Encyklopedie Nápověda

kliváž  tektonicky vzniklé tj. druhotné, hustě nahloučené plochy rozpadu hornin bez celkové rekrystalizace horniny. Jednotlivé ?fólie" horniny oddělené klivážovými spárami se nazývají litony a někdy jsou tak výrazné, že téměř zcela zastírají původní vrstevnatost a místo ní je patrná nepravá vrstevnatost (tj. sled litonů) neboli pseudostratifikace. Rozeznávají se různé druhy kliváže, zejména podle orientace vůči strukturním prvkům - např. osní kliváž paralelní s osou vrásy, příčná kliváž kolmá k ose vrásy nebo vrstevní kliváž paralelní s vrstevnatostí. Podle osní kliváže lze rozeznat normální nebo překocenou polohu vrásových křídel (obr. 90). Z genetického hlediska lze rozlišit tyto základní typy:

1. k. puklinová - pohyb nastal jen podél klivážních ploch, hmota litonů je neusměrněná;

2. kluzná k. - nastává již částečný tok materiálu, začíná jeho rekrystalizace a

3. k. toku, kdy pohyb na klivážových plochách je již doprovázen plastickým tokem materiálu, tj. rekrystalizace dále pokročila, avšak stopy vrstevnatosti jsou dosud patrné. Nastala-li celková rekrystalizace (za vyšších teplot a ve větších hloubkách), hornina hrubne, mizí původní vrstevnatost a mluví se již o krystalizační břidličnatosti (v podstatě následuje po vzniku kliváže). Kliváž je velmi nejednotně chápaný termín, často zaměňovaný s břidličnatost. V německé terminologii se téměř výhradně užívá místo kliváže termín břidličnatost (Schieferung), v ruštině, angličtině a francouzštině se užívají termíny jak kliváž, tak břidličnatost (slancevatosť, schistosity, schistosité), avšak termínu břidličnatost se často používá pro hrubozrnější horniny (ruly). Termín kliváž mívá naopak širší význam, neboť se rozlišuje kliváž minerálů (naše štěpnost) a kliváž hornin (tj. naše kliváž). foliac.

Kliváž v překocené vráse

obr. Kliváž v překocené vráse

Obr. 90.  V normálním křídle vrásy (a) má kliváž větší úklon než vrstevnatost, v překoceném křídle vrásy (b) je tomu opačně. I malé výchozy dovolují takto rozpoznat tektonickou stavbu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

břidličnatost foliace

Na tento termín se odkazuje

břidličnatost kompetence hornin liton pseudostratifikace

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007