologické vrstvy vypouklé nahoru
Folded geological strata that is convex upwards

Aquifer - Akvifer

Geologická struktura obsahující vodu, s dostatečnou permeabilitou umožňující průtok; je omezena těsnícími vrstvami
Geological structure containing water and with significant permeability to allow flow; it is bound by seals .

B

Basalt - Bazalt

Typ bazické vyvřelé horniny, která je zpravidla produktem erupce vulkánu
A type of basic igneous rock which is typically erupted from a volcano

Biomass - Biomasa

Látka čerstvě získaná z biosféry
Matter derived recently from the biosphere

Biomass-based CCS - Zachytávání a ukládání CO2 založené na biomase

Zachytávání a ukládání CO2 v případě, že palivem je biomasa
Carbon capture and storage in which the feedstock is Biomass

Bituminous coal - Bituminózní uhlí

Středně kvalitní uhlí, kvalitou ležící mezi rašelinou a antracitem (blíže k antracitu)
An intermediate rank of coal falling between the extremes of peat and anthracite (closer to anthracite)

C

Cap rock - Krycí / těsnící hornina

Hornina s velmi nízkou permeabilitou, která v sedimentární sledu působí jako nadložní těsnění, které zamezuje migraci fluid směrem k povrchu
Rock of very low permeability, which acts in sedimentary succession as an upper seal to prevent fluid upward migration

Capture efficiency - Účinnost zachytávání

Podíl CO2 separovaného z proudu plynu od zdroje
The fraction of CO2 separated from the gas stream of a source

Carbon trading - Obchodování s uhlíkem

Tržní přístup, který umožňuje subjektům s nadbytečnými emisemi zobchodovat tento přebytek za snížení emisí na jiném místě
A market-based approach that allows those with excess emissions to trade that excess for reduced emissions elsewhere

Carbonate - Karbonát

Přírodní nerost složený z různých aniontů vázaných na kation CO3 (např. kalcit, dolomit, siderit, vápenec)
Natural minerals composed of various anions bonded to a CO3 cation (e.g. calcite, dolomite, siderite, limestone)

Carbonate neutralization - Karbonátová neutralizace

Metoda ukládání CO2 v oceánu založená na reakci CO2 s nerostnými karbonáty (např. vápencem), vytvářející bikarbonátové anionty
A method for storing carbon in the ocean based upon the reaction of CO2 with a mineral carbonate such as limestone to produce bicarbonate anions and soluble cations

Casing - Pažení

Trouba zasunutá do vrtu za účelem jeho stabilizace po vyvrtání
A pipe which is inserted to stabilize the borehole after it is drilled

CBM - CBM

Slojový metan
Coal bed methane

CCS - CCS

Zachytávání a ukládání CO2
CO2 capture and storage

CDM - CDM

Mechanismus čistého rozvoje: mechanismus podle Kjótského protokolu pro země mimo Dodatek č.1, který jim má pomoci přispět k plnění cílů protokolu a také pomoci zemím zahrnutým v Dodatku č. 1 splnit jejich závazky
Clean Development Mechanism: a Kyoto Protocol mechanism to assist non-Annex 1 countries to contribute to the objectives of the Protocol and help Annex I countries to meet their commitments

Certification - Certifikace

V kontextu obchodování s uhlíkem osvědčení, že projekt dosáhne kvantifikované redukce emisí v daném období
In the context of carbon trading, certifying that a project achieves a quantified reduction in emissions over a given period

Chemical looping combustion - Spalování technologií chemického cyklu

Proces, při němž je spalování uhlovodíkového paliva rozděleno na separátní oxidaci a redukci a jako nosič kyslíku mezi oběma reaktory je používán oxid některého kovu
A process in which combustion of a hydrocarbon fuel is split into separate oxidation and reduction reactions by using a metal oxide as an oxygen carrier between the two reactors

Class “x” well - Vrt třídy "x"

Regulatorní klasifikace vrtů používaných pro injektáž fluid do podloží
A regulatory classification for wells used for the injection of fluids into the ground

Coal seam - Uhelná sloj

Vrstva uhlí, která je dostatečně mocná pro dobývání
A bed of coal that is thick enough to be mined

CO2 avoided - Nevypuštěný CO2

Rozdíl mezi zachyceným, přepraveným a/nebo uloženým CO2 a možstvím CO2 vyprodukovaným systémem bez zachytávání, po odečtení emisí nezachycených systémem se zachytáváním CO2
The difference between CO2 captured, transmitted and/or stored, and the amount of CO2 generated by a system without capture, net of the emissions not captured by a system with CO2 capture

CO2 capture - Zachytávání CO2

Zachytávání CO2 se používá k minimalizaci emisí ze zařízení pro těžbu a úpravu ropy a plynu, chemického průmyslu a elektráren. Je zachytávána pouze část C02 z plynového proudu
CO2 capture is used to minimize CO2 emissions from oil and gas and chemical industries, and power plants. Only a fraction of the CO2 in the flue gas stream is captured

