New interpretations of the Carboniferous stratigraphy of SW Poland based on miospore data

 

Authors: Górecka-Nowak A

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 83, issue 1; pages: 101 - 116; Received 15 June 2007; Accepted in revised form 30 November 2007;

Keywords: Carboniferous, Poland, palynostratigraphy, reworked fossils, repetition of stratigraphic sequences,

full text (PDF, 0.98 MB)

Export to RIS

 

Abstract

New palynostratigraphical studies have been undertaken to elucidate the complex stratigraphy of the Carboniferous succession of the southwestern Poland. Rocks from wells Paproć 29, Katarzynin 2, Marcinki IG 1, Siciny IG 1, Dymek IG 1, Dankowice IG 1, Kalisz IG 1, Września IG 1 and Objezierze IG 1 were studied. Results of these studies facilitate a new interpretation of the stratigraphy and partly clarify timing of Carboniferous deposition and deformation. Stratigraphical interpretation of miospore assemblages proves the presence of Namurian-Westphalian (Pendleian-Alportian and Duckmantian-Asturian) or even younger rocks in the investigated intervals. During that time older rocks, the source of abundant contained miospores and faunal macrofossils, were subject of erosion and the fossils became reworked components in the studied rocks. Repetition of both dated sequences in some sections indicates that inversion of this foreland basin took place after the Bolsovian.

References

Bojkowski, K. 1973. Das Oberkarbon (Silesium) in Polen in Lichte faunistischer Unterschuchungen. C. R. 7th International Congress of Stratigraphy and Geology of Carboniferous, Krefeld, IV, 159–165.

Clayton, G., Coquel, R., Doubinger, J., Gueinn, K.J., Loboziak, S., Owens, B. & Streel, M. 1977. Carboniferous miospores of Western Europe: illustration and zonation. Mededelingen Rijks Geologische Dienst 29, 1–71.

Górecka, T. 1972. Wstępne wiadomości o występowaniu górnego karbonu na monoklinie przedsudeckiej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 8,Studia i Materiały 8, 35–51.

Górecka, T. 1991. Osady silezu Sudetów i Niżu Polskiego w świetle badań palinologicznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 61, Monografie 28, 1–112.

Górecka, T., Cygan, J. & Czerski, K. 1994. Palinostratygraficzna analiza skał karbońskich z otworów wiertniczych Zbąszyń 3, Zbąszyń 5 i Zbąszyń 6. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 76, Studia i Materiały 24, 87–94.

Górecka, T., Czerski, K. & Cygan, J. 1998. Palinostratygraficzne badania skał karbońskich z otworu wiertniczego Sadlno 1. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 85, Studia i Materiały 27, 33–37.

Górecka, T., Czerski, K. & Cygan, J. 2000. Niektóre wyniki badań palinologicznych złoża gazu ziemnego „Paproć” (monoklina przedsudecka). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 87, Studia i Materiały 28, 13–18.

Górecka, T., Juroszek, C., Karwowski, L., Kłapciński, J., Lorenc, S., Mierzejewski, M., Sachanbiński, M. & Ślusarczyk, S. 1977a. Utwory skalne podłoża permu zachodniej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar oraz przyległej części bloku przedsudeckiego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 22, Monografie 9, 1–92.

Górecka, T. & Parka, Z. 1978. Stratygrafia warstw karbońskich w otworze wiertniczym Kowalowo 1. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 32, Studia i Materiały 15, 84–88.

Górecka, T. & Parka, Z. 1980. Stratigraphy of the Carboniferous deposits taken from the drill-hole elaborated on the basis of palynological tests. (Sum.) Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 35, Studia i Materiały 16, 3–35.

Górecka, T., Parka, Z., Ślusarczyk, S. & Templin, L. 1977b. Wyniki badań palinologicznych osadów podpermskich południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 24, Studia i Materiały 12, 29–55.

Górecka, T., Parka, Z., Ślusarczyk, S. & Templin, L. 1978. Wiek osadów podpermskich na podstawie badań palinologicznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 25, Monografie 11, 3–147.

Górecka-Nowak, A. 2007. Palynological constraints on the age of Carboniferous clastic succession of SW Poland based on miospore data. Geological Quarterly 51(1), 39-56.

Haydukyewicz, J., Muszer, J. & Kłapciński, J. 1999. Dokumentacja paleontologiczna osadów podpermskich w rejonie Zbąszynia (monoklina przedsudecka). Materiały Konferencji Naukowej Wybrane zagadnienia stratygrafii, tektoniki i okruszcowania Dolnego Śląska. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 7–18.

Henckel, P.H. & Clayton, G. 2006. The Carboniferous System. Use of the new official names for the subsystems, series and stages. Geologica Acta 4(3), 403–407.

Jerzykiewicz, J. 1977. Wyniki badań palinologicznych osadów karbonu i permu na monoklinie przedsudeckiej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 24,Studia i Materiały12, 3–27.

Karnkowski, P.H. & Rdzanek, K. 1982a. Górny karbon (stefan) w wierceniu Donatowo 1. Przegląd Geologiczny, 32–33.

