Encyklopedie Nápověda

trachyt  výlevný magmatit intermediálního složení (obr. 227), bělavé až šedé barvy, velmi jemnozrnný, avšak většinou beze skla a jen občas s vyrostlicemi; výlevný protějšek syenit. Hlavními minerály jsou živce (sanidin, též albit nebo anortoklas), biotit, amfibol, augit, egirín nebo riebeckit. Charakteristickým znakem je subparalelní až proudovité (fluidální) uspořádání živcových jehliček, tzv. trachytická struktura. Trachytové lávy jsou silně viskózní, a jejich extruze jsou proto jen omezeného rozsahu a nebývají časté. Trachyt se podrobněji člení podle svého minerálního složení (např. biotitický, amfibolický, leucitický). Nefelinický trachyt se nazývá fonoli. Přibýváním křemene trachyt přechází v ryoli. Zvětšováním poměru foidy/živce a zvýšením obsahu Ca v plagioklasech přecházejí trachyty v alkalické bazalty, přechodné horniny se nazývají podle složení např. trachybazalty, trachyandezity. keratofy, obr. 124.

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu.Trachyt

obr. Trachyt

Obr. 227.   - vyrostlice sanidinu je uzavřena v základní hmotě složené ze subparalelně až fluidálně uspořádaných jehliček sanidinu, pyroxenu (py) a nepatrného množství rudních minerálů. Zvětšeno. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

fonolit keratofyr ryolit syenit

Na tento termín se odkazuje

intermediální horniny latit syenit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007