Encyklopedie Nápověda

inverze  obrácení, změna smyslu v opak;

1. i. reliéfu - původní elevace (obvykle z měkčích hornin) byly denudovány a staly se depresemi a naopak - obr. 82, 266;

2. i. vrstevního sledu, tj. překocení při vrásnění;

3. i. geomagnetického pole, tj. změna jeho polarity o 180° (paleomagnetismu).

Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 82.  Závislost reliéfu na geologické stavbě: uprostřed a vpravo reliéf konformní (souhlasný), neboť hřbety (elevace terénu) souhlasí s elevacemi tektonickými, tj. s antiklinálami. Vlevo reliéf inverzní, kde hřbety (elevace terénu) odpovídají tektonickým depresím, tj. synklinálám.Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

obr. Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

Obr. 266.   Na silně zvrásněném proterozoiku (1) transgresívně spočívají ordovická souvrství (2 až 6). Nad bazálními sedimenty (2) a diabasy a jejich tufy (3) leží ložisko oolitové železné rudy (4). V jeho nadloží jsou břidlice (5) se slabou vrstvou železné rudy a křemence (6). Křemence jsou velmi odolné a tvoří vrchol Krušné hory a uchránily nejspodnější část synklinály před denudací, takže synklinála je dnes morfologickou elevací (příklad inverze reliéfu). 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

paleomagnetismus

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007