Česká geologická služba
Projekt Mokrsko
Výzkum termální zátěže hornin > Výstupy
Web České geologické služby
Přihlášení

Výstupy projektuSoftware

Geo3DVisualization_Download_package_with_manual.zip

Zazipovaný nástroj "Geo3DVisualization" pro vizualizaci geologických objektů v prostředí ArcScene, spolu s jednoduchým manuálem na instalaci a používání.

Seznam dílčích výzkumných zpráv, vypracovaných k dané problematice v průběhu let 2011 – 2014

(autor, název zprávy, místo, kde je možné do zprávy nahlédnout)

Rok 2011:

Brož a kol.; Projekt sestavy 48kanálového měření teploty pro štolu Mokrsko; ÚSMH AV ČR
Brož a kol.; Laboratorní sestavy přístrojů a metodiky pro měření geofyzikálních a tepelných parametrů vzorků (seismické rychlosti, tepelná kapacita, tepelná vodivost, tepelná roztažnost, Hg porozita); ÚSMH AV ČR
Brož a kol.; Projekt a realizace měřicí sestavy pro základní parametry horninového prostředí ve štole Mokrsko (tlak, teplota, hladina vody); ÚSMH AV ČR
Brož a kol.; Návrh a sestava mikroseizmické aparatury pro seismoakustické monitoring ve štole Mokrsko; ÚSMH AV ČR
Brož a kol.; Provedení základního geoelektrického měření v lokalitě rozrážky a příprava dalších geoelektrických profilů; ÚSMH AV ČR
Brož, Štrunc; Historické a moderní způsoby uchování přebytečné elektrické energie. Prezentace, II. ročník konference OZE2011,13. – 15. duben 2011 Kouty nad Desnou; ÚSMH AV ČR
Čížek, Franěk; Využití 3D GIS při projektování vrtných prací (poster); Česká geologická služba
Dědeček, Šafanda; Stanovení tepelných vlastností vzorků granodioritu ze štoly Mokrsko; Česká geologická služba
Franěk; Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie (poster); Česká geologická služba
Kaláb, Knejzlík, Staš; Popis měřících sond CCBM a adaptace jejich standardního provedení na podmínky tonalitu pro použití ve štole Josef v rozrážce SP-47 pro účely projektu FR–TI–3/325; Česká geologická služba
Klomínský a kol.; Rešerše odborné literatury; Česká geologická služba
Kořalka, Koudelová; Závěrečná zpráva o reinterpretaci karotážních dat z vrtů V1/1, V1/2, V1/3, V4/1, V4/2, V6/3, V6/5, V7/4, V8/2, VM-25, VM-26, VM-27 a VM-31; Česká geologická služba
Novák a kol.; Koncepce výzkumného projektu; ISATech s.r.o.
Rálek, Hokr; Numerical simulation for dimensioning a rock heating experiment (odborný článek); Technická univerzita v Liberci
Verner a kol.; Terénní průzkum lokality Mokrsko-západ; Česká geologická služba
Jiráková a kol; Rešerše hydrogeologických poměrů lokality Mokrsko - Západ a okolí; Česká geologická služba

Rok 2012:

Brož M., Štrunc J., Valenta J.; Geofyzikální a geomechanický monitoring při teplotním experimentu ve štole Josef u Mokrska. Přednáška + poster na Mezinárodním geomechanickém a geofyzikálním kolokviu, Beltline forest hotel, Ostravice, 7. – 8. 6. 2012; ÚSMH AV ČR.
Brož M., Štrunc J., Valenta J.; Seismické a seismoakustické měření v lokalitě štoly Josef v Mokrsku. Přednáška + poster + terénní exkurze na Česko - slovenském seismologickém setkání, Slapy, 20 - 22. 6. 2012; ÚSMH AV ČR.
Čížek D., Franěk J., Novák P.; Application od 3D GIS in a research project planning – an example from the underground research centre Josef, Czech Republic. Poster na 7th international conference EUREGEO 2012, Bologna, Itálie, 12. - 15. 6. 2012; ISATech s.r.o.
Franěk J. a kol.; Podrobný 3D model vrtné sítě včetně distribuce měřících zařízení ve skalním masívu SP-47, štola Josef u Mokrska. 3D GIS projekt; Česká geologická služba.
Novák P. a kol.; Popis a předběžné vyhodnocení experimentu Blok II v rámci II. etapy projektu FR-TI3/325; ISATech s.r.o.
Hokr M., Rálek P.; Numerical Simulation of Temperature and Stress Fields in the
Rock Heatig Experiment. Technická univerzita v Liberci.
Klomínský J. a kol.; Skladování energie v horninovém prostředí – Přehled metod a realizovaných projektů v zahraničí, implikace pro komercializaci výsledků projektu. Česká geologická služba.
Švagera O. a kol.; Mechanizmy frakturace granitoidních masivů a jejich implikace pro vznik zlatonosných žil na ložisku Mokrsko. Manuskript článku. Česká geologická služba.
Konvalinka a kol.; Měření tepelné roztažnosti vzorků hornin za působení vysokých teplot. Česká geologická služba.

Kromě výše zmíněných zpráv a prezentací byl projekt představen také na seminářích pořádaných Centrem experimentální geotechniky ČVUT, agenturou CZELO, Technickou univerzitou v Liberci a ÚJV Řež.

Rok 2013:

Bílý P., Franěk, J., Hokr, M., Hladký, R., Knytl, V., Lachman, V., Novák, P., Straka, T., Štrunc, J., Vaněček, M., Záruba, J., Zuna, M. Význam otevřených puklin pro teplený režim horninového prostředí. Konference Bariéry hlubinného úložiště radioaktivních odpadů 2013, 5. – 6. listopadu 2013, Liblice. Abstrakt a prezentace; ISATech s.r.o.
Jelének, J., Čížek, D., Franěk, J., Vondrovic, L.; Využití 3D modelování v experimentech ve štole Josef; Konference ArcData, Praha. Poster; Česká geologická služba.
Konvalinka, P., Vejmelková, E., Scheinherrová, L.; Měření tepelné roztažnosti vzorku vybraného materiálu za působení vyšších teplot; Česká geologická služba.
Novák, P., Hokr, M., Lachman, V., Štrunc, J., Hladký, R.; Significance of a water bearing fracture for underground thermal energy storage - a model of middle scale laboratory experiment. In Proceedings of IAH Central European Groundwater Conference 2013 Geothermal Applications and Specialities in Groundwater Flow and Resources May 8-10 2013 Mórahalom, Hungary, pp. 111-113, ISBN 978-963-306-217-3; ISATech s.r.o.
Nováková, L., Hladký, R., Brož, M., Novák, P., Sosna, K., Záruba, J., Metelková, Z., Najser, J.; On thermal properties of hard rocks as a host environment of an underground thermal energy storage. Abstrakt v konferenčním sborníku AGU FALL MEETING San Francisko , 9 - 13 .12. 2013; ÚSMH AV ČR.
Petružálek, M., Lokajíček, T., Svitek, T.; Stanovení statického deformačního modulu, přednostní orientace mikrotrhlin a dynamických elastických modulů na vzorku granitu z lokality Mokrsko-západ, rozrážka SP-47; Česká geologická služba.
Rukavičková, L., Holeček, J.; Nové měřící zařízení pro kontinuální monitoring vydatnosti výtoků z vrtů a průsaku z poruchových zón - podklady pro patentové řízení. Manuskript; Česká geologická služba.
Staš, L., Kaláb, T.; Sběr a vyhodnocení dat ze 4 ks napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v roce 2013 (dílčí zpráva SoD 823/24/10 v rámci projektu MPO FR-TI 3/325 "Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie"); Česká geologická služba.
Staněk, M., Padjen, L.; Měření rychlosti šíření P-vln ve vzorku granodioritu z lokality Mokrsko; Česká geologická služba.
Vaněček, M., Bílý, P., Kasíková, J., Lachman, V., Novák, P., Semíková, H., Zuna, M.; Výzkum efektivního skladování přebytečné energie v horninách. Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou. Abstrakt a prezentace; ISATech s.r.o.
Zachariáš, J., Morávek, P., Gadas, P., Pertoldová, J.; The Mokrsko-West gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: Mineralogy, deposit setting and classification, Ore Geology Reviews, 25 p., v tisku; Česká geologická služba.