CO2 equivalent - CO2 ekvivalent

Míra používaná pro srovnání emisí různých skleníkových plynů založená na jejich potenciálu pro globální oteplování
A measure used to compare emissions of different greenhouse gases based on their global warming potential

Co-firing - Společné spalování

Současné používání více než jednoho paliva v elektrárně nebo průmyslovém procesu
The simultaneous use of more than one fuel in a power plant or industrial process

CO2 fixation - Fixace CO2

Zamezení pohybu CO2 jeho reakcí s jiným materiálem při vytvoření stabilní látky
The immobilization of CO2 by its reaction with another material to produce a stable compound

CO2 sequestration - Sekvestrace CO2

Separace CO2 z průmyslových emisí pomocí chemické reakce
Separation of the CO2 from industrial emissions flow by chemical reaction

CO2 sink - Pohlcení CO2

Přirozený příjem CO2 z atmosféry, zpravidla půdou, lesy nebo oceány
Natural uptake of CO2 from the atmosphere, typically in soils, forests or the oceans

CO2 source - Zdroj CO2

Jakýkoli proces, aktivita nebo mechanismus, který uvolňuje skleníkový plyn, aerosol nebo jejich předchůdce do atmosféry
Any process, activity or mechanism that releases a greenhouse gas, an aerosol, or a precursor thereof into the atmosphere

CO2 storage - Ukládání CO2

Aby se zabránilo úniku CO2 do atmosféry, je třeba zachycený CO2 bezpečně uložit na dobu stovek nebo dokonce tisíců let. Velké úložné struktury vhodné pro ukládání byly zjištěny pod zemským povrchem a v oceánech. Podpora ukládání do oceánů jako varianty opatření pro zmírňování změny klimatu je méně pravděpodobná. Podzemní ukládání CO2 v geologických strukturách již mnoho let probíhá jako důsledek injektáže CO2 do ropných ložisek za účelem zvýšení účinnosti těžby. Existuje řada potenciálních geologických formací, které mohou být použity k uložení zachyceného CO2, jako jsou vytěžená nebo opuštěná ložiska ropy a plynu, hluboké slané akvifery a hluboké netěžitelné uhelné sloje.
In order to avoid CO2 reaching in the atmosphere the captured CO2 need to be stored securely for hundreds or even thousands of years. Major reservoirs, suitable for storage, have been identified under the earth's surface and in the oceans. Ocean storage is less likely to be promoted as a mitigation option. Underground storage of CO2 in geological formations has taken place for many years as a consequence of injecting CO2 into oil fields to enhance recovery. There are a number of potential geological formations that can be used to store captured CO2, as: depleted and disused oil and gas fields; deep saline aquifers and deep unminable coal seams.

Completion of a well - Zkompletování vrtu

Zacementování a perforace pažení vrtu pro vytvoření kontaktu s ložiskem
Cementing and perforating of well casing to connect the reservoir

Continental shelf - Kontienntální šelf

Pokračování kontinentální kůry pod oceánem
The extension of the continental mass beneath the ocean

D

D, Darcy - D, Darcy

Jednotka permeability (nepatří do soustavy SI), zkratka D, přibližně = 1μm2
A non-SI unit of permeability, abbreviated D, and approximately = 1μm2

Deep saline aquifer - Hluboký slaný akvifer

Hluboká podzemní horninová formace tvořená propustným materiálem a obsahující velmi slaná fluida.
A deep underground rock formation composed of permeable materials and containing highly saline fluids.

Deep sea - Hluboké moře

Moře hlubší než 1000 m.
The sea below 1000m depth.

Default emissions factor - Implicitní emisní faktor

Přibližný emisní faktor, který může být použit při absenci přesných nebo měřených hodnot emisního faktoru.
An approximate emission factor that may be used in the absence of precise or measured values of an Emissions Factor.

Demonstration phase - Demonstrační fáze

Demonstrační fáze znamená, že technologie implementována v pilotním projektu nebo v malém měřítku, ale dosud ještě není ekonomicky použitelná v plném měřítku.
Demonstration phase means that the technology is implemented in a pilot project or on a small scale, but not yet economically feasible at full scale.

Dense fluid - Husté fluidum

Plyn stlačený na hustotu blížící se hustotě kapaliny.
A gas compressed to a density approaching that of the liquid.

Depleted field - Vytěžené ložisko

Ložisko uhlovodíků, v němž po těžbě nezbyly žádné ekenomické zásoby.
A hydrocarbon field, in which after production no more economic reserves.

Diagenesis - Diageneze

Proces, který způsobuje změnu nezpevnného uloženého materálu na sedimenty v malé hloubce za nízkých teplot a tlaků.
Processes that cause transformation of deposits into sediments at shallow depth under low temperatures and pressures.

