Encyklopedie Nápověda

magmatismus  souhrn všech jevů spojených se vznikem, krystalizací a přemísťováním magmatu (nevhodné synonymum vulkanismus). Podle složení se mluví o kyselém, zásaditém, granitickém, bazaltovém aj. magmatismu (magma, magmatické horniny). Magmatismus se často projevuje charakteristickým a do jisté míry zákonitým způsobem, zejména v průběhu orogenního cyklu. Ve vztahu k vývoji a vyvrásnění geosynklinál se rozlišují tato čtyři magmatogenní období:

1. iniciální vulkanismus (submarinní výlevy bazaltických láv, ofiolity aj. );

2. synorogenní plutonismus - intruze plutonitů v průběhu orogeneze nebo v jejím závěru;

3. subsekventní vulkanismus nastává po ukončení hlavních orogenních pochodů a je charakterizován výlevy alkalicko-vápenatých hornin (andezit, ryolit, bazalt) a

4. finální vulkanismus, který je vázán na radiální zlomovou tektoniku (včetně riftů), charakterizující kratogenní podmínky; nastávají rozsáhlé výlevy bazaltů (plató bazalty) nebo různých alkalických hornin.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

magma vulkanismus

Na tento termín se odkazuje

finální vulkanismus iniciální vulkanismus plutonismus subsekventní vulkanismus vulkanismus výlev

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007