Encyklopedie Nápověda

kvartér  neboli čtvrtohory, antropozoikum, je nejmladší geologická éra, trvající až dosud (doba trvání je 1, 6 nebo 1, 8 až 2 mil. let). Hranicí vůči terciéru a zdůvodněním oddělení kvartéru od terciéru bylo původně objevení se člověka (hominid), dnes však jeho výskyt je znám i z pliocénu. Kvartér bývá proto mnohdy spojován s terciérem jako kenozoiku. Kvartér se dělí na starší neboli pleistocén a mladší neboli holocén. Začátek pleistocénu (v minulosti nazývaného diluvium) se vyznačuje celosvětovým ochlazením, po němž následovalo střídání dob ledových (glaciálů) s teplejšími dobami meziledovými (interglaciály); v tropických oblastech jim odpovídají pluvialy (deštivá období) a sušší interpluviály. Hranice mezi pleistocénem a holocénem neboli recentem (dříve nazývaným též aluvium nebo postglacial) bývá kladena do konce doby ledové, tj. asi před 10 000 let. Definitivní odtáni ledovců se projevilo výrazným zvýšením mořské hladiny. Kvartérní sedimenty vznikaly hlavně na kontinentech a od doby asi před 5 000 let začaly být výrazně ovlivňovány činností člověka. Ve stř. Evropě probíhalo v kvartéru intenzívní zvětrávání a vznik svahovin; na Frýdlantsko, Ostravsko a Těšínsko zasahoval severský kontinentální ledovec a v našich horách byly údolní ledovce. Karpatské horské oblasti byly zvolna vyzdvihovány, stejně jako mnohé oblasti Českého masívu, a dodávaly zvětraliny, které jako říční sedimenty (zvláště písky a štěrky říčních teras) byly řekami ukládány v nížinách, především v oblasti české křídy, v moravských úvalech a v podunajské pánvi (obr. 111, 112). Nejjemnější materiál byl v období periglaciálního klimatu vyvát větrem a usazen jako spraš, popř. váté písky.

Kvartér české části Českého masívu

obr. Kvartér české části Českého masívu

Obr. 111.  I - kvartér oblasti českého křídového útvaru, II - kvartér vrchovin a hor, III - kvartér oblasti severského zalednění, IV - kvartér moravských úvalů.Kvartér Západních Karpat

obr. Kvartér Západních Karpat

Obr. 112.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

hominidi kenozoikum

Na tento termín se odkazuje

antropozoikum Český masiv čtvrtohory doba poledová holocén interpluviál pleistocén pluviál recent subrecent Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007