Loading
Logo národní geopark
  • Fotografie z geoparku Český ráj
  • Fotografie z geoparku Český ráj
  • Fotografie z geoparku Egeria
  • Fotografie z geoparku Egeria
  • Fotografie z geoparku GeoLoci
  • Fotografie z geoparku GeoLoci
  • Fotografie z geoparku Železné hory
  • Fotografie z geoparku Železné hory
  • target="_blank">
Pozastavit

Geoparky na území ČR – anotace a webové adresy

Barrandien

Příprava podmínek pro vyhlášení Geoparku Joachima Barranda probíhá od roku 2007, resp. myšlenka vznikla již v roce 2004. GJB je připravován na území Barrandienu mezi Prahou a Berounem, tedy do značné míry souvisí se stávajícím územím CHKO Český kras. Budoucí geopark zahrnuje stovky geologických lokalit včetně mezinárodně uznaných stratotypů, dva důlní skanzeny – muzea v přírodě, „kamenná muzea“, pět různých geologických expozic, jediné zpřístupněné jeskyně ve Středních Čechách – Koněpruské jeskyně – a řadu dalších zajímavostí. V území se nachází řada naučných stezek, včetně těch geologicky zaměřených. V současné době probíhá značení vybraných lokalit elektronickými kódy pro on-line přístup k průvodcům.

Přirozeným centrem navrženého území GP JB je Svatý Jan pod Skalou a okolí včetně turisticky hojně navštěvovaných Solvayových lomů s důlním skanzenem Barbora.

www.barrandien.cz

Český ráj

Území Geoparku UNESCO Český ráj bylo v průběhu stovek miliónů let opakovaně dnem jezer a moří, několikrát zde probíhala sopečná činnost. V druhohorách se na dně křídového moře usazovaly písky a štěrky. Ve třetihorách byly pískovcové desky rozlámány vulkanickou činností, rozžhavené horniny ztuhly pod povrchem do kup a kuželů. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Jedná se o jedinečnou učebnici v terénu, kde si každý přijde na své.
Top nabídka:
Pískovcová krajina odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=48)
Krajina vyhaslých sopek (odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=50)
Krajina zkamenělých stromů a drahých kamenů (odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=47)
Voda v krajině
Hrady a zámky (odkaz http://geopark-ceskyraj.cz/?D=46)
Lokalizace a brány evropského geoparku UNESCO Český ráj:
Geopark Český ráj se rozkládá na území o ploše 700 km2 ležícím necelých sto kilometrů severozápadně od Prahy. Jeho hranice tvoří spojnice mezi Novou Pakou, Jičínem, Sobotkou, Mnichovým Hradištěm, Turnovem, Železným Brodem a Jilemnicí.<

http://www.geopark-ceskyraj.cz/

Egeria

Národní geopark Egeria je součástí přeshraničního Česko-bavorského geoparku. Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je chráněno jako přírodní a technické památky, největší plošnou jednotkou je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely světové osobnosti geologie jako Georgius Agricola, Jo hann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie Curie-Sklodowská a další.

http://www.geopark.cz/

GeoLoci

Oblast Plánska, Stříbrska, Konstantinolzeňska a severní části Českého lesa nabízí pestrou řadu geologicky zajímavých lokalit a hornických památek. Zdejší krajina, poznamenaná dolováním železitých rud, zlata i lámáním žuly ale také dějinnými zlomy a odsunem bývalých obyvatel s následnou divokou poválečnou kolonizací, zůstala nenarušená a čistá a nabízí svou náruč návštěvníkům regionu. Romantické zříceniny středověkých hradů, Chodské pivo nebo léčebné prameny v okolí Konstantinových Lázní zvou k poznání geoparku GeoLoci.

www.geoloci.cz

Kraj blanických rytířů

Navrhovaný geopark je vymezen katastry obcí Louňovice pod Blaníkem, Vlašim, Český Šternberk a obcí v okolí o rozloze 627,7 km2. Území je pro návštěvníky atraktivní díky malebnosti a kontrastní geomorfologické pestrosti se zahrnutím krajinných dominant Velkého Blaníku a částí údolí Blanice, údolí Sázavy a významné regionální tektonické struktury blanické brázdy. V území se nacházejí historická ložiska rudních i nerudních surovin. Podblanicko je tradičně svázáno s tradicí rýžování zlata podél Blanice a zejména primární těžby zlatých rud v Roudném, a s kulturní krajinou s řadou venkovských šlechtických sídel.

Vysočina

Geopark Vysočina je připravován na území severozápadně od Telče o rozloze přibližně 50 km2. Ve zdejší krajině nalezneme řadu míst, která jsou z hlediska geologického vývoje cenná. Patří k nim například Míchova skála, Kamenné moře u zříceniny hradu Štamberk, Mrhatina, činné ale i opuštěné lomy u Mrákotína, u Řásné, ve Vanově, Rácově a v Panských Dubenkách. V oblasti propagace chce Geopark Vysočina úzce spolupracovat s příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina Tourism a Vysočina Education.

geoparkvysocina.cz/cs/geoturismus/

Krkonoše

Hlavní téma geoparku: Krkonoše mají zvláštní postavení mezi pohořími Evropy. Jejich výjimečnost je podmíněna především jejich nadmořskou výškou, značnou členitostí horstva s nejvyšší horou ČR Sněžkou, výskytem chráněných a ohrožených jedinečných biologických druhů i propojeností vývojových faktorů živé a neživé přírody. Je snahou aby přírodní bohatství a estetické hodnoty budoucího geoparku sloužily zejména pro rozvoji ekovýchovných aktivit a šetrné turistiky.
Nalézá se v české část Krkonoš a podhůří o rozloze 454 km2. Infocentrum budoucího geoparku je předpokládáno v jeho centrální části.
Geopark propojuje českou a polskou část budoucího geoparku; zahrnuje management cestovního ruchu, usměrňování turistických toků na méně využívané trasy a rozsáhlou síť značených tras pro pěší turistiku a stezek pro cykloturistiku. Region nabízí vhodné podmínky také pro zimní sporty, z hlediska sjezdového lyžování nejlepší v ČR. Nabídne informační systémy a průvodce, které umožní turistům geologické útvary a jevy shlédnout a proniknout do zákonitostí jejich vzniku.

Železné hory

Geopark Železné hory se rozkládá na hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina mezi obcemi Chvaletice, Chrudim, Nové Hrady, Hlinsko a Chotěboř. Území geoparku představuje unikátní a obsáhlou učebnici geologie prezentující více než 600 milionů let dlouhou historii Českého masivu na řadě geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Ve spojení s přírodou, kulturou a místními tradicemi si zde každý návštěvník vybere.

www.geoparkzh.cz

Podbeskydí

Území v předpolí Moravskoslezských Beskyd navrhované na geopark v okolí Nového Jičína, Kopřivnice, Frenštátu a Příbora má rozlohu 540 km2. Je díky svému značně rozrůzněnému a pestrému geologickému podkladu hodnotné po stránce botanické, zoologické i kulturní. Zásadním potenciálem území geoparku je pestrost geotopů a jejich odraz v osídlení. V rychlém sledu se zde střídají pískovce a jílovce karpatského flyše s vulkanity těšínitové asociace, jurské vápence a glaciální sedimenty. Hojnost a skladba místních nerostných surovin předurčily hospodářský a kulturní vývoj oblasti až po průmyslovou revoluci.

www.geoparkpodbeskydi.cz

Ralsko

Geopark nabízí odkryvy křídových sedimentů v ideálním průřezu od pískovcových skalních měst na západě (Hradčanské stěny) po fosiliferní vápnité pískovce a prachovce na východě (údolí Mohelky). Krajinné dominanty jsou tvořené žilami a pni mladších vulkanitů a poskytují pěkné výchozy především čedičových hornin, z nichž některé dosáhly širšího vědeckého věhlasu (polzenity). Hojné jsou stopy po novověké těžbě a zhutňování železitě rozložených žil. V člověkem minimálně ovlivněné krajině najde pozorný návštěvník pozůstatky po zaniklých vsích, například různé stavby zahloubené do pískovcových skal.

www.geoparkralsko.cz

http://www.narodnigeoparky.cz

Národní geoparky - odkazy na stránku

Český ráj ( UNESCO geopark)

Egeria

GeoLoci

Geopark Kraj Blanických rytířů

Geopark Podbeskydí

Železné hory

Kandidáti na NG

Geopark Ralsko

Doporučen ke jmenování NG radou; pořádá konferenci - viz aktuality

Geopark Joachima Barranda

Jeseníky

(podle návrhu ve velké variantě)

Broumovsko

(Nové webové stránky geoparku)

Vysočina

Zájemci o kandidaturu

Krkonoše

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba