Česká geologická služba
Projekt Mokrsko
Výzkum termální zátěže hornin > Lokalita
Web České geologické služby
Přihlášení

Lokalizace prací

Výzkumné práce probíhají jak v laboratorních, tak v terénních lokalitách. Zatímco k laboratornímu výzkumu jsou využívána pracoviště řešitelských organizací, pro terénní výzkum byla zvolena lokalita výzkumné štoly Josef cca 50 km j. od Prahy. Toto cca 20 let staré důlní dílo má v současné době statut výzkumného pracoviště a přírodní laboratoře, jehož provozovatelem je ČVUT Praha, Centrum experimentální geotechniky.
Štola prochází slabě metamorfovanými vulkanity tzv. jílovského pásma na kontaktu s granodiority až tonality (dále pro jednoduchost jen „granity“ nebo „granitoidy“, lidově též „žuly“) středočeského plutonického komplexu, starého ~ 360-340 milionů let. Ve štole byl vytipován úsek, který vyhovuje projektovaným testům, nachází se cca 1,5 km od vstupu a je kryt cca 120 m horninového nadloží. Podzemní pracoviště splňuje všechny podmínky daného provozu a je v souladu s předpisy místně příslušné báňské správy.
Výzkum probíhá v ploše čelby rozrážky SP-47 - viz mapa níže - a v přilehlém horninovém masivu do hloubky cca 5 m. Tato část štoly Josef je v porušených granitických horninách protkaných křemennými žilkami. Porušenost je původu jednak přirozeného, jednak pochází z ražby podzemních prostor trhacími pracemi. Toto prostředí bylo zvoleno záměrně, protože při průmyslovém využívání podzemních prostor zbudovaných v granitoidech bude problémem nehomogenita a porušení, které je nutné předpokládat i v masivu označeném na základě povrchového průzkumu jako homogenní.

Lokalizace experimentu

Červenou elipsou je vyznačena lokalizace in-situ experimentu ve štole Josef, oblasti Mokrsko-Západ.