Kromě výše zmíněných zpráv a prezentací byl projekt v rámci pracovní schůzky představen A. Laciokovi, koordinátorovi pro výzkum a vývoj společnosti ČEZ, jakožto zástupci nejvýznamnější firmy zabývající se výrobou elektrické energie na území ČR a tudíž potenciálnímu zájemci o výsledky projektu.

Rok 2014:

Bílý P.; Skladování tepelné energie s využitím vodivých hmot na bázi geopolymerů. Seminář EGÚ cyklu E2014, Praha; ISATech s.r.o.
Brož M., Štrunc J., Málek J., Linda M.; New generation seismological datalogger BRS32-USB and its application in induced seismicity monitoring. EGRESE journal; Ústav strukytury a mechaniky hornin AV ČR.
Brož, M., Štrunc, J., Málek, J., Linda M.; Měření indukované a technické seismicity polní aparaturou BRS32. Sborník přednášek meznárodní konference Blastig techniquens 2014, Stará Lesná - SK; Ústav strukytury a mechaniky hornin AV ČR.
Cádrová L., Černík M., Nosek J., Záruba J., Brož M., Franěk J., Vaněček M.; Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice. Užitný vzor zapsaný na ÚPV pod číslem 26526; Technická univerzita v Liberci.
Čížek, D., Franěk, J., Jelének, J.; Geo3D Visualisation. Software; Česká geologická služba.
Franěk J., Sosna K.; Research on thermally loaded rocks: prospects for underground thermal energy storage. GEO ENeRGY journal, June 2014; Česká geologická služba.
Franěk, J., Záruba, J., Vaněček, M., Brož, M., Hokr, M.; Výzkum termální zátěže hornin in situ - implikace pro stabilitu granitického prostředí. Sborník abstraktů konference SURAO Liblice 6.-7.11.2014; Česká geologická služba.
Hokr, M., Balvín, A., Frydrych, D.; Zkušenosti z řešení inverzních úloh proudění podzemní vody a transportu stopovače s terénním měřením, Zaslán rozšířený abstrakt do sborníku Seminar on Numerical Analysis (SNA 15), konference pořádaná Ústavem geoniky AV leden 2015; Technická univerzita v Liberci.
Hokr M., Frydrych D., Balvín A.; Příklady zpracování geometricky složitých modelů pro výpočty proudění podzemní vody, sborník Seminar on Numerical Analysis (SNA 14), Ústav Informatiky AV, pp. 46-49; Technická univerzita v Liberci.
Hokr, M., Frydrych, D., Balvín, A., Bílý, P., Novák, P.; Numerický model pro vyhodnocování vodních tlakových zkoušek ve vrtech vedených z podzemních prostor, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres (2.-5.9.2014, Liberec) ; Technická univerzita v Liberci.
Hokr M., Straka T. et al.; Modelling of Rock-Water Thermal Interaction in Different Scales. Prezentace a odborný článek publikovaný v Proceedings, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, February 24-26, 2014; Technická univerzita v Liberci.
Holeček, J., Rukavičková, L., Franěk, J.; Variace proudění a chemického složení podzemních vod v širším okolí termálního experimentu v podzemní laboratoři Josef na Mokrsku, In: XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres (2.-5.9.2014, Liberec) ; Technická univerzita v Liberci.
Holeček J., Rukavičková L., Záruba J., Brož M., Černík M., Vaněček M.; Zařízení pro měření průsaků vody, zejména do podzemních děl. Užitný vzor zapsaný na ÚPV pod číslem 27120; Česká geologická služba.
Jelének, J., Čížek, D., Franěk, J.; Geo3D Visualisation - nástroj pro 3D geologické modelování. Příspěvek na konferenci; Česká geologická služba.
Jelének, J., Franěk, J., Čížek, D.; 3D modelling in the Research on thermally loaded rock - perspectives of underground thermal energy storage. Příspěvek na konferenci; Česká geologická služba.
Jelének J., Čížek D., Franěk J., Vondrovic L.; Využití 3D modelování v experimentálním projektu ve štole Josef. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013; Česká geologická služba.
Petružálek, M., Sosna, K., Franěk, J., Lokajíček, T., Záruba, J.; Microcracking and stress-strain response of thermally loaded granitic rock: in-situ and laboratory experiments. Sborník abstraktů EuroRock 2015; Česká geologická služba.