Discordant sequence - Diskordantní sled

Vrstevní sled hornin, který je znatelně odlišný od vrstev v nadloží nebo v podloží.
Rock sequence that is markedly different from strata above or below.

Dolomite - Dolomit

Karbonátová sedimentární hornina bohatá na hořčík (CaMgCO3).
A magnesium-rich carbonate sedimentary rock (CaMgCO3).

Drill cuttings - Vrtné úlomky

Úlomky hornin vzniklé štípací a drtící činností vrtné korunky na počvě vrtu.
Rock chips produced by chipping and crushing action of the drill bit on the bottom of the well.

Drive - Drive

Proudění fluid v horninových formacích způsobené rozdíly tlaku vzniklými při vrtných operacích.
Fluid flow created in formations by pressure differences arising from borehole operations.

Dry ice - Suchý led

Pevný oxid uhličitý.
Solid carbon dioxide.

E

ECBM(R) - ECBM(R)

Druhotná intenzifikace těžby slojového metanu; použití CO2 ke zvýšení těžby metanu nacházejícího se v netěžitelných uhelných slojích díky preferenční adsorpci CO2 na uhlí.
Enhanced coal bed methane recovery; the use of CO2 to enhance the recovery of the methane present in unminable coal beds through the preferential adsorption of CO2 on coal.

EGR - EGR

Druhotná intenzifikace těžby zemního plynu; těžba plynu nad úroveň přirozené produkce pomocí injektáže fluid nebo jiných prostředků.
Enhanced gas recovery; the recovery of gas additional to that produced naturally by fluid injection or other means.

Emission factor - Emisní faktor

Normalizovaná míra emisí skleníkových plynů ve vztahu k dané aktivitě, např. v tunách emitovaných skleníkových plynů na tunu spotřebovaného paliva.
A normalized measure of GHG emissions in terms of activity, e.g., tones of GHG emitted per tone of fuel consumed.

Emissions credit - Emisní kredit

Komodita poskytující svému držiteli právo vypustit určité množství skleníkových plynů.
A commodity giving its holder the right to emit a certain quantity of GHG.

Emissions trading - Emisní obchodování

Obchodní schéma, které umožňuje nákup a prodej povolenek na vypouštění stanoveného množství tun polutantů.
A trading scheme that allows permits for the release of a specified number of pollutant tones to be sold and bought.

Entrained flow - Unášecí proud

Proud, v němž je pevná látka nebo kapalina ve formě jemných částic transportována ve zředěné formě plynem proudícím vysokou rychlostí.
Flow in which a solid or liquid, in the form of fine particles, is transported in diluted form by high velocity gas.

Entrainment gas - Unášecí plyn

Plyn použitý pro unášecí proud.
The gas employed in entrained flow.

EOR - EOR

Druhotná intenzifikace těžby ropy; těžba ropy nad úroveň přirozené produkce pomocí injektáže fluid nebo jiných prostředků.
Enhanced oil recovery; the recovery of oil additional to that produced naturally by fluid injection or other means.

Exothermic - Exotermický

U chemické reakce: takový případ, kdy vzniká teplo, jako např. spalování.
Concerning a chemical reaction that releases heat, such as combustion.

Ex-situ mineralization - Mineralizace ex-situ

Proces, kdy jsou nerosty vytěženy, přepraveny do průmyslového zařízení, kde reagují s oxidem uhličitým, a zpracovány.
A process where minerals are mined, transferred to an industrial facility, reacted with carbon dioxide and processed.

F

Fault - Zlom

V geologii: přirozené porušení hornin, kdy je jedna strana relativně posunuta vůči druhé straně.
In geology: a natural break in the rocks with one side moving relative to the other side.

Fault reactivation - Reaktivace zlomu

Tendence zlomu stát se aktivním, tj. objevení se nových posunů.
The tendency for a fault to become active, i.e. occur new displacement.

FBC - FBC

Spalování na fluidním loži.
Fluidized bed combustion.

FGD - FGD

Odsíření spalin
Flue gas desulphurization

Fischer-Tropsch - Fischer-Tropsch

Transformační proces, při kterém ze směsi plynů CO a H2 vznikají kapalné uhlovodíky a voda.
Transform process a gas mixture of CO and H2 into liquid hydrocarbons and water.

Flue gas - Spaliny

Plyny vzniklé při spalování paliva, které jsou obvykle vypouštěny do atmosféry.
Gases produced by combustion of a fuel that are normally emitted to the atmosphere.

Folding - Zvrásnění

V geologii: zvlnění horninových vrstev z roviny, v níž byly vytvořeny.
In geology: the bending of rock strata from the plane in which they were formed.

Formation - Formace

Vrstva (souvrství) hornin většího rozsahu s charakteristickými vlastnostmi, které umožňují geologům její (jeho) vymapování, popis a pojmenování.
Layer of rocks of considerable extent with distinctive characteristics that allow geologists to map, describe, and name it.

