Home | Radon a geologie | Radonový program | Práce s aplikací | Radonové mapy | Rok vydání | Název mapy

RADONOVÝ PROGRAM

Poznámka: Od září 2001 je v souladu s připravovanou novelizací vyhlášky 184/1997 SÚJB (v současnosti platná vyhláška 307/2002 SÚJB) používán termín "mapy radonového indexu" místo termínu "mapy radonového rizika". Mapy zpracované k tomuto datu používají původní terminologii.

Hlavním cílem Radonového programu České republiky je snížit ozáření obyvatelstva vlivem radonu a dalších přírodních radionuklidů. S tím souvisí vyhledávání objektů s vysokou koncentrací radonu, preventivní protiradonová opatření, ozdravná opatření v objektech, úprava vod, výzkumná a vývojová činnost. Vzhledem k tomu, že problematika radonu pocházejícího z přírodních zdrojů je značně široká, spolupracují na radonovém programu následující instituce.


Instituce zúčastněné v radonovém programu České republiky zajišťují tyto činnosti:

SÚJB - řízení radonového programu, legislativa
SÚRO - výzkum a vývoj metodiky pro měření radonu v objektech
SÚJCHBO - vyhodnocování stopových detektorů, kalibrace přístrojů v radonové komoře
ČGS - výzkum a vývoj metodiky pro měření radonu v geologickém podloží, radonová databáze, mapování radonového rizika
PřFUK - referenční plochy pro měření radonu v podloží
ČVUT - vývoj a výzkum ozdravných opatření a sledování jejich efektivity
Asociace Radonové Riziko - (sdružení soukromých firem) - měření radonu na stavebních pozemcích, radonová diagnostika

Všechny uvedené subjekty vzájemně úzce spolupracují s cílem vyhledat objekty s objemovou aktivitou radonu nad směrnou hodnotou ve smyslu vyhlášky č.307/2002 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně).


Mapování radonového rizika v České geologické službě

První mapy radonového rizika z geologického podloží byly sestaveny v r. 1990. Mapy jsou v měřítku 1:200 000 a pokrývají celé území České republiky. S nárůstem počtu měřených ploch bylo možno upřesnit převažující kategorie radonového indexu v jednotlivých geologických jednotkách a výsledky vyjádřit v radonové mapě v měřítku 1:500 000. Tato mapa je publikována společně s dalšími mapami s geovědní tématikou na CD (Atlas map GeoČR500, vydaný ČGS v r.1998). Vektorizace geologických map v měřítku 1:50 000 umožnila konstrukci podrobnějších map radonového rizika v témže měřítku. Program mapování radonového rizika v měřítku 1:50 000 byl zahájen v r.1999, kdy bylo zpracováno prvních 16 listů map pokrývajících území třebíčského syenitu a centrálního moldanubického plutonu. V r.2000 program pokračoval na dalších 40 listech map z území středočeského, brněnského a železnohorského plutonu. Převažující kategorie radonového indexu je v těchto mapách vyjádřena čtyřmi kategoriemi (nízká, přechodná, střední a vysoká), přičemž přechodnou kategorií jsou označeny nehomogenní kvartérní sedimenty. Mapy obsahují i rastrovou topografickou orientaci (obce, vodoteče a komunikace - Český úřad zeměměřický a katastrální) a pozici měřených ploch s označením kategorie radonového indexu.


Upozornění:

Mapy radonového indexu v jakémkoliv z uvedených měřítek neslouží pro stanovení radonového indexu na stavebním pozemku ve smyslu vyhlášky č.307/2002 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně)!