Encyklopedie Nápověda

andezit   ? výlevná intermediáln hornina chemickým i mineralogickým složením odpovídající dioritu (obr. 124). Obsahuje oligoklas nebo andezín, biotit, amfibol i pyroxen (obr. 4) a často sopečné sklo. Bývá šedé barvy, někdy obsahuje vyrostlice nebo je struskovité textury. Přibýváním SiO, přechází do dacit. A. se často vyskytují spolu s bazalty a jejich rozlišení není vždy snadné. Andezity jsou hojné na Slovensku (Štiavnické, Kremnické a Slánské vrchy). A. tvoří rozsáhlé lávové proudy, vždy vázané na kontinentální oblasti a jsou dominantními vulkanity v zóně subdukc. Andezitová linie je hranicí mezi kontinentální andezitovou a oceánickou bazaltovou asociací. Předterciérní andezit se nazývá paleoandezit, dříve porfyrit. magmatické hornin.

Andezit s vyrostlicemi plagioklasu a pyroxenu

obr. Andezit s vyrostlicemi plagioklasu a pyroxenu

Obr. 4.  Andezit s vyrostlicemi plagioklasu (nahoře) a pyroxenu (vlevo). Základní hmota je složena z mikrolitů plagioklasu a mikroskopických zrníček pyroxenu a rudního minerálu. Zvětšeno .Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

dacit intermediální magmatické horniny subdukce

Na tento termín se odkazuje

intermediální horniny latit paleoandezit porfyrit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007