Formation water - Formační voda

Voda, která se přirozeně vyskytuje v pórech horninové formace.
Water that occurs naturally within the pores of rock formations.

Fracture - Puklina

Jakékoli porušení horniny bez výskytu významnějšího pohybu podél něj.
Any break in rock along which no significant movement has occurred.

Fugitive emission - Prchavé emise

Jakékoli uvolnění plynů nebo par z antropogenních aktivit, jako např. zpracování a dopravy plynu nebo ropy.
Any releases of gases or vapors from anthropogenic activities such as the processing or transportation of gas or petroleum.

G

Gasification - Zplynování

Proces, při němž je pevné palivo obsahující uhlík přeměněno reakcí se vzduchem nebo kyslíkem a párou na plynné palivo obsahující uhlík a vodík.
Process by which a carbon-containing solid fuel is transformed by reaction with air or oxygen and steam into a carbon- and hydrogen-containing gaseous fuel.

Geochemical trapping - Geochemické zachycení

Zadržení injektovaného CO2 geochemickými reakcemi.
Retention of injected CO2 by geochemical reactions.

Geological setting - Geologické podmínky

Geologické prostředí různých lokalit.
The geological environment of various locations.

Geological structure - Geologická struktura

Geologický jev vytvořený deformací zemské kůry, jako např. vrása nebo zlom; jev uvnitř horniny, jako např. puklina; nebo obecněji prostorové uspořádání hornin.
Geological feature produced by the deformation of the Earth’s crust, such as a fold or a fault; a feature within a rock such as a fracture; or, more generally, the spatial arrangement of rocks.

Geological time - Geologický čas

Čas, po který probíhaly geologické procesy.
The time over which geological processes have taken place.

Geological Sequestration of CO2 - Geologické ukládání (sekvestrace) CO2

Bezpečné dlouhodobé geologické uložení emisí CO2.
Safe geological accumulation of CO2 emissions for long term.

Geosphere - Geosféra

Země: její horniny a nerosty a její vody.
The earth: its rocks and minerals, and its waters.

Geothermal - Geotermální

Souvisící s teplem z hlubin Země.
Heat flowing from deep in the earth.

GHG - GHG

Skleníkové plyny; zahrnují oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFCs, PFCs) a fluorid sírový (SF6).
Greenhouse gases; they include: carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), and sulphur hexafluoride (SF6).

H

Hazardous and non-hazardous waste - Nebezpečný a ostatní odpad

Potenciálně škodlivé a neškodlivé látky, ketré byly vypuštěny nebo vyvezeny do přírodního prostředí.
Potentially harmful and non-harmful substances that have been released or discarded into the environment.

Hazardous waste directive - Direktiva o nebezpečném odpadu

Platná evropská direktiva upravující definice tříd odpadu a nakládání s nimi.
European directive in force to regulate definitions of waste classes and to regulate the handling of the waste classes.

HHV - HHV

Vyšší výhřevná hodnota; energie uvolněná spalováním paliva, která obsahuje i skupenské teplo vody při odpaření.
Higher heating value; the energy released from the combustion of a fuel that includes the latent heat of water.

Hydrate - Hydrát

Nerost s vodou vázanou v krystalu. Hydrát je pevná krystalická látka podobná ledu nebo sněhu vytvořená reakcí vody s CO2, CH4 nebo podobnými plyny.
A mineral with bonded water in the crystal. A hydrate is a solid crystalline compound similar to ice ore snow formed by the reaction of water and CO2, CH4 or similar gases.

Hydrodynamic trap - Hydrodynamická past

Geologická struktura, v níž jsou zadržena fluida díky nízké porozitě v okolí.
A geological structure in which fluids are retained by low levels of porosity in the surrounding rocks.

Hydrogeology - Hydrogeologie

Věda o vodě v podzemí, na povrchu a v atmosféře. Starší definice omezuje tuto vědu jen na podzemní vodu.
The science of water in the subsurface, on the surface, and in the atmosphere. An older definition limits the science to subsurface waters.

I

IEA GHG - IEA GHG

Mezinárodní energetická agentura - Program výzkumu a vývoje skleníkových plynů
International Energy Agency – Greenhouse Gas R&D Program

IGCC - IGCC

Kombinovaný integrovaný paroplynový cyklus; výroba elektřiny, při níž dochází ke zplynování uhlovodíků nebo uhlí a vzniklý plyn je používán jako palivo jak pro plynovou, tak následně i pro parní turbínu.
Integrated gasification combined cycle; power generation in which hydrocarbons or coal are gasified and the gas is used as a fuel to drive both a gas and a steam turbine.

Igneous rocks - Vyvřelé horniny

Horniny vzniklé při ochlazení a ztuhnutí (krystalizaci) roztavených hornin (magmatu).
Rock formed when molten rock (magma) has cooled and solidified (crystallized).

