Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy
      Menu

 

4-letý projekt

únor 2007 - duben 2011

za finanční podpory EEA Grants a Norway Grants

Útvar geochemie a laboratoří získal od Norského finančního mechanismu projekt „Zhodnocení účinků Goteborgského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy – návrh další redukce“. V rámci projektu ČGS provede opakované mapování geochemie povrchových vod, výpočty překročení kritických zátěží pro vody a půdy s různými scénáři vývoje emisí po roce 2010 a modelování dlouhodobých trendů vývoje chemismu půd a vod. Dále bude studována dynamika chování dusíku v lesních ekosystémech v návaznosti na změny atmosférické depozice a hospodaření v lesích. Všechny získané informace budou poskytnuty MŽP a dalším správním institucím jako podklad pro vyjednávání ČR při tvorbě nového evropského protokolu o omezování emisí v Evropě (Goteborský protokol upravuje národní emise jednotlivých států a jeho platnost je k roku 2010).