Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)

 

Authors: Röhlich P

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 82, issue 2; pages: 175 - 182; Received 25 October 2006; Accepted in revised form 11 December 2006;

Keywords: structure, Ordovician, Silurian, Devonian, Variscan tectogenesis, Prague Basin, Barrandian, Czech Republic,

full text (PDF, 1.14 MB)

Export to RIS

 

Abstract

The paper deals with the diversity of deformations, esp. faults, in the Ordovician to the Devonian deposits of the Prague Basin, their relations to the Proterozoic basement, and draws some conclusions about causes of this diversity. Attention is paid to the eastern, deeper downfolded part of the Basin (Prague Synclinorium). Some longitudinal faults (Libeň Thrusts, Tetín Thrust) are confined to the basin filling and are apparently due to the release of stresses generated during folding. Most of faults, however, are rooted in the Proterozoic basement and some of them were connected with Early Palaeozoic synsedimentary movements and/or volcanism (Prague Fault, Tachlovice Fault, Tobolka Fault, etc.). Some transverse faults separate segments having structures incompatible to one another. This testifies to the transverse faulting simultaneous with the folding and to the basement fractures influencing the deformation of the basin filling. The distinct SE vergency of folds in the Silurian-Devonian of the synclinorium can be explained by the underthrusting of a basement block towards NW. Otherwise, the tectonic transport in the synclinorium was bilateral and the vertical component of displacements prevailed. The general tectonic character of the Prague Synclinorium testifies to its fully autochthonous relation to the Proterozoic basement.

References

Bouček, B. 1941. O novém odkryvu siluru u Loděnic. Zprávy Geologického ústavu pro Čechy a Moravu 17, 165–172.

Chlupáč, I., Brunnerová, Z., Havlíček, V., Kovanda, J., Kříž, J., Šalanský, K., Štych, J. & Zelenka, P. 1987. Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 12-413 Králův Dvůr. Ústřední ústav geologický, Praha.

Chlupáč, I. 1989. Ed. Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, 12-413 Králův Dvůr. Ústřední ústav geologický, Praha.

Fediuk, F. & Röhlich, P. 1960. Basální vrstvy ordoviku v Praze-Troji. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1, 75–93.

Havlíček, V. 1950. Geologie úvalského staršího paleozoika. Sborník Státního geologického ústavu 17, 141–184.

Havlíček, V. 1963. Tektogenetické porušení barrandienského staršího paleozoika. Sborník geologických věd, Geologie 1, 77–102.

Havlíček, V. 1981. Development of a linear sedimentary depression exemplified by the Prague Basin (Ordovician–Middle Devonian; Barrandian area – central Bohemia). Sborník geologických věd, Geologie 35, 7–48.

Havlíček, V. 1998. Prague Basin, Ordovician, 39–79. In Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). Czech Geological Survey, Prague.

Havlíček, V. & Šnajdr, M. 1955. Některé problémy paleogeografie středočeského ordoviku. Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl geologický 22, 237–255.

Horný, R. 1955. Studie o vrstvách budňanských v západní části barrandienského siluru. Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl geologický 21, 315–447.

Horný, R. 1965. Tektonická stavba a vývoj siluru mezi Berounem a Tachlovicemi. Časopis pro mineralogii a geologii 10(2), 147–156.

Kodym, O. 1918. Tektonická studie v údolí Prokopském a jeho okolí u Prahy. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II 27(6), 1–19.

Kodym, O. 1921. Druhá fáze vrásnění variského v Barrandienu. Sborník Státního geologického ústavu 1, 83–109.

Kodym, O. 1924. Směrné přesmyky v Barrandienu. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II 33(1), 1–30.

Kříž, J. 1991. The Silurian of the Prague Basin (Bohemia) – tectonic, eustatic and volcanic control on facies and faunal development. Special Papers in Palaeontology 44, 179–203.

Kříž, J. 1998. Silurian, 79–101. In Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). Czech Geological Survey, Prague.

Melichar, R. 2004. Tectonics of the Prague Synform: a hundred years of scientific discussion. Krystalinikum 30, 167–187.

Melichar, R. & Hladil, J. 1999. Resurrection of the Barrandian nappe structures, central Bohemia. Geolines 8, 48–50, 1 inset poster.

Petránek, J. 1951. Tetínské nasunutí. Věstník Královské české společnosti nauk, Třída matematicko-přírodovědecká 1950(7), 1–13.

Prantl, F. & Přibyl, A. 1945. Příspěvek k poznání geologických poměrů u Tachlovic. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II 54(3), 1–12.

Röhlich, P. 1960. Ordovik severovýchodní části Prahy. Rozpravy Československé akademie věd, Řada matematicko-přírodních věd 70(11), 1–64.

Röhlich, P. & Šťovíčková, N. 1968. Die Tiefenstörungs-Tektonik und deren Entwicklung im zentralen Teil der Böhmischen Masse. Geologie 17(6/7), 670–694.

Svoboda, J. & Prantl, F. 1949. Stratigraficko-tektonická studie o devonské oblasti koněpruské. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 16, 5–92.

Vorel, J. 1982. Pásmo pražského zlomu ve vnitřní Praze. Věstník Ústředního ústavu geologického 57, 219–225.