Encyklopedie Nápověda

moldanubikum  regionální jednotka tvořící jižní část Českého masívu (@ obr. 136) a zasahující z Čech a Moravy i do Rakouska a SRN. Skládá se z metamorfitů o vysokém stupni metamorfózy (většinou polymetamorfovaných) prostoupených plutonickými horninami. Ty již nebyly metamor-fovány, neboť vznikly v závěru variské orogeneze; nejvýznamnější je viz moldanubický a středočeský pluto. Na našem území moldanubikum zahrnuje Českomoravskou vrchovinu, Šumavu a Český les. Hranice moldanubika vůči oblasti krušnohorské a tepelsko-barrandienské je vedená konvenčně (na základě stupně metamorfózy). Většině metamorfitů je přisuzováno středně až spodně proterozoické stáří (moldanubie), existují však i názory o archaickém nebo naopak až spodněpaleozoickém stáří některých dílčích jednotek. V moldanubiku se rozeznávají dvě hlavní jednotky: spodní, která se nazývá jednotvárná (monotónní), a svrchní neboli pestrá. Jednotvárná je složena z biotitických pararul (s převahou plagioklasu nad K-živcem a s nedostatkem granátu), zatímco v pestré jednotce pararuly obsahují četné vložky krystalických vápenců, amfibolitů, kvarcitů i grafititických hornin. Pro moldanubikum je dále charakteristická přítomnost granulit, eklogit, ultrabazik (bazick) i skarn.

Moldanubikum - česká část.

obr. Moldanubikum - česká část.

Obr. 136.  V moldanubickém plutonu jsou modifikovanou šrafou odlišeny masívy centrální a třebíčský. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bazický eklogit granulit moldanubien skarn středočeský pluton

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007