Immature sedimentary basin - Nevyvinutá sedimentární pánev

Pánev, v níž procesy vedoucí ke vzniku ropy a plynu začaly, ale nebyly dosud dokončeny.
A basin in which the processes leading to oil or gas formation have started, but are incomplete.

Injection - Injektáž

Proces využívající tlaku k zatlačení fluid nebo plynů vrty do horninového prostředí.
Process of using pressure to force fluids or gases down in wells.

Injection well - Injektážní vrt

Vrt, jímž jsou fluida spíše injektována než čerpána.
Well in which fluids are injected rather than produced.

In-situ mineralization - Mineralizace in-situ

Proces, při kterém nerosty nejsou těženy: oxid uhličitý je injektován do silikátové formace, kde reaguje s minerály a vytváří karbonáty a silikáty.
A process where minerals are not mined: carbon dioxide is injected in the silicate formation where it reacts with the minerals, forming carbonates and silica.

IPCC - IPCC

Mezivládní panel o změně klimatu
Intergovernmental Panel on Climate Change

J

JI - JI

Společná implementace; v rámci Kjótského protokolu umožňuje účastnické straně s emisním cílem pro skleníkové plyny získat kredity od jiné strany zahrnuté v Dodatku č.1.
Joint Implementation; under the Kyoto Protocol, it allows a Party with a GHG emission target to receive credits from other Annex 1 Parties.

K

Kyoto Protocol - Kjótský protokol

Protokol Rámcové konvence OSN o změnách klimatu - byl přijat 11. prosince 1997 v Kjótu.
Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change - was adopted at Kyoto on 11 December 1997.

L

Leakage - Únik

V souvislosti s ukládáním CO2: únik injektovaných fluid z úložiště. V souvislosti s emisním obchodováním (uhlíkovým trhem): přesun antropogeních emisí ze zdrojů a propadů v rámci projektu mimo hranice projektu.
In respect of carbon storage: the escape of injected fluid from storage. In respect of carbon trading: the change of anthropogenic emissions by sources or removals by sinks which occurs outside the project boundary.

Lignite/sub-bituminous coal - Lignit / hnědé uhlí

Mladé uhlí nízké kvality s relativně vysokým obsahem vodíku a kyslíku.
Young coal of low rank with a relatively high hydrogen and oxygen content.

Limestone - Vápenec

Sedimentární hornina složená převážně z minerálu kalcitu (uhličitan vápenatý) a tvořená obvykle schránkami odumřelých organismů.
A sedimentary rock made mostly of the mineral calcite (calcium carbonate), usually formed from shells of dead organisms.

LNG - LNG

Zkapalněný zemní plyn
Liquefied natural gas

Lithofacies - Litofacie

Horizontální členění horninové vrstvy nebo stratigrafické jednotky, které je vymezeno vůči zbytku vrstvy svým složením.
A lateral subdivision of a rock layer or stratigraphic unit that is distinguished from the rest of the rock layer by its composition.

Lithology - Litologie

Věda o vlastnostech a složení hornin.
Science for the nature and composition of rocks.

Lithosphere - Litosféra

Svrchní vrstva Země tvořená pevnými horninami, která zahrnuje zemskou kůru a nejsvrchnější část pláště až to hloubky 100 km.
The outer layer of the Earth made of solid rock, which includes the crust and uppermost mantle up to 100 km thick.

Log - Karotážní křivka

Záznam o vlastnostech hornin a fluid ve vrtu v závislosti na hloubce.
A record of rock and fluid properties with depth in a well.

M

Maturation - Zrání, maturace

Geologický proces přeměny v čase. Např. přeměna rašeliny na lignit, poté na hnědé a černé uhlí a pak na antracit.
The geological process of changing with time. For example, the alteration of peat into lignite, then into sub-bituminous and bituminous coal, and then into anthracite.

Mature sedimentary basin - Sedimentární pánev ve stadiu zralosti

Pánev, v níž začaly procesy vedoucí ke vzniku ropy a plynu, které vytvořily zásoby uhlovodíků.
In which the processes leading to oil or gas formation have started and produced hydrocarbon reserves.

Membrane - Membrána

Tenká vrstva nebo blok materiálu, který selektivně odděluje složky fluidního roztoku.
A sheet or block of material that selectively separates the components of a fluid mixture.

Metamorphic rock - Metamorfovaná hornina

Hornina, která byla přeměněna účinkem tepla a/nebo tlaku.
A rock that have been altered by heat and/or pressure.

Microseismicity - Mikroseismicita

Seismické chvění malé velikosti.
Small-scale seismic tremors.

Migration - Migrace

Vertikální a horizontální pohyb fluid horninovým prostředím (v ložiskových horninách).
The vertical and horizontal movement of fluids through the subsurface (in reservoir rocks).

Mitigation - Zmírnění

Proces redukce účinku jakéhokoli negativního vlivu.
Process of reducing the impact of any failure.

