Encyklopedie Nápověda

Tabulka 5. Inženýrsko-geologická klasifikace geodynamických procesů

Přírodní procesyAntropogenní procesy
endogenníexogenní
- současné pohyby a deformace zemské kůry

- seizmické otřesy a zemětřesení

- vulkanická činnost, vytékání lávy a vyvrhování pyroklastik
- zvětrávání hornin

- vodní eroze (plošná i hloubková)

- abraze a eroze břehů jezer a moří

- krasovění a vyluhování rozpustných hornin

- mechanická sufóze

- prosedání spraší po provlhčení

- větrná eroze a akumulacevátých písků a spraší

- svahové pohyby (pomalý pohyb půd a zvětralin, tečení zvodnělých zemin, sesuvy, řičení)

- rozpojování a přemisťování hornin 

- stlačování podloží staveb, porušení únosnosti základových půd

- hlubinná těžba nerostných surovin a tím vyvolané deformace nadloží

- porušení stability hornin v přirozených a umělých svazích (vyvolání svahových pohybů)

- seizmické otřesy (vyvolané výbuchem, dolováním, naplněním vodních přehrad apod.)

- změny hydrogeologických poměrů: snížení hladiny podzemní vody může vést k vysušení hornin a poklesu území; zvýšení hladiny podzemní vody vede k podmáčení nebo zatopení území, ke snížení pevnosti hornin aj.

- technické zlepšení hornin injektáží, odvodněním, zmrazením apod.


Inženýrsko-geologická klasifikace geodynamických procesů

Autor tabulky: Prof. Jan Petránek

Na tuto tabulku se odkazuje

antropogenní inženýrskogeologická mapa

© Česká geologická služba 2007