Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Prameny a použitá literatura

Literatura

Augusta J. (1937): K sedmdesátinám MUDR. Mořice Remeše. Zvláštní otisk Příroda, XXX, 6, 1937. Brno

Abhandlungen, 1999, Band 56, Teil 1. Geologie ohne Grenzen Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt. Harald Lobitzer, Pavol Grecula. Geologische Bundesanstalt , Wien

Baláž, Z.: Štátne banské riaditeľstvo v Kremnici II. – mapy a plány, inventár, r. 1981

Beneš, J. (1992): Nejstarší geologické mapy Čech. – Věst.Čes.geol.Úst., 67, 4, 289-293 a 68, 1, 43. Praha

Beneš J. (1996): Soupis historických geologických map z území České republiky do roku 1918. Český geologický ústav. Praha

Biografický slovník českých zemí. A. Historický ústav. 2003. AV ČR. Praha

Časopis pro mineralogii a geologii (Societas mineralogica et geologica bohemoslovaca)
1956, roč.I, číslo 1,2,3,4
1957, roč. II, číslo 1,2,3,4
1958, roč. III, číslo 1,2,3,4
1959, roč.IV., číslo 1,2,3,4
1960, roč.V, číslo 1,2,3,4
1961, roč.VI, číslo 1,2,3,4
1962, roč.VII, číslo 1,2,3,4
1963, roč.VIII, číslo 1,2,3,4
1965, roč.10, číslo 1,2,3,4
1966, roč.11 číslo 1,3
1967, roč.12, číslo 3

Die Geologische Bundesanstalt in Wien. 150 Jahre Geologie im Dienste Österreichs (1849-1999). Red. Bachl-Hofmann Ch., Cernajsek T., Hofmann T., Schedl A.1999. Böhlau Verlag, Wien

Die Geologische Bundesanstalt in Wien. 150 Jahre Geologie im Dienste Österreichs (1849-1999). Christina Bachl-Hofmann, Tillfried Cernajsek, Thomas Hofmann, Albert Schedl, 1999, in Kommission Böhlau Verlag Ges.m.b.H.&Co.KG, Wien

Grecula P. et al. (2002): História geológie na Slovensku. Zväzok 1. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Hibsch 2002 Symposium. Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic June 3-8, 2002. (eds.) Ulrych J., Pavková J., Adamovič J. GeoLines 15. 2003. Geol. ústav AV ČR. Praha

Janko J., Štrbáňová S. (1988): Věda Purkyňovy doby. Academia. Praha

Journal of the Czech Geological Society, Jáchymov (Joachimsthal) 42/4. 1997. Praha

Kettner R. (1940): Čeněk Zahálka. Čs. Akad. Věd a Umění. Praha

Kremerová J. (1989): Soupis personálních bibliografií a biografií českých a slovenských geologů. Národní knihovna. Praha

Kruťa T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. Moravské muzeum. Brno.

Kruťa T. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. Moravské muzeum. Brno

Kvaček J., Pátová R. (1998): Kašpar M. hrabě Sternberg přírodovědec a zakladatel Národního muzea. 180 výročí založení Národního muzea. Národní muzeum. Praha

Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých. S ornamentem J. Filipiho, A. Häuslera, St. Hudečka, J. Klára, K.V. Mutticha, K. Röhliga, V. Skrušného, V. Stretiho, K. Štapfra, B. Wachsmanna, J. Weiskirchnera. 1899. Nakladatel Jos. R. Vilímek. Praha

Pižurná, J.: Banský kapitanát Spišská Nová Ves II. – mapy a plány, inventár, r. 1986

Procházka, V. J.(1897): Repertorium literatury geologické a mineralogické Království českého. Markrabství moravského a Vévodství slezského od roku 1528 až do 1896. Dí I. Seznam autorů, 1897. Česká akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Praha

Pouba Z. (1959): Geologické mapování. Čs. Akad. Věd. Praha

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970. Počet obyvatelů a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. lednu 1972, abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1850-1970 (díl I a Díl II.). Praha, Federální statistický úřad. 1978

Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců. Monografická studie Regionálního muzea v Teplicích, svazek 36. Regionální muzeum 2001

Sekanina J.(1962): Vztah akademika prof. Dr. Radima Kettnera k Moravě a jeho zásluhy o geologické poznání této oblasti, Čas. Mor. Musea, XLVII. 1962, 201-206

Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, Nr.8-1998. Lexikon der Geowissenschaftler. Ein halbes Jahrtausend Geowissenschaftler aus und in Sachsen 1494-1994. Prescher H., Hebig Ch. 1998. Staatlisches Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden. Dresden

Sudetenland in 2 Blättern, měřítko 1:300 000 (topografická mapa). Berlin. Verlag des Reichsamts für Landesaufnahme. 1938

Surovec, J.: Železorudné bane n. p. Spišská Nová Ves II. – mapy, inventár, r. 1975

Svoboda J.F. et al. (1961): Naučný geologický slovník. II. Díl N-Ž. Čs. Akad. Věd. Praha

Svoboda J. (1963): K úmrtí univ. prof. dr. O. Kodyma. Zvláštní otisk Věst.ústř. Ústavu geol.,. XXXVIII, 5. 1963

Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Redakcí prof. Jiřího Jandy. Druhé nové zpracované a rozšířené vydání. Svazek VII. Geologie, Matoušek O. 1940. Nákladem Ústředního učitelského nakladatelství a knihkupectví. Praha

Viniklář L. : Vývoj české přírodovědy. Jubilejní sborník na paměť 60letého trvání Přírodovědeckého klubu v Praze 1869-1929. 1929.Nákladem Přírodovědeckého klubu. Praha

Vozár, J., Ladziansky, J.: Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici III., IV., VII. – banské mapy, r. 1966, 1999

Ulrych, J. - Pavková, J. - Adamovič, J. (2003): Hibsch 2002 Symposium. Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic June 3-8, 2002. GeoLines 15 (2003), Geol. ústav AV ČR 2003

Fotografie

Sbírka fotografií Přírodovědecké fakulty UK (pozůstalost prof. R. Kettnera)

Sbírka fotografií Radko Šariče

(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz