Encyklopedie Nápověda

křemičitany  minerály, jejichž základní strukturní jednotkou je tetraedr (SiO4)4- s atomem Si v centru a 4 atomy kyslíku na jeho vrcholcích. Jednotlivé skupiny křemičitanů mají rozdílné uspořádání tetraedrů a k rozmanitosti přispívá i možnost zastupování Si atomem Al. Křemičitany se podle své atomární struktury dělí v 6 základních tříd (Tab. ) a spolu s křemenem skládají snad až 95 % zemské kůry. Syn. silikáty. @ obr. 52, 86, 105-107.

Struktura fylosilikátů

obr. Struktura fylosilikátů

Obr. 52.   Vrstevní struktura vznikla uspořádáním tetraedrů ve vrstvách - [Si4O10] n4n-; příkladem jsou slídy a jílové minerály. Složení tetraedrů @ obr. 105.Struktura jílových minerálů

obr. Struktura jílových minerálů

Obr. 86.   1 - kaolinit, 2 - illit, 3 - montmorillonit; vt -vrstvička tetraedrů kyslíku s atomem křemíku uprostřed, vo - vrstvička oktaedrů kyslíku s atomem hliníku uprostřed, m - mezivrstevní prostor (u montmorillonitu do něho snadno vniká voda, což vyvolává bobtnání).Tetraedr (čtyřstěn)

obr. Tetraedr (čtyřstěn)

Obr. 105.   (SiO4)4~ 1 - prostorové, 2 - plošné znázornění. Nezávislé tetraedry (tj. bez společného kyslíku, spojované kationty) charakterizují stavbu nezosilikátů (olivín, granáty aj.). 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

amfibol cyklosilikáty inosilikaty nezosilikáty silikáty sorosilikáty tektosilikáty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007