Encyklopedie Nápověda

diskordance  doslovně nesouhlas; vyjadřuje vztah dvou sousedních horninových jednotek, mezi jejichž uložením nastalo období bez sedimentace nebo období erozní činnosti. Jde tedy o projev diskontinuity v sedimentaci (obr. 35). Takto chápaný pojem je velmi široký a zahrnuje jevy značně rozdílné, ať jde o dobu trvání, nebo o plošný rozsah přerušení sedimentace (lokální až regionální diskordance). Nejnápadnějším příkladem je úhlová neboli angulární d. , odpovídající dlouhému přerušení sedimentace, v jehož průběhu byly starší jednotky zvrásněny a erodovány, takže mladší souvrství na nich uložená následnou viz transgresí mají odlišné směry a sklony. Angulární d. mívají regionální rozsah stejně jako mnohé d. , při nichž došlo jen k přerušení sedimentace vlivem mořské regrese (avšak bez vrásnění). Transgresívní souvrství bývá v tomto druhém případě souhlasně (neboli konkordantně) uložené, naspodu však většinou mívá podobu konglomerátů. Povrch podložního souvrství jeví stopy eroze, která nastala buď v sedimentační přestávce, nebo při následné transgresi - @ obr. 36, 228. Tento druh d. se nazývá paralelní d. nebo také skrytá d. (bylo-li přerušení sedimentace krátké a je-li prokazatelné spíše podle chybějících stratigrafických nebo biostratigrafických jednotek než podle rázu styku). V takovém případě se používá i termínu (stratigrafický) hiát, avšak hiátem se někdy rozumí vlastní časové období bez sedimentace. Krátkodobá přerušení sedimentace, vyvolaná např. oscilacemi mořské hladiny, se nazývají diastéma (přerývka v sedimentaci); často bývá ne snadno rozpoznatelná. Pod d. nezahrnujeme různé místní projevy eroze (zvláště rozmyvy v říčních sedimentech, projevy skluzů apod. ).

Diskordance

obr. Diskordance

Obr. 35.  A - skrytá diskordance (hiát): vrstvy jsou souhlasně (konkordantně) uložené, avšak nepřítomnost vrstvy 4 svědčí o přerušení sedimentace nebo o erozi; B - diskordance charakterizovaná výrazně erodovaným podložním vrstevním sledem (scházejí vrstvy 5 až 8) a polohou slepenců na bázi; C - úhlová diskordance: mezi uložením obou komplexů (a, b) uplynulo dlouhé geologické období, během něhož vrstvy a-komplexu byly zvrásněny a hluboce denudovány.Diskordance vyvolaná regresi moře s následnou erozí a krasověním vápenců (starý povrch je vyznačen silně).

obr. Diskordance vyvolaná regresi moře s následnou erozí a krasověním vápenců (starý povrch je vyznačen silně).

Obr. 36.  Krasové dutiny byly později vyplněny mladšími sedimenty (karbon, Iowa).Střídání transgresí a regresí.

obr. Střídání transgresí a regresí.

Obr. 228.   Po regresi nastávala období zvětrávání, eroze, někdy i krasovění, avšak bez tektonických deformací. Následná transgrese vyrovnala nerovnosti reliéfu uložením vrstev paralelních s vrstvami předchozího cyklu. Karbon, Arkansas. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

cyklus orogenni (tektonický) diastéma diskontinuita diskordantní hiát konkordance

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007