Encyklopedie Nápověda

voda   ? podpovrchová voda může být přítomna jako

1. voda adsorpční, která je pevně poutána na povrch horninových částic (adsorpc);

2. voda kapilární, tj. voda, jejíž pohyb je závislý na kapilárních silách a která se vyskytuje v tzv. kapilárním pásmu, tj. mezi zemským povrchem a hladinou podzemní vody;

3. voda gravitační, jejíž pohyb je určován gravitací. Podle původu se rozlišuje voda juvenilní, která je magmatického původu, tj. pochází z hloubky, a voda meteorická, tj. voda dešťových srážek, dostávající se do země infiltrací (vsakováním); konátní je voda, v níž byl sediment původně uložen a která se v něm může zčásti zachovat. Ve vertikálním řezu se rozlišuje při povrchu ležící pásmo provzdušnění, kde část pórů je ještě vyplněna vzduchem (syn. zóna aerace), voda pohybující se v této zóně se nazývá voda vadózní. Níže leží pásmo nasycení, kde již všechny póry jsou vyplněny vodou; svrchní hranicí tohoto pásma je hladina podzemní (též spodní) vody a ta v podstatě odpovídá horní hranici zvodně (obr. 240). Zvodeň (syn. akvifer) je tedy akumulace (těleso) podzemní gravitační vody, a to buď vody volné, nebo napjaté. Volná voda (obr. 241) se v hornině snadno pohybuje především vlivem gravitačních sil, kdežto voda napjatá je voda zvodně, jejíž hydrostatický tlak je větší než tlak atmosférický, a to vlivem nepropustného nadloží (obr. 7); je to tedy voda artéská (artéský vr). Hornina (vrstva, čočka atd. ), v níž se podzemní voda hromadí, se nazývá kolektor a jeho fyzikální vlastnosti určují, kolik vody může pojmout; jde především o pórovitos a propustnos, tedy o množství pórů v hornině, jejich velikost a vzájemné spojení, o rozpukání horniny, její kliváž, ráz vrstevních spár apod. Výšková úroveň hladiny podzemní vody závisí a) na topografii terénu, b) na vlastnostech hornin a c) na místním klimatu. piezometrická hladin. Podle chemického složení se rozeznávají prosté podzemní vody a minerální vody, které při vývěru musí obsahovat v 11 vody více než 1 gram rozpuštěných pevných látek nebo 1 g rozpuštěného CO2. Mnohé z minerálních vod mají léčebné účinky, např. vody uhličité (bohaté CO2), bromové, jodové, železité atd. ; jejich teplota může být značně rozdílná. Podle zastoupených aniontů se rozeznávají např. vody bikarbonátové, síranové, chloridové aj. Chemické složení vod je výrazně ovlivňováno a pozměňováno vzájemným působením vod a horninového prostředí, jež vede k tzv. metagenezi (méně vhodně metamorfizaci) vod. Zákonitým jevem je také určitá vertikální zonálnost složení vod (hydrogeochemická zonálnost) - v hloubkách jsou zastoupeny převážně slané chloridové vody. hydrogeologi, termální voda, podzemní voda, pramen, tvrdost vody, izolátor, průtočnost, hydrodynamické zkoušky, geochemie, ochrana podzemní vody.

Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

obr. Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

Obr. 7.  1 - propustná vrstva (kolektor), 2 - nepropustná vrstva (izolátor), 3 - artéský pramen, 4 - pramen odvodňující volnou zvodeň, 5 - hladina volné zvodněPrůsak srážkové vody z povrchu terénu a vznik zvodně vyvolaný přítomností nepropustného podloží, tzv. izolátoru.

obr. Průsak srážkové vody z povrchu terénu a vznik zvodně vyvolaný přítomností nepropustného podloží, tzv. izolátoru.

Obr. 240.  Čerpáním volné podzemní vody se snižuje její hladina a kolem studny vzniká tzv. depresní kužel pův. hl. - původní hladina.

obr. Čerpáním volné podzemní vody se snižuje její hladina a kolem studny vzniká tzv. depresní kužel pův. hl. - původní hladina.

Obr. 241.   
Text a obrázky: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

adsorpce artéský vrt hydrogeologie piezometrická hladina pórovitost propustnost

Na tento termín se odkazuje

akvifer infiltrace kolektor metageneze pásmo nasycení, provzdušnění piezometrická hladina pramen vadózní zvodeň

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007