Rálek P., Hokr M.; Application of the 3D numerical model in the control and predictions during the undeground rock heating experiment, konference Modelling 2014 (The 5th IMACS Conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, pořádaná UGN AV ČR v Rožnově p.R.), poster a 1 str. sborník rozšířených abstraktů; Technická univerzita v Liberci.
Rálek P., Hokr M., Frydrych D., Balvín A. et al.; Evaluation of underground experiments with 3D numerical models, 5th international colloquium on geomechanics and geophysics, Sborník rozšířených abstraktů, 2 str, 2014, Ústav geoniky AV ČR; Technická univerzita v Liberci.
Rálek, P., Hokr, M., Škarydová, I.; Modelling of fracture displacements from nonuniform in-situ thermal loading. Abstrakt na konferenci Eurock 2015, říjen 2015 v Bruselu; Technická univerzita v Liberci.
Rukavičková, L., Holeček, J., Bláha, V., Pačes, T.; Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. Oponovaný návrh metodiky k certifikaci; Česká geologická služba.
Semíková H., Bílý P., Kasíková J., Kovářová R., Knytl V., Novák P.; Zařízení pro vyhodnocování velmi malých propustností, Odpadové fórum 2014, 23.-25.4., Hustopeče ; ISATech s.r.o.
Sosna K., Brož M., Franěk J., Záruba J.; In-situ monitoring on thermally loaded granitic rock. Proceedings of 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostrava, Karolinka, CZech Republic, June 24-27, 2014; Arcadis a.s.
Sosna K., Franěk J., Vondrovic L., Zaruba J.; Stresses and Strains Induced by In-Situ Thermal Loading in Granitic Massif. Proceedings of the 8th Asian Rock Mechanics Symposium; Arcadis a.s.
Sosna K., Rálek P., Hokr M., Franěk J.; Thermally loaded rock - in situ measurement and evaluation of experiment with 3D numerical model. Manuskript určený k publikaci v geotechnicky zaměřeném journalu; Arcadis a.s.
Sosna K., Záruba J., Franěk J.; Výzkum tepelného namáhání hornin. Časopis Tunel, 4/2014, 33-42; Arcadis a.s.
Straka T.; Modely tepelné interakce mezi vodou a horninou v různé škále, diplomová práce TUL, květen 2014, 58 stran; Technická univerzita v Liberci.
Štrunc, J., Brož, M. et al.; Induced Seismicity Nearby Thermally Loaded Rock. 15th European Conference on Earthquake Engineering & 34th General Assembly of the European Seismological Commission, August 24-29, 2014, Istanbul, Turkey; Ústav strukytury a mechaniky hornin AV ČR.
Švagera O., Lexa O., Franěk J.; Mechanismy frakturace a vzniku žil na ložisku Mokrsko. Manuskript; Česká geologická služba.
Zachariáš, J., Morávek, P., Gadas, P., Pertoldová, J.; The Mokrsko-West gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: Mineralogy, deposit setting and classification. Ore Geology Reviews 58, April, 238-263; Česká geologická služba.
Záruba J., Franěk J., Sosna K., Novák P., Vondrovic L.; Research on Thermally Loaded Rock - Perspectives of Underground Thermal Energy Storage. Proceedings of the 8th Asian Rock Mechanics Symposium; Arcadis a.s.

Dále probíhá certifikace návrhu metodiky na Ministerstvu životního prostředí a po iniciální rešerši na Úřadu průmyslového vlastnictví běží úřední lhůty pro dokončení 2 patentových žádostí k tomuto projektu. Nad povinný rámec projektu byl v roce 2014 dokončen vývoj a testování software pro vizualizaci geologických objektů v prostředí 3D GIS.
Kromě výše zmíněných zpráv a prezentací byl projekt v rámci pracovní schůzky představen zástupcům Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT a zástupcům Rakouské geologické služby (GBA) se specializací na ukládání a využívání geotermální energie. V obou těchto případech byla navázána vzájemná spolupráce spojená s přípravou budoucího využití výsledků tohoto projektu.
Výsledky projektu byly dále prezentovány 30-minutovou prezentací na workshopu SURAO 6. – 7.11.2014 v Liblicích. Řešitelský tým dále pro zájemce z řad odborné veřejnosti uspořádal 2.10.2014 workshop v Bedřichově spojený s prezentací průběžných výsledků projektu a konzultací jejich praktického využití.