Encyklopedie Nápověda

pyroklastické horniny  horniny složené z úlomkovitého sopečného materiálu vyvrhovaného ze sopečných jícnů jak na souši, tak (méně často) pod vodou. Vyvrhovaný pyroklastický materiál (pyroklastika neboli tefra) pochází většinou ze viz sopek (obr. 207) produkujících viskóznější lávy, neboť řídce tekuté lávy spíše z jícnů vytékají v podobě lávových proudů. Vyvrhovány mohou být úlomky pevných hornin, většinou však jde o materiál z dosud neutuhlého magmatu. Jsou to zejména

1. sopečné (vulkanické) viz bomby,

2. pemz,

3. lapilli (sopečná struska, škvára), což je v podstatě bazický protějšek pemzy. Lapilli bývají většinou pórovité, struskovitého vzhledu, o velikosti udávané např. 2 až 64 mm, tj. menší než bomby,

4. sopečný písek a popel, skládající se z pyroklastických částic menších než 2 mm; hornina z nich složená, zejména je-li zpevněná, se nazývá tuf. Podle složení se rozeznává lithický tuf (složený z horninových částic), krystalový tuf (složený z krystalů) a vitrický neboli sklovitý tuf (složený ze sopečného skla). Podle velikosti částic se někdy rozeznává psamitický (pískový) tuf, pelitický (popelový) tuf apod. Termín tuf se používá i pro horniny složené z hrubších částic (lapillový tuf); pro smíšené horniny, obsahující jak nejhrubší, tak nejjemnější částice, se někdy užívá název sopečný aglomerát. Nezpevněná, zejména jemná pyroklastika bývají často přemísťována a míšena se sedimentárním materiálem, činí-li jeho podíl 10 až 50 %, hornina se nazývá tufit (tufity vznikají zvláště při podmořských explozích). Jemnější sopečný popel může být větrem unášen desítky i stovky kilometrů a jeho uloženiny mohou sloužit při stratigrafické korelaci. Některý pyroklastický materiál dopadá na zem natolik žhavý, že nastává jeho spečení, tj. vznikají ignimbrit. Tufy bývají nevrstevnaté i laminované, gradačně zvrstvené a také různých struktur - litoklastické, vitroklastické (hyaloklastické) či krystaloklastické (podle toho, skládají-li se z horninových, sklovitých či krystalových částic). Tufogenní značí tufového původu, složený z tufu nebo produktů jeho přeměny.

Sopky

obr. Sopky

Obr. 207.  1 - typ havajský, 2 - strombolský, 3 - vulkánský, 4 - peléský; s - sopouch, k - kráter, mlp - mladý lávový proud, slp - starý lávový proud, sv - sopečné vyvrženiny, j - lávová "jehla", m - mračno žhavého popela. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ignimbrit pemza

Na tento termín se odkazuje

bazaltové sklo krystaloklastická struktura lapilli litoklastická struktura popel (sopečný) tuf vitrický vyvrženiny

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007