Loading
Logo národní geopark
  • Fotografie z geoparku Český ráj
  • Fotografie z geoparku Český ráj
  • Fotografie z geoparku Egeria
  • Fotografie z geoparku Egeria
  • Fotografie z geoparku GeoLoci
  • Fotografie z geoparku GeoLoci
  • Fotografie z geoparku Železné hory
  • Fotografie z geoparku Železné hory
  • target="_blank">
Pozastavit

Geoparky na území ČR – anotace a webové adresy

Barrandien

Příprava podmínek pro vyhlášení Geoparku Joachima Barranda probíhá od roku 2007, resp. myšlenka vznikla již v roce 2004. GJB je připravován na území Barrandienu mezi Prahou a Berounem, tedy do značné míry souvisí se stávajícím územím CHKO Český kras. Budoucí geopark zahrnuje stovky geologických lokalit včetně mezinárodně uznaných stratotypů, dva důlní skanzeny – muzea v přírodě, „kamenná muzea“, pět různých geologických expozic, jediné zpřístupněné jeskyně ve Středních Čechách – Koněpruské jeskyně – a řadu dalších zajímavostí. V území se nachází řada naučných stezek, včetně těch geologicky zaměřených. V současné době probíhá značení vybraných lokalit elektronickými kódy pro on-line přístup k průvodcům.

Přirozeným centrem navrženého území GP JB je Svatý Jan pod Skalou a okolí včetně turisticky hojně navštěvovaných Solvayových lomů s důlním skanzenem Barbora.

www.barrandien.cz

Český ráj

Území Geoparku UNESCO Český ráj bylo v průběhu stovek miliónů let opakovaně dnem jezer a moří, několikrát zde probíhala sopečná činnost. V druhohorách se na dně křídového moře usazovaly písky a štěrky. Ve třetihorách byly pískovcové desky rozlámány vulkanickou činností, rozžhavené horniny ztuhly pod povrchem do kup a kuželů. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Jedná se o jedinečnou učebnici v terénu, kde si každý přijde na své.
Top nabídka:
Pískovcová krajina odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=48)
Krajina vyhaslých sopek (odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=50)
Krajina zkamenělých stromů a drahých kamenů (odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=47)
Voda v krajině
Hrady a zámky (odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=46)
Lokalizace a brány evropského geoparku UNESCO Český ráj:
Geopark Český ráj se rozkládá na území o ploše 700 km2 ležícím necelých sto kilometrů severozápadně od Prahy. Jeho hranice tvoří spojnice mezi Novou Pakou, Jičínem, Sobotkou, Mnichovým Hradištěm, Turnovem, Železným Brodem a Jilemnicí.<

http://www.geopark-ceskyraj.cz/

Egeria

Národní geopark Egeria je součástí přeshraničního Česko-bavorského geoparku. Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je chráněno jako přírodní a technické památky, největší plošnou jednotkou je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely světové osobnosti geologie jako Georgius Agricola, Jo hann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie Curie-Sklodowská a další.

http://www.geopark.cz/

GeoLoci

Oblast Plánska, Stříbrska, Konstantinolzeňska a severní části Českého lesa nabízí pestrou řadu geologicky zajímavých lokalit a hornických památek. Zdejší krajina, poznamenaná dolováním železitých rud, zlata i lámáním žuly ale také dějinnými zlomy a odsunem bývalých obyvatel s následnou divokou poválečnou kolonizací, zůstala nenarušená a čistá a nabízí svou náruč návštěvníkům regionu. Romantické zříceniny středověkých hradů, Chodské pivo nebo léčebné prameny v okolí Konstantinových Lázní zvou k poznání geoparku GeoLoci.

www.geoloci.cz

Kraj blanických rytířů

Navrhovaný geopark je vymezen katastry obcí Louňovice pod Blaníkem, Vlašim, Český Šternberk a obcí v okolí o rozloze 627,7 km2. Území je pro návštěvníky atraktivní díky malebnosti a kontrastní geomorfologické pestrosti se zahrnutím krajinných dominant Velkého Blaníku a částí údolí Blanice, údolí Sázavy a významné regionální tektonické struktury blanické brázdy. V území se nacházejí historická ložiska rudních i nerudních surovin. Podblanicko je tradičně svázáno s tradicí rýžování zlata podél Blanice a zejména primární těžby zlatých rud v Roudném, a s kulturní krajinou s řadou venkovských šlechtických sídel.

