Encyklopedie Nápověda

migmatit  hornina složená ze dvou složek, granitové a rulové (obvykle hrubozrnné, s křemenem, mikroklínem a oligoklasem, se slídami aj. ); migmatity mívají nejčastěji podobu páskovaných rul. Terminologie i názory na genezi se značně liší. Migmatity se vyskytují při okrajích granitových intruzí nebo v zónách ultrametamorfismu, kde již začíná částečná anatexe (roztavení). Na vzniku migmatitů se mohou podílet:

1. injekce granitového magmatu (@ lit-par-lit) vnikající do metamorfitů, které nabývají páskovaného vzhledu (injikované ruly);

2. granitové magma vznikající na místě selektivním tavením některých složek horniny;

3. granitové vrstvičky vznikající metamorfní diferenciací, tj. redistribucí minerálů rekrystalizací v pevném stavu;

4. granitové vrstvičky, které vznikly selektivní metasomatózou (zatlačením) vrstviček původní horniny. Páskované migmatity se někdy dělí na

1. arterity, vzniklé granitovými injekcemi, a

2. venity, které jsou laterálně sekrečního původu, tj. granitový materiál vznikl vyloučením z horniny samé. Termín flebity je negenetické označení jakýchkoliv žilkovaných migmatitů. Podrobnější členění je značně nejednotné a opírá se o formy a vztahy obou hlavních složek, tj. složky, která zůstala v pevném stavu (nazývané paleosom, metaster, restit nebo substrát), a mobilní (disperzní) fáze jakéhokoliv původu (nazývané neosom, metatekt, mobilizát). Příklady hlavních typů migmatitů:

1. agmatit - mobilizát tvoří síť žil;

2. nebulit - restit má již jen podobu rozplývavých skvrn;

3. ptygmatit - žilky mobilizátu jsou silně zklikaceny (ptygmatick). Podle jiné klasifikace se rozeznává migmatit

1. stromatitický, tj. páskovaný,

2. oftalmitický, tj. okatý až čočkovitý,

3. merismitický, tj. úlomkovitého vzhledu (ekvivalent agmatitu). Migmatity jsou hlavním typem chorismitů, což je negenetické označení nestejnorodých hornin složených nejčastěji ze dvou složek. Proces, jehož výsledkem je vznik migmatitů, se nazývá migmatizace. @ obr. 130.

Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

obr. Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

Obr. 130.  p - tlak, t - teplota. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ptygmatický

Na tento termín se odkazuje

agmatit anatexe anatexit arterit chorismit flebit injekce injikované ruly metamorfismus metamorfismus metasom metaster metatekt nebulit palasom paleosom ptygmatický restit rula sekrece stromatit venit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007