Encyklopedie Nápověda

diageneze  souhrn pochodů měnících minerální složení, strukturu i texturu sedimentu v období počínajícím jeho uložením a končícím buď jeho metamorfózou, nebo zvětráváním v povrchových podmínkách. Nejzjevnějším projevem diageneze je zpevnění (lithifikace) horniny původně sypké, k čemuž přispívá souběžně probíhající kompakce a stmelení. Kompakce je stlačení sedimentu tíhou nadložních vrstev a vede ke snížení pórovitosli a obsahu vody. Stmelení (méně vhodně cementace) spočívá ve vzájemném spojení částic sedimentu minerálními substancemi vylučovanými z cirkulujících roztoků. Dalšími diagenetickými pochody jsou oxidace a opětné vylučování (krystalizace), rekrystalizace, vznik novotvořených minerálů neboli autigeneze (autigenní) aj. Mezi projevy diageneze patří např. silicifikace, dolomitizace, vznik konkrecí a prouhelnění. Z časového hlediska se diageneze dělí na několik období nejednotně definovaných a různě nazývaných. Prvé stadium (depoziční) je závislé na rázu prostředí na rozhraní voda - povrch sedimentu, tedy na salinitě, pH a Eh vody, hloubce, fauně apod. Ve středním stadiu je již sediment přikryt, tj. je v hloubce několika málo metrů. Začíná kompakce a tmelení. V pozdním diagenetickém stadiu probíhajícím v hloubce za zvýšených teplot (až přes 100 °C) a vysokých tlaků je dokončena lithifikace, vznikají nové minerály, mění se vlastnosti jílových minerálů apod. Jindy se rozlišují raná a pozdní diageneze a jim přibližně odpovídá syndiageneze a anadiageneze. Období diagenetických změn probíhající již ve zpevněných horninách je někdy označováno jako epidiageneze nebo epigeneze.

 
Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

autigenní

Na tento termín se odkazuje

anadiageneze cementace v epidiageneze lithifikace stmelení syndiageneze tmel zpevnění

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007