Encyklopedie Nápověda

evaporit  sediment vzniklý odpařováním mořské vody nebo i vod slaných jezer (zde se mohou ukládat i méně běžné evapority, např. boráty a uhličitan sodný). Významná ložiska evaporitů bývají často spjata s mořskými regresemi. E. se ukládaly v lagunách a polouzavřených až uzavřených pánvích, oddělených různými bariérami od otevřeného moře, dovolujícími jen omezený přítok normální mořské vody (bariérová neboli hrázová teorie - obr. 46). Vznik e. podporovalo horké a aridní klima. Průběh krystalizace závisel na teplotě, koncentraci roztoku a složení jeho solí (např. z roztoku obsahujícího pouze Ca a SO4 ionty krystalizuje sádrovec za teplot do 42 °C, za vyšších teplot anhydrit; za přítomnosti malého množství NaCl se toto tepelné rozhraní podstatně snižuje). Při odpařováni se nejprve vylučují nejméně rozpustné složky, nakonec ty nejrozpustnější. Typický příklad sledu vylučování je kalcit a dolomit, sádrovec nebo anhydrit, kamenná sůl (halit) a draselné a horečnaté soli (kainit, carnallit, sylvín a kieserit). Sledy e. často jeví nápadnou rytmičnost v ukládání (obr. 47). Nejvýše ležící snadno rozpustné soli byly později většinou rozpuštěny. viz též obr. 5, 33, 176.

Sádrovcové ložisko

obr. Sádrovcové ložisko

Obr. 5.  Sádrovcové ložisko u Spišské Nové Vsi vzniklé hydratací okrajů až 80 m mocné anhydritové čočky. 1 - zvětraliny, 2 - jalové horniny triasového stáří, 3 - sádrovec, 4 - anhydrit.Princip hrázové teorie.

obr. Princip hrázové teorie.

Obr. 46.  Evapority se usazují v polouzavřené pánvi spojené s otevřeným mořem jen mělkou úžinou; tudy přitéká do pánve voda z moře a nahrazuje úbytek vody vzniklý silným odparem.Rytmické uložení evaporitů v oblasti Stassfurtu (SRN).

obr. Rytmické uložení evaporitů v oblasti Stassfurtu (SRN).

Obr. 47.   1 - halit s Mg-solemi aj., 2 - halit, 3 - draselné a jiné soli.Solný diapir (peň)

obr. Solný diapir (peň)

Obr. 176.  Solný diapir (peň) prorážející roponosnými vrstvami miocenního (H - helvet, M - meot, P - pont) a pliocenního (D - dák, L - levant) stáří. Ropa je vyznačena černě. Rumunsko. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

bariérová teorie draselné soli halit hrázová teorie laguna mořská voda sádrovec sedimenty sírany sukcese sylvín

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007