Monitoring - Monitoring

Proces měření množství a polohy uloženého CO2.
Process of measuring the quantity of carbon dioxide stored and its location.

Mudstone - Kalovec (směs prachu a jílu)

Velmi jemně zrnitá sedimentární hornina vytvořená z prachu.
A very fine-grained sedimentary rock formed from mud.

MWh - MWh

Megawatthodina
Megawatt-hour

N

National Greenhouse Gas Inventory - Národní inventura skleníkových plynů

Inventura antropogenních emisí skleníkových plynů podle zdrojů a propadů zpracovaná smluvní stranou UNFCCC.
An inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases prepared by Parties to the UNFCCC.

Natural Reservoir - Přirozený rezervoár

Podzemní horninové těleso s dostatečnou porózitou a permeabilitou, které je umožňuje uložení nebo přenos fluid.
Subsurface body of rock with sufficient porosity and permeability to store and transmit fluids.

Natural underground trap - Přirozená podzemní past

Geologická struktura, v níž jsou zadržena fluida díky přírodním procesům.
Geological structure in which fluids are retained by natural processes.

NGCC (Natural gas combined cycle) - NGCC (Kombinovaný cyklus pro zemní plyn)

Elektrárna na zemní plyn s plynovou a parní turbínou.
Natural-gas-fired power plant with gas and steam turbines.

O

Observation well - Pozorovací vrt

Vrt vyvrtaný pro pozorování podmínek v podloží.
Drilled well for observation of subsurface conditions.

Outcrop - Výchoz

Oblast, kde určitá geologická vrstva vychází na zemský povrch.
Area in which a particular geological stratum crops on the earth’s surface.

Overpressure - Přetlak

Tlak vytvořený v rezervoáru, který převyšuje přirozený tlak v dané hloubce.
Pressure created in a reservoir that exceeds the pressure inherent at the reservoir’s depth.

Oxidation - Oxidace

Ztráta jednoho nebo více elektronů u atomu, molekuly nebo iontu.
The loss of one or more electrons by an atom, molecule, or ion.

Oxyfuel combustion - Spalování v kyslíkové atmosféře

Spalování paliva v čístém kyslíku nebo ve směsi kyslíku, vody a oxidu uhličitého.
Combustion of a fuel with pure oxygen or a mixture of oxygen, water and carbon dioxide.

P

Packer - Pakr

Nástroj na utěsnění části vrtu.
Device for sealing off a section or part of a borehole.

Partial oxidation - Částečná oxidace

Oxidace paliva obsahujícího uhlík za podmínek, kdy se vytvoří velký podíl CO a vodíku.
The oxidation of a carbon-containing fuel under conditions that produce a large fraction of CO and hydrogen.

Permeability - Permeabilita

Schopnost porézní pevné látky, např. horniny, propouštět fluida.
Ability to flow or transmit fluids through a porous solid such as rock.

Point source - Bodový zdroj

Zdroj emisí, který je omezen na jediné malé místo.
An emission source that is confined to a single small location.

Pore space - Pórový prostor

Prostor mezi horninovými zrny, který může obsahovat fluida.
Space between rock grains that can contain fluids.

Porosity - Porózita

Míra velikosti pórového prostoru v hornině.
Measure for the amount of pore space in the rocks.

Post-combustion capture - Zachytávání po spalování

Zachytávání oxidu uhličitého po spálení paliva.
The capture of carbon dioxide after combustion.

Pre-combustion capture - Zachytávání před spalováním

Zachytávání oxidu uhličitého v návaznosti na úpravu paliva před jeho spálením.
The capture of carbon dioxide following the processing of the fuel before combustion.

Producing oil/gas well - Produkční naftový / plynový vrt

Vrt, kterým se na ložisku těží ropa / plyn. Produkční vrt je třeba odlišovat od vrtu injektážního, servisního, utěsněného nebo opuštěného.
A well that produces oil/gas in a field. A producing well is in a contrast to an injection, service, or plugged and abandoned well.

R

Reduction commitment - Závazek snížení (emisí)

Závazek smluvní strany Kjótského protokolu dodržet svůj kvantifikovaný emisní limit.
A commitment by a Party to the Kyoto Protocol to meet its quantified emission limit.

Reserves - Zásoby

Zdroje, z nichž je v zásadě ekonomické produkovat různé suroviny nebo uhlovodíky.
Resource from which it is generally economic to produce valuable minerals or hydrocarbons.

Residual saturation - Reziduální saturace

Část injektovaného CO2, který je zachycen v pórech kapilárními silami.
The fraction of the injected CO2 that is trapped in pores by capillary forces.

Resource - Zdroj (nerostných surovin)

Potenciálně hodnotná množství (objemy) nerostných surovin nebo uhlovodíků.
Potentially valuable mineral or hydrocarbon quantities (volumes).