Vysočina

Geopark Vysočina se rozkládá na území severozápadně od Telče o rozloze přibližně 205 km2. Ve zdejší krajině nalezneme řadu míst, která jsou z hlediska geologického vývoje cenná. Patří k nim například Míchova skála, Kamenné moře u zříceniny hradu Štamberk, Mrhatina, činné ale i opuštěné lomy u Mrákotína, u Řásné, ve Vanově, Rácově a v Panských Dubenkách. V oblasti propagace Geopark Vysočina úzce spolupracuje s obcemi "Regionu Renesance", s MAS, příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina Tourism a Vysočina Education a Muzeem Vysočiny v Jihlavě. Jeho hlavními lákadly jsou granity v přírodě i kamenické výrobě a cesty vody.

geoparkvysocina.cz/cs/geoturismus/

Krkonoše

Hlavní téma geoparku: Krkonoše mají zvláštní postavení mezi pohořími Evropy. Jejich výjimečnost je podmíněna především jejich nadmořskou výškou, značnou členitostí horstva s nejvyšší horou ČR Sněžkou, výskytem chráněných a ohrožených jedinečných biologických druhů i propojeností vývojových faktorů živé a neživé přírody. Je snahou aby přírodní bohatství a estetické hodnoty budoucího geoparku sloužily zejména pro rozvoji ekovýchovných aktivit a šetrné turistiky.
Nalézá se v české část Krkonoš a podhůří o rozloze 454 km2. Infocentrum budoucího geoparku je předpokládáno v jeho centrální části.
Geopark propojuje českou a polskou část budoucího geoparku; zahrnuje management cestovního ruchu, usměrňování turistických toků na méně využívané trasy a rozsáhlou síť značených tras pro pěší turistiku a stezek pro cykloturistiku. Region nabízí vhodné podmínky také pro zimní sporty, z hlediska sjezdového lyžování nejlepší v ČR. Nabídne informační systémy a průvodce, které umožní turistům geologické útvary a jevy shlédnout a proniknout do zákonitostí jejich vzniku.

Železné hory

Geopark Železné hory se rozkládá na hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina mezi obcemi Chvaletice, Chrudim, Nové Hrady, Hlinsko a Chotěboř. Území geoparku představuje unikátní a obsáhlou učebnici geologie prezentující více než 600 milionů let dlouhou historii Českého masivu na řadě geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Ve spojení s přírodou, kulturou a místními tradicemi si zde každý návštěvník vybere.

www.geoparkzh.cz

Podbeskydí

Území v předpolí Moravskoslezských Beskyd navrhované na geopark v okolí Nového Jičína, Kopřivnice, Frenštátu a Příbora má rozlohu 540 km2. Je díky svému značně rozrůzněnému a pestrému geologickému podkladu hodnotné po stránce botanické, zoologické i kulturní. Zásadním potenciálem území geoparku je pestrost geotopů a jejich odraz v osídlení. V rychlém sledu se zde střídají pískovce a jílovce karpatského flyše s vulkanity těšínitové asociace, jurské vápence a glaciální sedimenty. Hojnost a skladba místních nerostných surovin předurčily hospodářský a kulturní vývoj oblasti až po průmyslovou revoluci.

www.geoparkpodbeskydi.cz

Ralsko

Geopark nabízí odkryvy křídových sedimentů v ideálním průřezu od pískovcových skalních měst na západě (Hradčanské stěny) po fosiliferní vápnité pískovce a prachovce na východě (údolí Mohelky). Krajinné dominanty jsou tvořené žilami a pni mladších vulkanitů a poskytují pěkné výchozy především čedičových hornin, z nichž některé dosáhly širšího vědeckého věhlasu (polzenity). Hojné jsou stopy po novověké těžbě a zhutňování železitě rozložených žil. V člověkem minimálně ovlivněné krajině najde pozorný návštěvník pozůstatky po zaniklých vsích, například různé stavby zahloubené do pískovcových skal.

www.geoparkralsko.cz

http://www.narodnigeoparky.cz

Národní geoparky - odkazy na stránku

Český ráj ( UNESCO geopark)

Egeria

GeoLoci

Geopark Kraj blanických rytířů

Geopark Podbeskydí

Geopark Železné hory

Geopark Ralsko

Během konference GeoAdventures obdržel certifikát národního geoparku

Geopark Vysočina

Broumovsko

(Nové webové stránky geoparku)

Kandidáti na NG

Geopark Barrandien

Královská Šumava

Zájemci o kandidaturu

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba