Odkaz na titulní stránku projektu
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Projekt Rebilance zásob podzemních vod

Princip trvale udržitelného stavu podzemních vod vyžaduje zajištění rovnováhy mezi odběry podzemních vod a jejich doplňováním, při kterém je dosažen tzv. dobrý stav těchto vod. Zásoby podzemní vody jsou v čase a prostoru hydrogeologických struktur proměnlivé. Z toho důvodu je důležité stanovení velikosti zásob podzemních vod průběžně aktualizovat zejména v bilančně napjatých hydrogeologických rajonech, nejlépe v šestiletém cyklu Plánů oblastí povodí.

Přehodnocení zásob podzemních vod v 58 vybraných hydrogeologických rajonech, které svou rozlohou pokrývají přibližně jednu třetinu území České republiky, bylo provedeno v rámci řešení projektu „Rebilance zásob podzemních vod“.

Projekt probíhal v letech 7/2010–6/2016 a byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, Státním fondem životní prostředí a Ministerstvem životního prostředí v rámci OPŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobvyklých přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod, číslo výzvy 14.

S využitím moderních i klasických metod byly v 58 hydrogeologických rajonech stanoveny přírodní zdroje podzemních vod s 50% a 80% zabezpečeností. Stanovení dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod respektuje ochranu přírody a krajiny. Zároveň výstupy projektu obsahují podmínky, za jakých je možné podzemní vody v hodnocených hydrogeologických rajonech využívat s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, resp. v souladu s rámcovou směrnicí EU pro vodu 2000/60/ES.

Nositelem projektu byla Česká geologická služba, která zajišťovala jak koordinaci všech prací na projektu, tak část odborných prací vlastními specialisty. Na řešení projektu se podílela řada vědeckých institucí a odborných firem.

Řešení projektu probíhalo v režimu geologických prací v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky projektu

Po kliknutí na rebilancovaný hydrogeologický rajon v mapě si k němu můžete zobrazit průvodní list se shrnutím přírodních charakteristik rajonu, vypočtených zásob podzemní vody a návrhů opatření.

Rebilance zásob podzemních vod

Rozšířený abstrakt. Autor: Renáta Kadlecová a kol.

Definice vybraných pojmů

Loga: Operační program pro životní prostředí a Evropský fond pro regionální rozvoj