Encyklopedie Nápověda

středočeský pluton  rozsáhlý (přes 3 000 km2) a složitý pluton mezi Říčany u Prahy, Klatovy a Táborem (obr. 136). Je zhruba trojúhelníkového tvaru a leží mezi moldanubikem na JV a Barrandienem na SZ. Zahrnuje kyselé až ultrabazické plutonity; převládající horninou je granodiorit. Rozlišuje se řada horninových typů, největší plochu zaujímá sázavský typ - biotiticko-amfibolický tonalit (křemenný diorit). V nadloží plutonu jsou místy zachovány zbytky jeho pláště (viz ostrovní středočeská zóna). S intruzí plutonu je úzce spjat vznik četných žil magmatitů velmi pestrého složení i vznik rudních ložisek. Středočeský pluton je v podstatě variského stáří (svrchní devon - spodní karbon).

Moldanubikum - česká část.

obr. Moldanubikum - česká část.

Obr. 136.  V moldanubickém plutonu jsou modifikovanou šrafou odlišeny masívy centrální a třebíčský. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

moldanubikum

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007