Logo národní geopark

Koncepce národních geoparků

V současné době vzniká síť národních geoparků ČR, do které se může přihlásit jakékoliv zajímavé území určitým způsobem spojené s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si budou moci jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou.

Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků je Rada národních geoparků ČR. Rada pomáhá realizovat zásady koncepce geoparků, napomáhá v jejich činnostech a také rozhoduje o zařazení kandidátského území do sítě národních geoparků. Radu zřizuje MŽP ČR.

Charta národních geoparků České republiky

Národním geoparkem se může stát území , které reprezentuje geologické dědictví České republiky a disponuje strategií udržitelného rozvoje. Geopark má jasně definované hranice a zahrnuje dostatečně velkou a osídlenou oblast, která umožňuje prosazovat udržitelný rozvoj a naplňovat myšlenky geoparků. Národní geopark zahrnuje geotopy, které jsou výjimečné z hlediska vědeckého zkoumání, estetické hodnoty, osvětového využití a reprezentují geologické dědictví státu. Tyto lokality jsou vzájemně propojeny systémem značených, veřejně přístupných stezek a udržovány. Většina lokalit prezentovaných v rámci národního geoparku je součástí geologického dědictví, které doplňují ekologické, archeologické, montanistické, historické, etnografické a kulturní památky.

Co je geopark

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Vzniká v regionu, jehož geologická stavba umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů a je takto veřejnosti interpretována, a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin, podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark vzniká jako iniciativa místní komunity a může být na její popud podporován odbornými pracovišti.

Do sítě národních geoparků se může přihlásit jakékoliv zajímavé území ČR určitým způsobem spojené s geologickým dědictvím.

Známku kvality a označení Národní geopark uděluje MŽP po doporučení Radou národních geoparků.

Způsob vymezení

Institut geoparků u nás nevychází z legislativy. Geoparky vznikají na zakladě dobrovolné spolupráce různých subjektů v daném území, v úzké spolupráci se státní ochranou přírody, které chtějí navázat na místní tradice a přírodní podstatu regionu se zvláštním zřetelem ke geologickému dědictví. Cílem je chápat kraj jako harmonický celek a ukázat jej tak nejen svým obyvatelům, ale hlavně návštěvníkům.

Podmínky a postup, kterým se území může stát českým národním geoparkem, upravilo MŽP směrnicí č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark.

Národní geopark

  • je řízen subjektem (právnickou osobou) s jasně definovanou strukturou, který v rámci daného území prosazuje ochranu, prezentaci a propagaci přírodního a kulturního dědictví na základě principu udržitelného rozvoje; prostředkem rozvoje je mj. cestovní ruch zaměřený na poznávání Země (geoturismus);
  • propaguje poznávání a zachování charakteru území v jeho celku, upozorňuje na ovlivnění společnosti a jejího vývoje geologií území;
  • upevňuje vazby jeho obyvatel ke krajině, usnadňuje jim pochopení a přisvojení si dědictví krajiny, zapojuje se do obnovy přírodních a kulturních hodnot území a současně posiluje sounáležitost místního společenství;
  • podporuje geoturismus, drobné zemědělství, tradiční řemesla a další původní hospodářské aktivity za účelem udržitelného rozvoje území;
  • podporuje environmentální výchovu a vzdělávání, vědecký výzkum v naukách o Zemi, podporuje zachování přirozeného prostředí;
  • vytváří, zkouší a aplikuje metody uchování geologického dědictví;
  • spolupracuje s místními podniky, propaguje a podporuje vytváření nových aktivit spojených s geologickým dědictvím; udržuje spolupráci s ostatními geoparky;
  • v rámci svých kompetencí a možností chrání geologické dědictví na svém území;
  • nijak se sám nepodílí na komerčním prodeji vzácných geologických předmětů (zejm. minerálů a zkamenělin);
  • zdůrazňuje a rozvíjí tradiční využití surovin, hornin, minerálů a fosilií při dodržování zásad udržitelnosti a regionálního rozvoje.

Evropské a světové geoparky

Evropské geoparky

Síť evropských geoparků byla založena v roce 2000 a do poloviny roku 2010 zahrnovala 37 území v 15 zemích Evropy. Hlavním cílem geoparků je podle Charty evropských geoparků ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území. Evropským geoparkem se může stát pouze území, které jako národní geopark osvědčilo své kvality i funkčnost. Podle Madonské deklarace (2004) se každý Evropský geopark stává automaticky i Geoparkem UNESCO.

Globální síť geoparků UNESCO

V roce 2000 se díky přijetí deklarace a celosvětovému zájmu o neživou přírodu koncepce geoparků rozšířila po celém světě. Rozvíjí se pod patronací UNESCO, v r. 2015 byl přijat společný program IGGP (Int. Geoscientific and Geoparks Programme), obsahující dvě složky - IGCP a GGN.

Evropské geoparky k r. 2013

Dokumenty pro národní síť

Úspěšný produkt 1 - NS Roudný

Naučná stezka okolo zlatodolu

Úspěšný produkt 2 - Zážitkové trasy

Virtuální průvodce po naučných stezkách geoparku Vysočina

O certifikátu národního geoparku

Příklad certifikátu – Národní geopark Egeria

Světová a evropská síť geoparků

GGN: Global Geopark Network

Webové stránky světové sítě geoparků GGN

Stanovy a doporučení IGGP 2016

Po přijetí globální sítě geoparků do agendy UNESCO existuje nově program International Geoscience and Geopark Programme, složený z vědeckého IGCP a programu GGN. Autor: UNESCO IGGP

Geoparky UNESCO 2013

Seznam světových geoparků UNESCO, aktualizace k září 2013 (soubor) Autor: Veronika Štědrá

Evropská síť geoparků (EGN)

EGN Newsletter 2014/1

Časopis evropské sítě geoparků ve formátu pdf.

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba