Encyklopedie Nápověda

geochemie  studium chemického složení Země, sledování, rozšíření jednotlivých prvků a poznání zákonů jejich chování. Prvotně byla geochemie zaměřena jen na zemskou kůru, nyní zahrnuje studium Země jako celku a všech těles solárního systému (zvláště Měsíce). Podle rozšíření prvků v minerálech a horninách, ve vodách i atmosféře se prvky dělí na

1. chalkofilní se silnou afinitou (vazbou) k síře; příkladem jsou prvky sirníků rud;

2. litofilní se silnou afinitou ke kyslíku, soustředěné v silikátových minerálech;

3. siderofilní se slabou afinitou ke kyslíku a síře, avšak rozpustné v roztaveném železe; jsou hojné v kovových meteoritech a předpokládá se, že jsou soustředěny v zemském jádru;

4. atmofilní - prvky atmosféry (dusík a inertní plyny);

5. biofilní - prvky koncentrované v živé hmotě (uhlík, fosfor). Některé prvky nejsou vázány jen na jedinou skupinu. Hlavní geochemická prostředí se nazývají litosféra, atmosféra, biosféra a hydrosféra (Země). Prvek objevující se v prvotním magmatu prochází složitým vývojem a migruje v průběhu geologických dob. Tento pochod se nazývá geochemický cyklus a bývá popisován jak pro jednotlivé prvky, tak i souborně. V průběhu let se některé speciální obory geochemie částečně osamostatnily, takže se mluví např. o hydrogeochemii (geochemie vod), kosmogeochemii (geochemie kosmických těles), geochemie izotopů (významně přispěla k rozvoji geochronologie). Velké uplatnění má geochemická prospekce. Jejím cílem je zjistit geochemické anomálie, tj. odchylky od normální koncentrace prvků. Příkladem může být geochemická aureola, tj. zvýšení koncentrace prvků v okolí (např. rudního) ložiska. Geochemická anomálie se tedy liší od geochemického fónu neboli pozadí, jímž se myslí normální koncentrace prvku v dané oblasti. Geochemická prospekce nerostných surovin (včetně uhlovodíků) spočívá tedy ve sledování obsahu určitých prvků nebo sloučenin, a to jak v pevných horninách nebo v jezerních, říčních i ledovcových sedimentech, tak v půdách (metalometrie), vodách, organismech i ve vzduchu. Výsledky geochemické prospekce se často vyjadřují v geochemických mapách.

 
Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

metalometrie Země

Na tento termín se odkazuje

biofllní chalkofilní fón hydrogeochemie kosmogeochemie litofilní pozadí prospekce siderofilní titan uran

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007