Encyklopedie Nápověda

anhydrit   bezvodý síran vápenatý (CaSO4), lišící se od sádrovce mj. větší tvrdostí. Tvoří bělavé horniny charakteristické pro sedimentární série s evapority. Vzniká při odpařování mořské vody (za vyšších teplot než sádrovec) nebo diagenetickou dehydratací sádrovce. Přijímáním vody se mění v sádrovec. Takto vznikla četná sádrovcová ložiska (obr. 5). Anhydritová ložiska jsou velmi častá, jejich využití je však mnohem menší než ložisek sádrovce.

Sádrovcové ložisko

obr. Sádrovcové ložisko

Obr. 5.  Sádrovcové ložisko u Spišské Nové Vsi vzniklé hydratací okrajů až 80 m mocné anhydritové čočky. 1 - zvětraliny, 2 - jalové horniny triasového stáří, 3 - sádrovec, 4 - anhydrit. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

sádrovec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007