Risk assessment - Posouzení rizika

Část systému řízení rizik.
Part of a risk-management system.

S

Saline formation - Slaná formace

Těleso sedimentu nebo horniny obsahující brakickou vodu nebo solanku.
Sediment or rock body containing brackish water or brine.

Saline groundwater - Slaná podzemní voda

Podzemní voda, v níž jsou rozpuštěny soli.
Groundwater in which salts are dissolved.

Sandstone - Pískovec

Písek, který se díky geologickým procesům přeměnil na pevnou horninu.
Sand that has turned into a rock due to geological processes.

Scenario - Scénář

Věrohodný popis budoucnosti založený na vnitřně konzistentním souboru předpokladů týkajících se klíčových vztahů a hybných sil (scénáře nejsou ani předpovědi, ani prognózy).
A plausible description of the future based on an internally consistent set of assumptions about key relationships and driving forces. (Note that scenarios are neither predictions nor forecasts).

Seabed - Mořské dno

Rozhraní mezí volnou mořskou vodou a horninami.
Borderline between the sea free water and the sea bottom.

Seal - Těsnění

Nepropustné horniny, které tvoří bariéru nad a kolem rezervoáru a udržují tak fluida uvnitř rezervoáru.
Impermeable rocks that form a barrier above and around a reservoir such that fluids are held in the reservoir.

Secondary recovery - Druhotná těžba

Těžba ropy pomocí umělých prostředků, poté, co přirozené mechanismy jako přetlak odezněly.
Recovery of oil by artificial means, after natural production mechanisms like overpressure have ceased.

Sedimentary basin - Sedimentární pánev

Obecný termín pro rozsáhlou oblast mocných sedimentárních hornin. Sedimentární pánev je geologická struktura s unikátním uspořádáním hornin, které se liší od uspořádání mimo pánev.
A general term for any large area of thick sedimentary rocks. A sedimentary basin is a geological structure with a unique sequence of rocks that are dissimilar to those outside the basin.

Seismic profile - Seismický profil

Dvojrozměrný seismický obraz podpovrchové geologické struktury.
Two-dimensional seismic image of the subsurface geological structure.

Seismic technique - Seismika

Měření vlastnostní hornin pomocí zvukových vln vytvářených uměle nebo přirozeně.
Measurement of the properties of rocks by the speed of sound waves generated artificially or naturally.

Seismicity - Seismicita

Epizodický výskyt přirozených zemětřesení.
The episodic occurrence of natural earthquakes.

Selexol - Selexol

Komerční fyzikální absorpční proces odstraňování CO2 pomocí dimetyleterů glykolu.
A commercial physical absorption process to remove CO2 using glycol dimethylethers.

Shale - Břidlice

Jíl, který se geologickými procesy přeměnil na pevnou horninu.
Clay that has changed into a rock due to geological processes.

Shift convertor - Shift convertor

Reaktor, v němž probíhá tzv. "water-gas shift" reakce - CO + H2O = CO2 + H2.
A reactor in which the water-gas shift reaction, CO + H2O = CO2 + H2, takes place.

SMR (Steam methane reforming) - SMR (parní reformace metanu)

Katalytický proces, při němž metan reaguje s párou a vytváří se směs H2, CO a CO2.
Catalytic process in which methane reacts with steam to produce a mixture of H2, CO and CO2.

SNG (Synthetic natural gas) - SNG (Syntetický zemní plyn)

Palivový plyn s vysokou koncentrací metanu vyráběný z uhlí nebo těžkých uhlovodíků.
Fuel gas with a high concentration of methane produced from coal or heavy hydrocarbons.

Soil gas - Půdní plyn

Plyn obsažený v pórech mezi částicemi půdy.
Gas contained in the space between soil grains.

Solubility trapping - Zadržení rozpuštěním

Proces, při němž jsou zadržena fluida pomocí jejich rozpuštění v kapalinách přirozeně existujících ve struktuře.
Process in which fluids are retained by dissolution in liquids naturally present.

Sour gas - Kyselý plyn

Zemní plyn obsahující významné množství "kyselých plynů" jako H2S a CO2.
Natural gas containing significant quantities of acid gases like H2S and CO2.

Spill point - Bod přetoku

Strukturně nejnižší bod ve strukturní pasti, kde mohou být zadržena fluida lehčí, než je "zápolní voda".
The structurally lowest point in a structural trap that can retain fluids lighter than background fluids.

SRES (Special Report on Emissions Scenarios) - SRES (Zvláštní zpráva o emisních scénářích)

Zpráva použitá jako základ pro předpovědi změn klimatu ve Třetí zprávě o změně klimatu.
Used as a basis for the climate projections in the TAR.

Stable geological formation - Stabilní geologická formace


Formation that has not been disturbed recently by tectonic movement.

Storage - Ukládání

Proces zadržení zachyceného CO2 tak, aby se nedostal do atmosféry.
Process for retaining captured CO2 so that it does not reach the atmosphere.

