Encyklopedie Nápověda

sopka  (vulkán) místo, kde láva a sopečné (vulkanické) plyny vystoupí na zemský povrch, ať již na souši nebo pod vodou. Většina sopek mívá sopečný kužel tvořený utuhlou lávou nebo sopečnými vyvrženinami neboli viz pyroklastickými horninami, které obklopují kráter. Kráterem neboli sopečným jícnem rozumíme kotlovité nebo nálevkovité stí sopouchu (sopečného komínu), tj. přívodné cesty, kterou magma stoupá k povrchu. Sopky lze dělit podle nejrůznějších hledisek, např. na činné (aktivní) a vyhaslé, na monogenní (vzniklé jedinou sopečnou fází) a polygenní (vzniklé větším počtem fází oddělených obdobími klidu). Sopečná činnost může být vázána na jediný kráter, tzv. centrální, jindy si lávy a plyny prorazí další cesty k povrchu a vznikají tzv. adventivní krátery (sopky); vytvoří-li se ve vrcholové části sopky, nazývají se parazitické. Přívodovými cestami kromě jícnů mohou být i různé pukliny a zlomy, podél nichž jsou sopky seřazeny (puklinové neboli lineárně uspořádané sopky). Tyto pukliny se někdy staly přívodovými cestami velikého množství zvláště bazických láv, široko se rozlévajících (tzv. platóbazalty, bazalt). Původní tvar sopek mohl být druhotně značně pozměněn jak pozdějšími explozemi nebo tektonickými poklesy (kalder), tak činky eroze. Tvar sopek je zásadně ovlivňován složením lávy: bazické lávy jsou řídce tekuté a vytvářejí především lávové proudy, zatímco kyselé lávy jsou mnohem viskóznější a za explozivních fází bývají rozmetány za vzniku pyroklastických uloženin. Podle těchto kritérií se rozeznávají čtyři základní typy sopek (obr. 207):

1. havajský - ploché sopky o velkém průměru, tvořené řídce tekutými bazaltovými lávami; sopečné exploze nejsou hojné, vzniká málo pyroklastik, v kráteru někdy bývá lávové jezero;

2. strombolský - pravidelný stratovulkán, tj. vrstevnatý sopečný kužel složený ze střídajících se lávových proudů a vrstev pyroklastik (sopečné bomby, lapilli, sopečný písek a popel);

3. vulkánský - produkované kyselejší lávy jsou podstatně viskóznější a jsou neustále rozrušovány explozemi plynů, takže sopečné kužely se téměř cele skládají z pyroklastik;

4. peléský (katmajský) - charakterizovaný výstupem velice viskozní lávy, vytlačované z kráteru v podobě žhavé jehly, často za současného vzniku žhavých popelových mračen (nuées ardentes), valících se po svahu sopky dolů. Tvoří-li vytlačená láva strmá a zakulacená tělesa, mluví se o sopečném dómu. Existují další, zejména přechodné typy, neboť ráz sopečné činnosti se může postupně měnit. Velmi rozsáhlá je i podmořská sopečná činnost (tektonik globální), v mělkovodním prostředí provázená nikem velkého množství vodní páry a granulací láv za vzniku různých hyaloklastitů, polštářových láv a tufitů (v. j. h. ). Při výlevech lávy ve velkých hloubkách (tj. za velkých tlaků), na rozdíl od suchozemských výlevů, jsou lávy málo pórovité. Specifickým typem sopečné činnosti jsou prudké exploze vedoucí k vytvoření výbuchového hrdla bez výraznějšího sopečného kužele; to jsou tzv. maar. Průvodním jevem sopečné činnosti jsou různé plynné exhalace unikající z kráteru i tuhnoucí lávy, často i po ukončení sopečné činnosti (fumarol). Kromě fumarol patří k postvulkanickým jevům i gejzír, horké prameny a jezírka i viz bahenní sopky. Sopečná činnost zce souvisí s orogenetickými pohyby. Dnešní sopky jsou hlavně soustředěny ve velkém cirkumpacifickém orogenetickém pásmu, v oblasti východoafrického riftu (v příkopové pro-padlině), podmořské sopky ve viz Středoatlantském hřbetu atd. U nás sopečného původu jsou např. Doupovské hory, České středohoří, v SR rozsáhlá sopečná pohoří středního a východního Slovenska. vulkanismu, magma, magmatické horniny.

Sopky

obr. Sopky

Obr. 207.  1 - typ havajský, 2 - strombolský, 3 - vulkánský, 4 - peléský; s - sopouch, k - kráter, mlp - mladý lávový proud, slp - starý lávový proud, sv - sopečné vyvrženiny, j - lávová "jehla", m - mračno žhavého popela. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bazalt fumarola gejzír kaldera maar tektonika vulkanismus

Na tento termín se odkazuje

adventivní kužel dóm ignimbrit jícen sopky katmajský typ erupce kráter parazitický kužel sopouch stratovulkán vulkán vulkán, vulkanický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007