Encyklopedie Nápověda

dolomit  1. minerál; podvojný uhličitan vápenato-hořečnatý, širokého rozšíření (ultrabazika, karbonatity, serpentinity, hydrotermální žíly, sedimenty, metamorfované karbonáty - mramory). Nahrazováním hořčíku dvojmocným železem přechází v železnatý dolomit, je-li nahrazeno více než 20 % hořčíku, minerál se nazývá ankerit.

2. sedimentární hornina (obr. 37) obsahující více než 50 % karbonátů, v nichž d. (s ankeritem) je převládající složkou. U hornin složených jen z dolomitu a kalcitu se používá klasifikační schéma - @ obr. 237. (K zamezení záměny mezi d. minerálem a d. horninou se hornina v zahraničí někdy nazývá dolostone, tj. ?dolomitovec". ) D. je velmi hojný sediment vyskytující se zejména v geologicky starších útvarech. Může být velmi jemnozrnný až hrubozrnný a dolomitová zrna často jeví klencové omezení. Větší čiré krystaly d. se nazývají dolosparit. D. v podstatě vznikají a) jako klastický sediment, tj. zpevněním klastických do lomitových částic neboli doloklastů. Takto vzniklá hornina se někdy nazývá dololitit a dělí se na dolorudit (hrubozrnný), dolarenit (odpovídající pískovci), dolosiltit (siltová frakce) a dolomikrit (nejjemnější); b) odpařováním (evaporací) mořské vody; tyto dolomity bývají jemnozrnné a dobře vrstevnaté; c) metasomaticky, tj. dolomitizací, jejímž výsledkem je přeměna uhličitanu vápenatého (aragonitu, kalcitu) v d. za současného částečného zastření vrstevnatosti. Dolomitizaci způsobují roztoky bohaté Mg-ionty, a to v různých obdobích. V čerstvě uloženém sedimentu je to působení hypersalinních vod, v pozdějším průběhu diageneze účinky pórových vod a ve zpevněných horninách působení jakýchkoliv vod obohacených hořčíkem. Opačným pochodem je dedolomitizac. Dolomit je běžnou žáruvzdornou surovinou, dále struskotvornou přísadou, měkkým abrazívem apod.

Dolomit. Zvětšeno.

obr. Dolomit. Zvětšeno.

Obr. 37.  Názvosloví hornin řady vápenec-dolomit.

obr. Názvosloví hornin řady vápenec-dolomit.

Obr. 237.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

dedolomitizace

Na tento termín se odkazuje

ankerit dololitit dolomikrit dolorudit dolosiltit dolosparit karbonáty vápenec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007