O projektu

Cíle

Cíli projektu jsou vznik a rozvoj přeshraniční kooperační sítě institucí zabývajících se studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství v česko-polském pohraničí, zvýšení intenzity spolupráce a vzájemná výměna zkušeností mezi institucemi.

Kooperační síť GECON

 • Vytváří prostor pro setkání lidí z širokého spektra institucí příhraničního regionu (profesionálů, laiků, dobrovolníků, studentů atd.), které spojuje společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství česko-polského pohraničí,
 • propojuje lidi - instituce - informace,
 • realizuje společné aktivity,
 • zasazuje se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství společného území a do této činnosti zapojuje obyvatele příhraničního území,
 • umožňuje přeshraniční výměnu zkušeností a zvyšuje úroveň povědomí o geologickém bohatství česko-polského pohraniční,
 • odstraňuje bariéry v oblasti spolupráce v česko-polském pohraničí.

Aktivity

 • studijní cesty za příklady dobré praxe,
 • prezentace a vizualizace sítě GECON,
 • workshopy - transfer know how,
 • regionální konference,
 • tvorba společných metodických a informačních materiálů - newsletterů,
 • společná strategie rozvoje příhraniční spolupráce sítě GECON,
 • letní školy pro účastníky projektu i studenty přírodních věd.

Výsledky

Vznikne Geologická příhraniční kooperační síť GECON

Očekávaným výsledkem projektu je vznik a rozvoj neformální platformy institucí, které spojuje společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního česko-polského bohatství pohraničí. Projekt umožňuje zapojení dalších institucí v dotačním území, které mají možnost pracovat s výstupy projektu nebo se zapojit do aktivního členství. Projekt se nesoustředí pouze na geoparky, ale naopak zapojuje široké spektrum institucí od samospráv přes vysoké školy po neziskové organizace.

Společná přeshraniční prezentace institucí česko-polského regionu

Prezentace jednotlivých institucí a jejich společného záměru v rozvoji spolupráce bude probíhat průběžně na konferencích, prostřednictvím webových stránek a informačních materiálů či realizací putovní výstavy.

Společná kumulace know-how a informací

Během projektu budou vytvořeny podmínky pro přenos know-how a výměnu a sdílení zkušeností prostřednictvím studijních cest, workshopů, letních škol a konferencí (celkem 20 akcí). Projekt umožňuje setkávání lidí z obou zemí, překlenování bariér a aktivní spolupráci a objevování specifik sousední země.

Mapa zájmového území

Mapa zájmového území

Přihlášení