Encyklopedie Nápověda

magma  tavenina (roztok) vznikající v kůře nebo svrchním plášti Země, jejímž utuhnutím vzniká viz magmatická hornina. Magma se skládá především z roztavených silikátů s rozpuštěnou vodou a plyny. Uvnitř magmatu, zejména při jeho pomalé krystalizaci, se uplatňuje tzv. magmatická diferenciace, což je pochod vedoucí k rozštěpení původně jednotného magmatu na dvě nebo více složek (magmat, horninových druhů). Příčinou tohoto jevu může být

1. frakční (frakcionovaná) krystalizace, tj. oddělení časně vykrystalizovaných minerálů od zbývající taveniny; takto oddělené mafické a rudní minerály (např. chromit) pro svou velkou hmotnost klesají ke spodu magmatu, kde vytvářejí vrstvy; touto, tzv. gravitační diferenciací, vznikají vrstvené magmatity (viz depoziční struktury magmatitů);

2. odnos rozpuštěného materiálu pronikajícími plyny (koncentrace určitých prvků ve vrcholových partiích plutonů);

3. termální difúze (proudění). Podle původu bývá někdy rozlišováno magma primární, vzniklé v zemském plášti, a druhotné neboli anatektické, vzniklé roztavením již existujících hornin (anatex, viz též granitizace). Jako magma se označuje i směs krystalů a taveniny, pokud se tento systém chová spíše jako kapalina. Teplota silikátových magmat vylévaných na zemském povrchu je od 800 (ryolity) do přibližně 1 200°C (bazalty). Při pomalé krystalizaci magmatu v hloubce se vylučují nejdříve nejhojnější a nejméně rozpustné složky. Nastává postupné ochuzení taveniny o Fe, Mg a Ca a naopak její obohacení o Si, Al, K a Na (viz reakční řada, obr. 175). Podle chemismu se někdy rozlišuje magma granitové a bazaltové. Granitové (též kyselé nebo saturované, neboť je bohaté na SiO2) vzniká v hloubkách asi 20 až 30 km pod kontinenty a vytváří zejména plutony granitoidů. Naproti tomu bazaltové magma (též bazické nebo nenasycené, neboť je chudé na SiO2) vzniká pod kontinenty v hloubkách kolem 40 km a větších, zatímco pod oceány již kolem 10 km; pro svou nízkou viskozitu většinou vytváří horniny výlevné.

Postup krystalizace minerálů alkalicko-vápenatých magmat.

obr. Postup krystalizace minerálů alkalicko-vápenatých magmat.

Obr. 175.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

anatexe

Na tento termín se odkazuje

depoziční struktury magmatitů diferenciace efúze gravitační diferenciace karbonatit krystalizace magmatismus vrstevnatost

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007