Encyklopedie Nápověda

geologie  věda o Zemi, tj. studium Země jako celku, jejího vzniku, struktury, složení, jejího vývoje (včetně vývoje organismů) a poznání procesů vytvořivších dnešní její tvář. V tomto původním, širokém pojetí zahrnuje řadu dílčích disciplín:

1. mineralogii, petrologii (neboli petrografii) a geochemii, které studují složení Země;

2. strukturní geologii a geofyziku, zaměřené zejména na poznání stavby Země;

3. stratigrafii a historickou geologii;

4. paleontologii a

5. všeobecnou (neboli fyzikální) geologii (včetně geomorfologie), studující pochody utvářející Zemi. Další dílčí obory jsou např. vulkanologie, sedimentologie, paleogeografie a zejména různé prakticky důležité obory, jako ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, pedologie aj. Nověji se geologické metody aplikují i na výzkum mimozemských, tj. kosmických těles - kosmogeologie, planetologie. Výsledky geologických výzkumů se často vyjadřují v podobě různých viz geologických map, povrchových i podpovrchových (základní geologické mapy, mapy tektonické, ložiskové, geochemické, geofyzikální atd. ). viz též paleogeografie.

 
Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

geologie fyzikální geologie stavební geologie užitá inženýrskogeologická mapa kosmogeologie ložisková mapa struktura tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007