Česká geologická služba
Úvodní stránka > Technologie CCS > Přeprava CO2
Přihlášení

Přeprava CO2

Bezpečná a spolehlivá přeprava oxidu uhličitého (CO2) z místa, kde se zachytává, do lokality vhodného úložiště je důležitou složkou procesu CCS. CO2 se už dnes každý den přepravuje po celém světě; vybudování infrastruktury s dostatečnou kapacitou pro nasazení v potřebném měřítku však bude vyžadovat nemalé investice.

Jak se CO2 přepravuje?

Nejrozšířenější způsob přepravy velmi velkých objemů CO2, které jsou při CCS běžné, představují dálková potrubí. Na světě existují již miliony kilometrů potrubí na přepravu různých produktů, mimo jiné i CO2.

U malých objemů je možná též přeprava po silnici a železnici. Na některých projektových lokalitách se používají nákladní auta s cisternami, která zachycený CO2 převáží na (obvykle) nedaleké úložiště. Vzhledem k objemům CO2, které by z dlouhodobého hlediska při využívání CCS bylo třeba zachytávat, je však velmi nepravděpodobné, že by silniční a železniční transport hrál významnější roli.

Možnosti přepravy CO2

Možnosti přepravy CO2.

V mnoha oblastech světa představuje možnou alternativu i lodní přeprava. V omezeném měřítku se již lodní přeprava CO2 využívá i v Evropě – plavidla převáží vždy asi 1000 tun CO2 potravinářské kvality od velkých bodových zdrojů do pobřežních distribučních terminálů.

Námořní přeprava a ukládání

Námořní přeprava a ukládání.

Lodní přeprava CO2 ve velkém měřítku (s kapacitou v rozmezí 10 000 až 40 000 krychlových metrů) bude mít pravděpodobně mnoho společných prvků s přepravou zkapalněného ropného plynu (LPG). S tou přitom máme již bohaté zkušenosti, neboť toto odvětví se za posledních 70 let rozšířilo po celém světě.

Sběrné uzly, klastry a přepravní sítě pro CO2

Prvotní poptávka po dodatečné infrastruktuře na přepravu CO2 bude nejspíše růst jen pozvolna a bude geograficky rozptýlená. Hlavní hnací silou bude průběžné zprovozňování nových zařízení pro zachytávání CO2, ukládání a využívání í při intenzifikaci těžby ropy (EOR). Rozsáhlé využívání CCS pravděpodobně povede k provázání blízkých zdrojů CO2 prostřednictvím sběrných uzlů umožňujících jejich napojení na klastry úložných komplexů. Toto propojení bude realizováno buď s využitím lodní dopravy, nebo páteřních sítí dálkového potrubí. Přestože jsou termíny uzel, klastr a páteřní síť do určité míry zaměnitelné, slouží každý trochu jinému účelu.

Jako klastr v souvislosti s CCS označujeme nejčastěji skupinu samostatných zdrojů nebo úložišť CO2 nacházejících se ve stejné oblasti. Například v Permské pánvi ve Spojených státech se nachází několik klastrů ropných polí, kde se CO2 přepravovaný sítí dálkových potrubí využívá pro zefektivnění těžby ropy (EOR). Jak název napovídá, sběrné uzly slouží ke shromažďování CO2 z různých zdrojů a jejich další distribuci do jednoho či více úložišť. Například cílem projektu Jihozápadního sběrného uzlu (South West Hub) v Západní Austrálii je shromažďovat CO2 z různých zdrojů v průmyslových oblastech Kwinana a Collie pro účely jeho další přepravy a uložení do Lesueurského souvrství v Jižní Perthské pánvi. Jako síť CO2 označujeme rozšiřitelnou sběrnou a přepravní infrastrukturu zajišťující napojení více zdrojů CO2.

Mezi výhody budování projektů CCS napojených na uzly, klastry a přepravní sítě patří především úspory vyplývající z velkého rozsahu (nižší jednotkové ceny na vybudování a provoz dálkového potrubí). Celkové ceny na projekt jsou při využití těchto synergií nižší nežli u zcela samostatných projektů, kde každý bodový zdroj musí mít vlastní nezávislou infrastrukturu pro přepravu a ukládání CO2. Společná a koordinovaně budovaná síť může přinést též výhody v podobě odstranění vstupních překážek pro všechny projekty CCS, které se na ní podílí. Emitenti CO2 v tomto případě kvůli přepravě a ukládání „svého“ CO2 nemusí budovat vlastní infrastrukturu.

Je přeprava CO2 bezpečná?

S budováním i provozem CO2-produktovodů na pevnině i pod mořskou hladinou máme již dnes bohaté zkušenosti. Jen ve Spojených státech aktuálně funguje na 50 dálkových produktovodů určených pro CO2, kterými každoročně proteče asi 68 milionů tun tohoto plynu.

Rizika související s potrubní a lodní přepravou CO2 nejsou o nic vyšší nežli ta, která již dnes bezpečně zvládáme při přepravě uhlovodíků - ropy nebo zemního plynu. Zároveň se však usilovně pracuje na přípravě mezinárodních standardů s cílem dosáhnout ještě větší bezpečnosti a účinnosti celé infrastruktury pro přepravu CO2.

Přeprava po pevnině

Přeprava po pevnině.

Na světě již existují rozsáhlé sítě dálkových potrubí, která vedou na souši i pod mořem. Jen ve Spojených státech můžeme najít více než 800 000 km produktovodů na přepravu nebezpečných kapalin a plynů, ale také asi 3,5 milionu kilometrů potrubí na rozvod zemního plynu. Z tohoto celkového množství produktovodů se zhruba 6500 km již dnes využívá k přepravě CO2.

Zároveň však platí, že infrastrukturní požadavky na dlouhodobé provozování CCS po celém světě jsou velmi vysoké. Podle posledních odhadů (vycházejících z plánu Mezinárodní energetické agentury na co nejlevnější způsob snížení energetických emisí CO2 na polovinu do roku 2050) bude během následujících 30 až 40 let potřeba vybudovat infrastrukturu se zhruba stonásobnou kapacitou, nežli máme dnes.