English English icon Česká geologická služba
Úvodní stránka > Popis
Přihlášení

Popis projektu

Projekt zahrnuje sestavení inventarizační mapy svahových nestabilit v měřítku 1 : 25 000 a na jejím základě mapy náchylnosti k sesouvání na území o velikosti cca 850 km2 v hornatém prostředí, kterým prochází Gruzínská vojenská cesta, která je hlavní spojnicí do Ruska a to nejen pro Gruzii, ale i pro sousední státy – Arménii a Azerbajdžán. Dále zájmovým územím prochází dva plynovody jeden o průměru 750 mm a druhý o průměru 1200 mm. Dalším problémem, který má projekt pomoci řešit, je postižení osídlení svahovými nestabilitami a v jejich důsledku i vylidňování území a přesun obyvatel především do hlavního města Tbilisi. Na základě zkušeností z České republiky bude vyvinuta databáze pro uchovávání informací o svahových nestabilitách a to včetně provázání s mapou, tak aby se každá svahová deformace zobrazila v mapě včetně všech dostupných informací. Databáze bude připravena pro publikaci na webových stránkách NEA, pro přístup odborné i laické veřejnosti. Editována bude však pouze odbornými pracovníky NEA. Na základě terénního mapování bude vytipováno několik svahových deformací, které budou osazeny monitorovacím zařízením a systémem včasného varování. Ve všech fázích projektu budou zapojeni gruzínští odborníci tak, aby jim česká strana mohla předat veškeré zkušenosti a know-how a to jak přímo v Gruzii, nebo v České republice.

Dokumentace sesuvu ohrožujícího dům východně od obce Chartali

Dokumentace sesuvu ohrožujícího dům východně od obce Chartali. (Autor: Petr Kycl)

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení schopnosti geologické sekce NEA předcházet ohrožení vyplývajícímu ze svahových nestabilit v cílové oblasti, a to především díky tomu, že dokáže identifikovat území náchylná k sesouvání na základě nově nabytých znalostí a zkušeností s terénním průzkumem a priorizací svahových nestabilit, modelováním v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databáze svahových nestabilit, která bude v rámci projektu přizpůsobena pro použití v podmínkách Gruzie. Tato schopnost najde uplatnění nejen pro územní plánování a rozvoj v regionu, ale také identifikuje místa, na kterých je výhodné započít s preventivními opatřeními tak, aby nebyla poškozována stávající infrastruktura a nedocházelo k úbytku obyvatel v postižených horských oblastech. V neposlední řadě budou v souvislosti s instalací pilotního monitorovacího systému gruzínské straně předány teoretické a praktické znalosti o používání moderních monitorovacích systémů a jejich napojení na systém včasného varování.

Výstupy projektu

Zhodnocení rizika svahových nestabilit v zájmové oblasti

  • Digitalizace geologických podkladů k zájmovému území
  • Terénní průzkum zájmového území
  • Zpracování analýzy náchylnosti k sesouvání pro širší zájmové území
  • Zhodnocení rizika svahových nestabilit v pilotním území
  • Instalace pilotního monitorovacího systému a jeho napojení na systém včasného varování

Posílení kapacit geologické sekce NEA zpracovávat informace o svahových nestabilitách

  • Implementace databáze registru svahových nestabilit
  • Školení obsluhy databáze svahových nestabilit
  • Školení mapování svahových nestabilit
  • Školení hodnocení náchylnosti k sesouvání pomocí statistických metod
  • Školení obsluhy monitorovacího systému