Encyklopedie Nápověda

železo  (Fe) velice hojný chalkofilní a siderofilní prvek zastoupený především v četných silikátech (zvláště ve feromagneziových minerálech), kde se vzájemně zastupuje s Mg2+, Mn2+ a Al3+. Ve své oxidické formě je železo značně stálé (hromadí se např. v viz gosanech, železitých viz lateritech a kůrách), zatímco v dvojmocné podobě je schopno migrace a opětného vysrážení v sedimentační pánvi za eventuálního vzniku sedimentárních železných rud (obr. 33, 266). Dnes těžené rudy obsahují nad 25 % Fe a patří k různým genetickým typům, jimiž jsou zejména:

1. ložiska magmatického původu (např. magnetitová ložiska s apatitem, Švédsko);

2. kontaktně metasomatická ložiska;

3. páskované železné rudy (obr. 267), dnes nejdůležitější zdroj železa, tvořené z mnohonásobně se střídajících pásků bohatých železem (magnetit, hematit, Fe-silikáty aj. ) a SiO2. Jsou prekambrického stáří a při vyšším stupni metamorfózy se mění v tzv. železité svory či železité kvarcity (tzv. itabirit), viz též jaspilit;

4. sedimentární ložiska, jimiž jsou především oolitické železné rudy, např. v Barrandienu (ordovik), v Lotrinsku ve Francii;

5. reziduální ložiska vzniklá přírodním obohacením chudých železných rud i některých hornin se zvýšeným obsahem železa. Zvláště bohaté rudy vznikly reziduálním obohacením páskovaných železných rud v podmínkách intenzivního tropického zvětrávání.

Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

obr. Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

Obr. 266.   Na silně zvrásněném proterozoiku (1) transgresívně spočívají ordovická souvrství (2 až 6). Nad bazálními sedimenty (2) a diabasy a jejich tufy (3) leží ložisko oolitové železné rudy (4). V jeho nadloží jsou břidlice (5) se slabou vrstvou železné rudy a křemence (6). Křemence jsou velmi odolné a tvoří vrchol Krušné hory a uchránily nejspodnější část synklinály před denudací, takže synklinála je dnes morfologickou elevací (příklad inverze reliéfu).Sedimentární ložisko páskovaných železných rud (Krivoj Rog, Ukrajina)

obr. Sedimentární ložisko páskovaných železných rud (Krivoj Rog, Ukrajina)

Obr. 267.  Intenzívně zvrásněné sedimentární ložisko páskovaných železných rud. Prekambrium, Krivoj Rog, Ukrajina. 1 - granit, 2 - amfibolit, 3 - spodní sedimentární série, 4 - mastko-karbonátové souvrství, 5 - železná ruda, 6 - břidlice, 7 - svrchní sedimentární série, 8 - zlom, 9 - granit. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007