Stratigraphic column - Stratigrafická tabulka

Tabulka ukazující sled, litologii a stáří různých vrstev.
Column showing the succession, lithology and age of different strata.

Structural trap - Strukturní past

Utěsněná geologická struktura schopná zadržovat fluida, podmíněná vrásněním a / nebo tektonikou.
Sealed geological container capable of retaining fluids, formed by folding or/and faulting.

Structure contour map - Hloubková strukturní mapa

Mapa podpovrchových izoliní ukazující nadmořskou výšku povrchu horninové vrstvy. Hloubková strukturní mapa zobrazuje vrásy, antiklinály, dómy a poklesy.
A contoured, subsurface map showing the elevation of the top of a rock layer. A structure contour map shows folds, anticlines, domes, and dip-slip faults.

Sub-bituminous coal - Hnědé (sub-bituminózní) uhlí

Uhlí střední kvality, řazené mezi lignit a černé (bituminózní) uhlí.
Coal of a rank between lignite and bituminous coal.

Sustainable development - Udržitelný vývoj

Vývoj, který je udržitelný z hlediska ekologického, sociálního i ekonomického.
That is sustainable in ecological, social and economic areas.

Supercritical temperature and pressure - Superkritická teplota a tlak

Teplota a tlak, které jsou vyšší než hodnoty kritického bodu. Kritický bod odpovídá nejvyšší teplotě a tlaku, při nichž může pro danou látku nastat rovnovážný stav mezi plynnou a kapalnou fází.
The critical point represents the highest temperature and pressure at which the substance can exist as a vapour and liquid in equilibrium.

Synthesis gas (singas) - Syntetický plyn (syngas)

Směs plynů složená převážně z CO a H2; používá se pro syntézu organických látek nebo pro spalování.
Gas mixture from a suitable proportion of CO and H2 - for synthesis of organic compounds or combustion.

Synfuel - Syntetické palivo

Obvykle kapalné palivo vyrobené zpracováním fosilního paliva.
Usually liquid fuel, produced by processing of fossil fuel.

T

Tail gas - Koncový plyn

Odpadní plyn na konci určitého procesu
Effluent gas at the end of a process

Tectonically active area - Tektonicky aktivní oblast

Oblast Země, kde v současnosti probíhající deformace způsobují strukturní změny.
Area of the Earth where deformation is presently causing structural changes.

Tracer - Stopovač, tracer

Chemická sloučenina nebo izotop, který se přidává v malém množství za účelem sledování charakteru proudění.
A chemical compound or isotope added in small quantities to trace flow patterns.

Trap - Past

Geologická struktura, která fyzikálně zadržuje fluida (např. ropu a plyn), která jsou lehčí než "zápolní" fluida (voda); funguje např. na principu hrnečku otočeného dnem vzhůru.
A geological structure that physically retains fluids (Oil and Gas) that are lighter than the background fluids (water), e.g. an inverted cup.

U

Unconformity - Diskordance

Geologické rozhraní oddělující starší a mladší horniny a představující zároveň stratigrafické přerušení geologického záznamu (tzv. hiát).
A geological surface separating older from younger rocks and representing a stratigraphic gap in the geological record.

UNFCCC - UNFCC

Rámcová smlouva OSN o změně klimatu, přijatá 9. května 1992 v New Yorku.
United Nations Framework Convention on Climate Change, which was adopted at New York on 9 May 1992.

Unminable - Netěžitelný

(Ložisko,) jehož těžba je za současných nebo předvídatelných ekonomických podmínek extrémně něpravděpodobná.
Extremely unlikely to be mined under current or foreseeable economic conditions.

Updip - Proti svahu

Směrem vzhůru, proti směru upadání vrstev.
Inclining upwards following a structural contour of strata.

W

Well - Vrt

Otvor vyvrtaný do země např. za účelem těžby kapalin nebo plynů, popř. injektáže fluid.
Hole drilled into the earth to produce liquids or gases, or to allow the injection of fluids.

Well with multiple completions - Rozvětvený vrt

Vrt vyvrtaný s několika rozvětvujícími se stvoly, přičemž více než jeden stvol je připraven k využití.
Well drilled with multiple branching holes and more than one hole being made ready for use.

Well-bore annulus - Vrtné mezikruží

Prostor mezi: a) vrtní tyčí a stěnou vrtu; b) stoupačkami a pažnicemi; c) pažnicemi a stěnou vrtu.
The space between: a) the drillpipe and the wellbore, b) the tubing and casing, or c) the casing and the wellbore.

Wellhead pressure - Tlak na ústí vrtu

Tlak fluid na horním konci (ústí) vrtu měřený po určitém čase, zpravidla 24 h, po uzavření vrtu.
Pressure on the fluid at the top of the well after the well has been shut in for a period of time, usually 24 hours.