Úvodní stránka >> Hydrogeologie, inženýrská geologie >> 20

Hydrogeologie, inženýrská geologie, 20

Hydrogeology, Engineering Geology, 20


Celá kniha (Whole book)

Hydrogeologie, inženýrská geologie / Hydrogeology, Engineering Geology 20
Český geologický ústav (1994), str. 1-66 (pdf, 4224 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Inženýrskogeologický a hydrogeologycký průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor / Engineering-geological and hydrogeological exploration of the open cast coal mine Čs. armády at the foot of the Krušné hory Mts.
H. Bůžková, (1994), str. 5-8 (pdf, 191 kB)
Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom / Use of mathematic spatial modelling of geological conditions for the giant open pit mine
H. Bůžková, (1991), str. 9-22 (pdf, 820 kB)
Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy) / Engineering-geological mapping and geological conditions in the environs of the Krušné hory foothills (Bohemia)
J. Marek, (1994), str. 23-37 (pdf, 1604 kB)
Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků / Slope stability of the open pit coal mine defined by the finite element method
K. Kloss, (1992), str. 39-44 (pdf, 307 kB)
Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jitřrtínrm v Krušných horách / Comparasion of data on exploratora mining works between Jezerka and Horní Jitřením in the Krušné hory Mts.
M. Horáček, (1992), str. 45-51 (pdf, 428 kB)
Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forest in North Bohemia / Hydrogeochemický výzkum v oblasti Horního Jiřetína a Jezeřských lesů v severních Čechách
Z. Jezerský, (1991), str. 53-60 (pdf, 488 kB)
Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1 / Prognosis of groundwater level decrease due to the progressing open pit coal mining at the foot of the Krušné hory Mts. - groundw...
J. Horák, (1990), str. 61-66 (pdf, 379 kB)