Karnkowski, P.H. & Rdzanek, K. 1982b. Uwagi o podłożu permu w Wielkopolsce. Kwartalnik Geologiczny 26(2), 327–339.

Kłapciński, J. & Muszer, J. 1987. Wiek utworów podpermskich z wybranych otworów wiertniczych wschodniej części monokliny przedsudeckiej. Geologia Sudetica 22, 91–100.

Kłapciński, J. & Muszer, J. 1995. Wiek osadów starszego podłoża wybranych otworów wiertniczych środkowej części monokliny przedsudeckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis 1607, Prace Geologiczno-Mineralogiczne 44, 29–46.

Kmiecik, H. 1995. Miospores, 70–85. In Zdanowski, A. & Żakowa, H. (eds) The Carboniferous system in Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 148.

Kmiecik, H. 2001. Miospory, 572–582. In Pajchlowa, M. (ed.) Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, part 1c – vol. 2. Młodszy paleozoik. Karbon. Flora. Budowa geologiczna Polski III.

Korejwo, K. & Teller, L. 1966. Lower Carboniferous of the Eastern Part of the Fore-Sudetic Monocline. Bulletin de L’Académie Polonaise des Science. Série des Sciences Chimiques, Géologiques et Géographiques 14(4), 243–245.

Korejwo, K. & Teller, L. 1973. Stratygrafia serii karbonu, 35–37. In Gajewska, I. (ed.) Marcinki IG 1. Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego 8.

Krawczyńska-Grocholska, H. 1975. Z badań palinologicznych karbonu północno-zachodniej Polski. Przegląd Geologiczny 1, 34–35.

Krawczyńska-Grocholska, H. 1978. Karbon w podłożu zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Przewodnik 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zielona Góra, 113–118.

Krawczyńska-Grocholska, H. & Grocholski, W. 1976. Głębsze podłoże geologiczne okolicy Poznania w świetle badań z lat 1973–1975. Przegląd Geologiczny 9, 520–525.

Kühn, D. & Paprocka, I. 1979. Dokumentacja wynikowa otworu wiertniczego Siciny IG-1. Unpublished manuscript. Arch. Polish Geol. Institute, Warszawa.

Mazur, S., Kurowski, L., Aleksandrowski, P. & Żelaźniewicz, A. 2003. Variscan Fold-Thrust Belt of Wielkopolska (W Poland): New structural and sedimentological data. Geolines 16, 71–73.

Mazur, S., Dunlap, W.J., Turniak, K. & Oberc-Dziedzic, T. 2006. Age constraints for the thermal evolution and erosional history of the central European Variscan belt: new data from sediments and basement of the Carboniferous foreland basin in western Poland. Journal of the Geological Society of London 163, 1011–1024.View article

Muszer, J. 1999. Nowa dokumentacja faunistyczna wizenu w podłożu monokliny przedsudeckiej (Jezierzyce 1). Materiały Konferencji Naukowej Wybrane zagadnienia stratygrafii, tektoniki i okruszcowania Dolnego Śląska. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 120–121.

Owens, B., Mc Lean, D. & Bodman, D. 2004. A revised palynozonation of British Namurian deposits and comparisons with eastern Europe. Micropaleontology 50, 89–103.View article

Owens, B., Neves, R., Gueinn, K.J., Mishell, D.R.F., Sarby, H. & Williams, J.E. 1977. Palynological division of the Namurian of Northern England and Scotland. Proceedings Yorkshire Geological Society 41, 381–398.View article

Parka, Z. & ŚLusarczyk, S. 1988. Stratygrafia osadów karbońskich podłoża monokliny przedsudeckiej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 43, Monografie 20, 1–47.

ŚLusarczyk, S. 1980. Wyniki badań palinologicznych prób z wybranych otworów wiertniczych rejonu wyniesienia wolsztyńsko-pogorzelskiego. Prace Naukowe Instytutu Górnictaw Politechniki Wrocławskiej 35, Studia i Materiały 16, 47–73.

Wierzchowska-Kiculowa, K. 1984. Budowa geologiczna utworów podpermskich monokliny przedsudeckiej. Geologia Sudetica 19(1), 121–139.

ŻElichowski, A.M. 1964a. Wstępne opracowanie profilu karbonu z Ostrzeszowa. Kwartalnik Geologiczny 8(1), 102–109.

ŻElichowski, A.M. 1964b. Utwory karbonu w podłożu monokliny przedsudeckiej. Przegląd Geologiczny 5, 224–227.

ŻElichowski, A.M. 1984. Charakterystyka utworów karbońskich, 1–8. Przedpole Sudetów. In Pożaryski, W. & Dembowski, Z. (eds) Mapa geologiczna Polski i krajów ościennych bez utworów kenozoicznych, mezozoicznych i permskich. Część tekstowa.

ŻElichowski, A.M. 1995. Wielkopolska region, 148–151. In Zdanowski, A. & Żakowa, H. (eds) The Carboniferous system in Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 148.