Encyklopedie Nápověda

porfyrit  1. výlevná hornina předterciérního stáří, dnes nazývaná paleoandezit (andezit);

2. žilná hornina s plagioklasem nebo převahou plagioklasu nad draselným živcem. Podle složení se rozeznává např. dioritový nebo gabrový porfyrit apod. Jsou to horniny tmavé barvy, porfyrické struktury (plagioklasové vyrostlice), často s rozloženými tmavými minerály.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

andezit

GE



Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007