Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Projekt Rebilance zásob podzemních vod

Princip trvale udržitelného stavu podzemních vod vyžaduje zajištění rovnováhy mezi odběry podzemních vod a jejich doplňováním, při kterém je dosažen tzv. dobrý stav těchto vod. Zásoby podzemní vody jsou v čase a prostoru hydrogeologických struktur proměnlivé. Z toho důvodu je důležité stanovení velikosti zásob podzemních vod průběžně aktualizovat zejména v bilančně napjatých hydrogeologických rajonech, nejlépe v šestiletém cyklu Plánů oblastí povodí.

Přehodnocení zásob podzemních vod v 58 vybraných hydrogeologických rajonech, které svou rozlohou pokrývají přibližně jednu třetinu území České republiky, bylo provedeno v rámci řešení projektu „Rebilance zásob podzemních vod“.

Projekt probíhal v letech 7/2010–6/2016 a byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, Státním fondem životní prostředí a Ministerstvem životního prostředí v rámci OPŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobvyklých přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod, číslo výzvy 14.

S využitím moderních i klasických metod byly v 58 hydrogeologických rajonech stanoveny přírodní zdroje podzemních vod s 50% a 80% zabezpečeností. Stanovení dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod respektuje ochranu přírody a krajiny. Zároveň výstupy projektu obsahují podmínky, za jakých je možné podzemní vody v hodnocených hydrogeologických rajonech využívat s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, resp. v souladu s rámcovou směrnicí EU pro vodu 2000/60/ES.

Nositelem projektu byla Česká geologická služba, která zajišťovala jak koordinaci všech prací na projektu, tak část odborných prací vlastními specialisty. Na řešení projektu se podílela řada vědeckých institucí a odborných firem.

Řešení projektu probíhalo v režimu geologických prací v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky projektu

Po kliknutí na rebilancovaný hydrogeologický rajon v mapě si k němu můžete zobrazit průvodní list se shrnutím přírodních charakteristik rajonu, vypočtených zásob podzemní vody a návrhů opatření.

Rebilance zásob podzemních vod

Rozšířený abstrakt. Autor: Renáta Kadlecová a kol.

Definice vybraných pojmů

Loga: Operační program pro životní prostředí a Evropský fond pro regionální rozvoj