Encyklopedie Nápověda

morena  akumulace klastického minerálu unášeného ledovcem nebo uloženého v podobě různých valů nebo pahorků. Horninový materiál je ledovcem transportován (obr. 118):

1. na povrchu ledovce jako moréna povrchová; jde-li o horninový materiál napadaný na ledovec z jeho boků, mluví se o boční moréně, spojují-li se ledovcové splazy, vzniká spojením bočních morén moréna střední;

2. uvnitř ledovce jako moréna vnitřní;

3. naspodu ledovce jako moréna základní (spodní, bazální), která se podílí na exaraci a deterzi (ledove) skalního podkladu. Moréna, která se hromadí před čelem ledovce, se nazývá čelní nebo koncová. Dojde-li k postupu ledovce přes tuto čelní morénu, bývají její uloženiny deformovány a nazývají se moréna náporová. Rozeznávají se také morény ústupové a postupové, ablační (zbylé po odtání ledovce) a další. Ústupem ledovce se odkryje bazální moréna, která má nerovný povrch s protáhlými vyvýšeninami oblých tvarů, označovaných jako drumliny. Vlastní sediment morén se nazývá till (je-li zpevněný, pak tillit) a je kamenitý až jílovitý (tzv. souvková hlína) - obr. 137. Obvykle hojně obsahuje nejjemnější jílovité nebo sliníte frakce, avšak vždy jde o sedimenty nápadně netříděné jak ze zrnitostního hlediska (polymodální sediment), tak z hlediska materiálového složení (zvláště u uloženin kontinentálních ledovců, přinášejících úlomky hornin často z velmi vzdálených zdrojů - na Ostravsku např. viz bludné balvany skandinávské žuly). Valouny až balvany sunuté naspodu ledovce se nazývají souvky a měkčí z nich jsou často žehličkovitého tvaru s charakteristickým rýhováním. Uloženiny morén bývají přemísťovány, dále opracovávány a tříděny, a to podledovcovými toky (eske) nebo v předpolí ledovců a takto vznikají různé glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty (glaciáln).

Morény údolního ledovce vzniklého spojením tří menších ledovců (neboli splazů).

obr. Morény údolního ledovce vzniklého spojením tří menších ledovců (neboli splazů).

Obr. 118.   Moréna boční (b), střední (s), vnitřní (v) a základní (z). Vpravo nunatak (n).Histogram tillu (průměr deseti vzorků) ukazuje charakteristický nedostatek vytřídění (polymodální zrnitostní složení).

obr. Histogram tillu (průměr deseti vzorků) ukazuje charakteristický nedostatek vytřídění (polymodální zrnitostní složení).

Obr. 137.  Horský ledovec

obr. Horský ledovec

Obr. 285.  Ledovcové kary, čelní a boční morény. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek, RNDr. Jaroslav Synek

Odkazy

esker glaciální ledovec

Na tento termín se odkazuje

drumlin souvek, souvková hlína till, tillit tilloid

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007